Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Verslag inzake de beoordeling van de verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2022

In het kader van ons mandaat van commissaris, brengen wij u verslag uit over de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële cijfers. Deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële cijfers omvatten de geconsolideerde balans op 31 maart 2022, de geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat, het geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen en de geconsolideerde kasstroomoverzichten voor de drie maanden eindigend op die datum, alsmede selectieve toelichtingen.

Verslag over de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële cijfers

Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële cijfers van Galapagos NV (“de vennootschap”) en haar dochterondernemingen (samen “de groep”), opgesteld in overeenstemming met de internationale standaard IAS 34, “Tussentijdse financiële verslaggeving” zoals aanvaard door de Europese Unie.

De totale activa in de geconsolideerde balans bedragen 5 100 315 (000) EUR en het geconsolideerde verlies (aandeel van de groep) van de periode bedraagt 13 310 (000) EUR.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële cijfers in overeenstemming met de internationale standaard IAS 34, “Tussentijdse financiële verslaggeving” zoals aanvaard door de Europese Unie. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële cijfers te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling.

Reikwijdte van de beoordeling

We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de internationale standaard ISRE 2410, “Beoordeling van tussentijdse financiële informatie”, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit. Een dergelijke beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de personen verantwoordelijk voor financiën en boekhoudkundige aangelegenheden, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een overeenkomstig de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing) uitgevoerde controle. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controle-oordeel tot uitdrukking over de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële cijfers.

Conclusie

Gebaseerd op de door ons uitgevoerde beoordeling, kwamen er geen feiten onder onze aandacht welke ons doen geloven dat de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële cijfers van Galapagos NV niet, in alle materiële opzichten, zijn opgesteld overeenkomstig de internationale standaard IAS 34, “Tussentijdse financiële verslaggeving” zoals aanvaard door de Europese Unie.

Getekend te Zaventem, 5 mei 2022.
De commissaris

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Nico Houthaeve