Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Geconsolideerde kasstroomoverzichten

(niet-geauditeerd)

 

Drie maanden eindigend op 31 maart

(in duizenden €)

2022

2021

Nettowinst/verlies (-) van de periode

(13.310)

9.361

 

 

 

Aanpassing voor niet-kas transacties

9.652

(7.980)

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

3.125

792

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

-

(28.842)

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

40.111

19.673

Afname van over te dragen opbrengsten

(97.418)

(113.164)

 

 

 

Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(57.840)

(120.161)

 

 

 

Betaalde intresten

(3.964)

(1.482)

Ontvangen intresten

633

648

Betaalde inkomstenbelasting

(799)

(214)

 

 

 

Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(61.969)

(121.209)

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(9.178)

(8.488)

Aankoop van immateriële vaste activa

(487)

(243)

Aankoop van kortlopende financiële investeringen

(1.422.417)

(201.188)

Ontvangen intresten gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen

-

6

Verkoop van kortlopende financiële investeringen

502.193

677.032

Inkomende kasstroom uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen

-

28.696

Aankoop van financiële activa

(3.564)

-

Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

-

4.045

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten

(933.453)

499.859

 

 

 

Betaling van leasingschulden

(2.184)

(1.780)

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening inschrijvingsrechten

2.160

2.258

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten

(25)

478

 

 

 

Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten

(995.446)

379.129

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar

2.233.368

2.143.071

 

 

 

Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten

(995.446)

379.129

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op kas- en kasequivalenten

16.358

31.750

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode

1.254.279

2.553.950

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.

 

31 maart

(in duizenden €)

2022

2021

Kortlopende financiële investeringen

3.389.098

2.560.743

Geldmiddelen en kasequivalenten

1.254.279

2.553.950

Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten

4.643.377

5.114.693

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.