Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Toelichting bij de niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse resultaten

Nettoverkopen van producten

We rapporteerden nettoverkopen van Jyseleca in de eerste drie maanden van 2022 voor een bedrag van €14,4 miljoen (€0,1 miljoen in de eerste drie maanden van 2021).

De kost van de verkochte producten gerelateerd aan de nettoverkopen bedroeg €2,9 miljoen in het eerste kwartaal van 2022.

Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden

Onderstaande tabel vat de opbrengsten uit samenwerkingsverbanden voor de drie maanden beëindigd op 31 maart 2022 en 2021 samen:

 

Drie maanden eindigend op 31 maart

(in duizenden €)

Gespreid in de tijd

Op bepaald moment

2022

2021

Erkenning van niet-terugvorderbare upfront betalingen en licentievergoedingen

 

 

98.917

105.226

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib

 

41.602

47.405

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor drug discovery platform

 

57.316

57.821

Succesbetalingen

 

 

18.374

7.865

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib

 

17.374

7.865

Distributieovereenkomst met Sobi voor Jyseleca

 

1.000

-

Royalty's

 

 

4.645

721

Gilead royalty's met betrekking tot Jyseleca

 

4.601

678

Overige royalty's

 

44

43

Totale omzet uit samenwerkingsverbanden

 

 

121.936

113.813

De rollforward van het uitstaand saldo van de kortlopende en langlopende over te dragen opbrengsten tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022 kan als volgt opgesplitst worden:

(in duizenden €)

Totaal

Gilead samen­werkings­overeenkomst voor filgotinib

Gilead samen­werkings­overeenkomst voor drug discovery platform(1)

Overige over te dragen opbrengsten (subsidies en producten in transit)

Op 1 januari 2022

2.364.701

604.875

1.759.828

-

 

 

 

 

 

Behaalde succesbetalingen

18.238

18.238

 

 

Significante financieringscomponent(2)

1.939

1.939

 

 

 

 

 

 

 

Erkenning in opbrengst van upfront betaling

(98.917)

(41.602)

(57.316)

 

Erkenning in opbrengst van succesbetaling

(17.374)

(17.374)

 

 

 

 

 

 

 

Andere bewegingen

634

 

 

634

 

 

 

 

 

Op 31 maart 2022

2.269.223

566.077

1.702.513

634

(1)

De ontvangen upfront betaling en het uitstaande bedrag op 1 januari 2022 en op 31 maart 2022 bevatten de verplichtingen tot uitgifte van de warrants en de upfront betaling toegewezen aan het drug discovery platform.

(2)

Voor de bijkomende vergoeding ontvangen voor de herziene kostenverdeling voor filgotinib, veronderstellen we het bestaan van een significante financieringscomponent, die de tijdswaarde van het geld over de geschatte periode van erkenning weerspiegelt.

Bedrijfskosten en overige bedrijfsopbrengsten

Bedrijfskosten

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Onderstaande tabel vat onze kosten van onderzoek en ontwikkeling voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2022 en 2021 samen:

 

Drie maanden eindigend op 31 maart

(in duizenden €)

2022

2021

Personeelskosten

(40.205)

(40.382)

Onderaanneming

(41.728)

(72.980)

Verbruiksgoederen, labokosten en huisvesting

(5.207)

(5.917)

Afschrijvingen en waardeverminderingen

(3.386)

(3.283)

Vergoedingen voor professioneel advies

(4.408)

(3.213)

Andere bedrijfskosten

(4.985)

(4.185)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(99.921)

(129.960)

Onderstaande tabel vat onze kosten van onderzoek en ontwikkeling voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2022 en 2021 samen, per programma:

 

Drie maanden eindigend op 31 maart

(in duizenden €)

2022

2021

Filgotinib-programma

(44.867)

(36.932)

Toledo-programma

(13.354)

(27.823)

TYK2-programma met GLPG3667

(3.467)

(5.990)

Ziritaxestat-programma

(532)

(10.513)

Overige programma's

(37.701)

(48.702)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(99.921)

(129.960)

Verkoop- en marketingkosten

Onderstaande tabel vat onze verkoop- en marketingkosten voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2022 en 2021 samen:

 

Drie maanden eindigend op 31 maart

(in duizenden €)

2022

2021

Personeelskosten

(16.033)

(10.302)

Afschrijvingen

(215)

(51)

Externe outsourcing kosten

(10.378)

(10.115)

Verkoop- en marketingkosten doorgerekend aan Gilead

31

6.642

Vergoedingen voor professioneel advies

(369)

(18)

Andere bedrijfskosten

(2.019)

(692)

Totale verkoop- en marketingkosten

(28.984)

(14.536)

Algemene en administratieve kosten

Onderstaande tabel vat onze algemene en administratieve kosten voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2022 en 2021 samen:

 

Drie maanden eindigend op 31 maart

(in duizenden €)

2022

2021

Personeelskosten

(20.418)

(16.207)

Afschrijvingen en waardeverminderingen

(1.914)

(1.670)

Vergoedingen voor juridisch en professioneel advies

(4.508)

(5.859)

Andere bedrijfskosten

(6.515)

(6.686)

Totale algemene en administratieve kosten

(33.355)

(30.422)

Overige bedrijfsopbrengsten

Onderstaande tabel vat onze overige bedrijfsopbrengsten voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2022 en 2021 samen:

 

Drie maanden eindigend op 31 maart

(in duizenden €)

2022

2021

Opbrengsten uit subsidies

437

1.272

R&D steunmaatregelen

7.085

8.846

Overige

158

148

Totaal overige bedrijfsopbrengsten

7.680

10.266

Overige financiële opbrengsten/kosten

Onderstaande tabel vat onze overige financiële opbrengsten/kosten (–) voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2022 en 2021 samen:

 

Drie maanden eindigend op 31 maart

(in duizenden €)

2022

2021

Overige financiële opbrengsten:

 

 

Intrestopbrengsten

662

746

Disconto effect langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

23

23

Wisselkoerswinsten

14.362

46.662

Overige financiële opbrengsten

10

69

Totaal overige financiële opbrengsten

15.058

47.500

 

 

 

Overige financiële kosten:

 

 

Intrestkosten

(2.063)

(1.375)

Disconto effect langlopende over te dragen opbrengsten

(1.939)

(2.447)

Wisselkoersverliezen

(912)

(953)

Negatieve reële waardeaanpassing van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

-

(2.913)

Negatieve reële waardeaanpassing van kortlopende financiële investeringen

(193)

(3.572)

Overige financiële kosten

(204)

(86)

Totaal overige financiële kosten

(5.312)

(11.345)

 

 

 

Totaal netto overige financiële opbrengsten

9.746

36.155

Kaspositie

Geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen bedroegen €4.643,4 miljoen op 31 maart 2022 (€4.703,2 miljoen op 31 december 2021).

Geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen bestonden uit zichtrekeningen bij banken, termijnrekeningen, schatkistcertificaten en money market fondsen. Onze cash management strategie bewaakt en optimaliseert onze liquiditeitspositie. Onze cash management strategie laat toe kortlopende deposito’s te gebruiken met een oorspronkelijke looptijd van meer dan drie maanden, te samen met het monitoren van alle liquiditeitsaspecten.

Geldmiddelen en kasequivalenten bevatten €783,6 miljoen aan termijndeposito’s, allen met een oorspronkelijke looptijd van meer dan drie maanden. Alle geldmiddelen en kasequivalenten zijn opvraagbaar maximum drie maanden na kennisgeving en zonder noemenswaardige verbrekingsvergoeding. Cash bij banken bestond voornamelijk uit opzegbare rekeningen en zichtrekeningen. Ons kredietrisico wordt beperkt door de keuze van financiële instellingen met een hoge rating voor onze deposito’s.

Kortlopende financiële investeringen bevatten €1.102,8 miljoen aan termijndeposito's met een oorspronkelijke looptijd van meer dan drie maanden en dewelke niet onmiddellijk opvraagbaar zijn binnen de drie maanden. Onze kortlopende financiële investeringen bevatten ook schatkistcertificaten en money market fondsen. Onze portfolio van schatkistcertificaten bestaat alleen uit papier met een AAA rating, uitgegeven door Duitsland. Onze money market fondsen portfolio bestaat uit kortlopende money market fondsen met een AAA-rating met een gediversifieerde en hoog gewaardeerde onderliggende portfolio, beheerd door gevestigde maatschappijen voor fondsenbeheer met een bewezen trackrecord.

 

31 maart

31 december

(in duizenden €)

2022

2021

Money market fondsen

1.407.986

1.317.460

Schatkistcertificaten

878.333

877.349

Termijndeposito's

1.102.779

275.000

Totaal kortlopende financiële investeringen

3.389.098

2.469.809

 

 

 

Geld bij banken

470.667

1.225.860

Termijndeposito's

783.612

1.007.508

Totaal geldmiddelen en kasequivalenten

1.254.279

2.233.368

 

 

 

Totaal kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten

4.643.377

4.703.177

Op 31 maart 2022 bevatten onze geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen $949,4 miljoen in USD ($942,5 miljoen op 31 december 2021) die wisselkoerswinsten of -verliezen in ons financieel resultaat kunnen veroorzaken onder invloed van EUR/USD wisselkoersfluctuaties, gezien onze functionele munteenheid EUR is. Het wisselkoerseffect in geval van een 10% wijziging van de EUR/USD wisselkoers is €85,5 miljoen.

Kapitaalverhoging

Op 31 maart 2022 werd het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV vertegenwoordigd door 65.648.221 aandelen. Al deze aandelen waren geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kapitaalverhogingen tijdens de eerste drie maanden van 2022.

(in duizenden €, uitgezonderd aandelengegevens)

Aantal
aandelen

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Aandelen­kapitaal en
uitgifte­premies

Gemiddelde uitoefenprijs inschrij­vingsrechten (in €/in­schrijvings­recht)

Slotkoers op datum van kapitaal­verhoging (in €/aandeel)

Op 1 januari 2022

65.552.721

292.075

2.730.391

3.022.467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 maart 2022: uitoefening van inschrijvingsrechten

95.500

517

1.643

2.160

22,61

57,38

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 maart 2022

65.648.221

292.592

2.732.034

3.024.626

 

 

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

 

Drie maanden eindigend op 31 maart

(in duizenden €)

2022

2021

Aanpassing voor niet-kas transacties

 

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen

5.516

5.019

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

14.397

18.459

Toename van pensioenverplichtingen en voorzieningen

135

95

Niet-gerealiseerde wisselkoersresultaten en andere niet-kas financiële resultaten

(13.873)

(38.515)

Verdisconteringseffect van over te dragen opbrengsten

1.940

2.447

Reële waardeaanpassing van warrants

185

(1.970)

Nettowijziging in (reële) waarde van kortlopende financiële investeringen

193

3.572

Reële waardeaanpassing van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

-

2.913

Andere niet-kas kosten

1.159

-

Totaal aanpassing voor niet-kas transacties

9.652

(7.980)

 

 

 

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

 

 

Intrestkosten

2.063

1.375

Intrestopbrengsten

(662)

(740)

Belastingkosten

1.724

157

Totaal aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

3.125

792

 

 

 

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

 

 

Meerwaarde op verkoop van dochterondernemingen

-

(22.191)

Gerealiseerde wisselkoerswinst op de verkoop van kortlopende financiële investeringen

-

(6.645)

Intrest gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen

-

(6)

Totaal aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstromen

-

(28.842)

 

 

 

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

 

 

Toename (-)/afname van voorraden

1.006

(300)

Afname van vorderingen

41.888

31.883

Afname van schulden

(2.783)

(11.911)

Totaal wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

40.111

19.673