Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Financiële gebeurtenissen

Geconsolideerde kerngetallen

(in duizenden €, tenzij anders vermeld)

Drie maanden eindigend op 31 maart 2022

Drie maanden eindigend op 31 maart 2021

Jaareinde 31 december 2021

Resultatenrekening

 

 

 

Nettoverkopen van producten

14.411

79

14.753

Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden

121.936

113.813

470.093

Kost van verkochte producten

(2.912)

(38)

(1.629)

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(99.921)

(129.960)

(491.707)

Verkoop- en marketingkosten, algemene en administratieve kosten

(62.339)

(44.958)

(210.855)

Overige bedrijfsopbrengsten

7.680

10.266

53.749

Bedrijfsverlies

(21.146)

(50.798)

(165.596)

Netto financieel resultaat

9.561

38.125

42.598

Belastingen

(1.724)

(157)

(2.423)

Nettoverlies uit voortgezette activiteiten

(13.310)

(12.830)

(125.422)

Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen

-

22.191

22.191

Nettowinst/verlies (-)

(13.310)

9.361

(103.231)

 

 

 

 

Balans

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

1.254.279

2.553.950

2.233.368

Kortlopende financiële investeringen

3.389.098

2.560.743

2.469.809

Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

149.477

142.304

144.013

Activa

5.100.315

5.615.059

5.193.160

Eigen vermogen

2.646.589

2.701.462

2.643.362

Over te dragen opbrengsten

2.269.223

2.698.417

2.364.701

Overige schulden

184.503

215.180

185.097

 

 

 

 

Kasstroom

 

 

 

Operationele cash burn

(77.382)

(127.669)

(564.840)

Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(61.969)

(121.209)

(503.827)

Kasstroom genereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten

(933.453)

499.859

541.238

Kasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten

(25)

478

(3.876)

Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten

(995.446)

379.129

33.535

Effect van wisselkoersschommelingen op kas- en kasequivalenten

16.358

31.750

56.763

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

1.254.279

2.553.950

2.233.368

Kortlopende financiële investeringen op het einde van de periode

3.389.098

2.560.743

2.469.809

Totaal kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

4.643.377

5.114.693

4.703.177

 

 

 

 

Financiële ratio's

 

 

 

Aantal uitgegeven aandelen op het einde van de periode

65.648.221

65.511.581

65.552.721

Gewone winst/verlies (-) per aandeel (in €)

(0,20)

0,14

(1,58)

Verwaterde winst/verlies (-) per aandeel (in €)

(0,20)

0,14

(1,58)

Aandelenkoers op het einde van de periode (in €)

56,30

66,12

49,22

Totaal aantal personeelsleden van de groep op het einde van de periode

1.305

1.328

1.309

Medewerkers per vestiging op 31 maart 2022

(totaal: 1.305 medewerkers)

Medewerkers per vestiging op 31 maart 2022 (map)

Financieel resultaat eerste kwartaal 2022

We rapporteerden nettoverkopen van Jyseleca in Europa in de eerste drie maanden van 2022 voor een bedrag van €14,4 miljoen (€0,1 miljoen in het eerste kwartaal van 2021). Onze tegenpartijen van de Jyseleca verkopen waren voornamelijk ziekenhuizen en groothandelaars gevestigd in België, Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk, Noorwegen, Zweden en Finland.

De kost van de verkochte producten gerelateerd aan de nettoverkopen van Jyseleca bedroeg €2,9 miljoen in de eerste drie maanden van 2022.

De opbrengsten uit samenwerkingsverbanden bedroegen €121,9 miljoen in de eerste drie maanden van 2022 ten opzichte van €113,8 miljoen in de eerste drie maanden van 2021.

De opbrengst erkend in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Gilead voor de ontwikkeling van filgotinib bedroeg €59,0 miljoen in de eerste drie maanden van 2022 in vergelijking met €55,3 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Deze lichte toename was voornamelijk het gevolg van een hogere erkenning in opbrengst van succesbetalingen grotendeels door de succesbetaling behaald in het eerste kwartaal van 2022 gerelateerd aan de regelgevende goedkeuring in Japan voor CU.

De erkenning in opbrengst met betrekking tot de exclusieve toegangsrechten van Gilead tot ons drug discovery platform bedroeg €57,3 miljoen in de eerste drie maanden van 2022 (€57,8 miljoen in dezelfde periode vorig jaar).

In de eerste drie maanden van 2022 hebben we royalty opbrengsten van Gilead voor Jyseleca erkend voor €4,6 miljoen (in vergelijking met €0,7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar), waarvan €3,6 miljoen royalty's op succesbetalingen voor de CU goedkeuring in Japan.

Bijkomend hebben we in het eerste kwartaal van 2022 een succesbetaling van €1,0 miljoen behaald door de eerste verkoop van Jyseleca door onze distributie- en commercialisatiepartner Sobi in Tsjechië.

Het bedrag van over te dragen opbrengsten per 31 maart 2022 bevat €1,7 miljard toegewezen aan ons drug discovery platform dat lineair erkend wordt over de resterende periode van onze 10 jaar samenwerking, en €0,6 miljard toegewezen aan de ontwikkeling van filgotinib die over tijd erkend wordt tot het einde van de ontwikkelingsperiode.

Onze kosten voor onderzoek en ontwikkeling in de eerste drie maanden van 2022 bedroegen €99,9 miljoen, vergeleken met €130,0 miljoen in de eerste drie maanden van 2021. Deze afname werd voornamelijk veroorzaakt door een afname van kosten van onderaanneming van €73,0 in het eerste kwartaal van 2021 tot €41,7 miljoen in het eerste kwartaal van 2022, grotendeels verklaard door de stopzetting van het ziritaxestat (IPF) programma en door verminderde uitgaven voor ons Toledo (SIKi)-programma en andere programma’s. Dit werd deels gecompenseerd door hogere kosten in het kader van ons filgotinib-programma, op een basis van drie maanden in vergelijking met dezelfde periode in 2021.

Onze verkoop- en marketingkosten bedroegen €29,0 miljoen in de eerste drie maanden van 2022, ten opzichte van €14,5 miljoen in de eerste drie maanden van 2021. Deze toename is grotendeels het gevolg van een stijging van personeelskosten (€16,0 miljoen in de eerste drie maanden van 2022 vergeleken met €10,3 miljoen in dezelfde periode vorig jaar) door een toename van de commerciële werkkrachten van een gemiddeld aantal VTE's van 170 in het eerste kwartaal van 2021 naar 301 in het eerste kwartaal van 2022 als gevolg van de commerciële lancering van filgotinib in Europa. De toename in kosten werd ook verklaard door de stopzetting van de overeengekomen onderlinge 50/50 verdeling met Gilead van de co-commercialisatiekosten inzake filgotinib, dit verklaart een variatie van €6,6 miljoen daar er in het eerste kwartaal van 2021 nog €6,6 miljoen kosten werden doorgerekend door ons aan Gilead in vergelijking met nil in het eerste kwartaal van 2022.

Onze algemene en administratieve kosten bedroegen €33,4 miljoen in de eerste drie maanden van 2022, ten opzichte van €30,4 miljoen in de eerste drie maanden van 2021. Deze toename in kosten was grotendeels het gevolg van een stijging van personeelskosten (€20,4 miljoen in de eerste drie maanden van 2022 vergeleken met €16,2 miljoen in dezelfde periode vorig jaar), voornamelijk te verklaren door hogere kosten van onze RSU plannen.

Overige bedrijfsopbrengsten (€7,7 miljoen in de eerste drie maanden van 2022 ten opzichte van €10,3 miljoen in de eerste drie maanden van 2021) namen af met €2,6 miljoen voornamelijk als gevolg van lagere subsidies en opbrengsten uit R&D steunmaatregelen.

We rapporteerden een bedrijfsverlies van €21,1 miljoen in de eerste drie maanden van 2022, in vergelijking met een bedrijfsverlies van €50,8 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

De netto overige financiële opbrengsten in de eerste drie maanden van 2022 bedroegen €9,7 miljoen (in vergelijking met netto overige financiële opbrengsten van €36,2 miljoen in dezelfde periode vorig jaar). Netto overige financiële opbrengsten in de eerste drie maanden van 2022 bestonden voornamelijk uit €13,8 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoerswinsten op onze geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen aan geamortiseerde kost in U.S. dollar (in vergelijking met €45,5 miljoen wisselkoerswinsten op onze geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen in U.S. dollar in de eerste drie maanden van 2021), en uit €0,2 miljoen negatieve wijzigingen in (reële) waarde van kortlopende financiële investeringen (€3,6 miljoen in dezelfde periode vorig jaar). De overige financiële kosten bevatten voorts het verdisconteringseffect van de langlopende over te dragen opbrengsten van €1,9 miljoen (€2,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar), alsook intrestkosten van €2,1 miljoen (€1,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar). De negatieve wijziging in reële waarde van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat bedroeg nil in de eerste drie maanden van 2022 (vergeleken met €2,9 miljoen in dezelfde periode vorig jaar).

We realiseerden een nettoverlies uit voortgezette activiteiten van €13,3 miljoen in de eerste drie maanden van 2022, ten opzichte van een nettoverlies van €12,8 miljoen in de eerste drie maanden van 2021.

De nettowinst uit beëindigde activiteiten voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2021 bestond uit de meerwaarde op verkoop van Fidelta, onze fee-for-service activiteit, en dit voor een bedrag van €22,2 miljoen.

De groep behaalde een nettoverlies van €13,3 miljoen in de eerste drie maanden van 2022, ten opzichte van een nettowinst van €9,4 miljoen in dezelfde periode in 2021.

Geldmiddelen, kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen

Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen €4.643,4 miljoen op 31 maart 2022 (€4.703,2 miljoen op 31 december 2021).

Een netto-afname van €59,8 miljoen in geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen werd gerapporteerd in de eerste drie maanden van 2022, vergeleken met een netto-afname van €54,6 miljoen in de eerste drie maanden van 2021. Deze netto-afname bestond uit (i) een operationele cash burn van €77,4 miljoen, (ii) gecompenseerd door de opbrengst van €2,2 miljoen uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies naar aanleiding van de uitoefening van inschrijvingsrechten in de eerste drie maanden van 2022, en (iii) €0,2 miljoen negatieve wijzigingen in (reële) waarde van kortlopende financiële investeringen en €15,6 miljoen hoofdzakelijk bestaande uit wisselkoerswinsten.

De operationele cash burn (of operationele inkomende kasstroom indien positief) is een financiële maatstaf die niet in overeenstemming met IFRS berekend wordt. De operationele cash burn/operationele inkomende kasstroom is gedefinieerd als de toe- of afname van de geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief het effect van wisselkoersverschillen op onze geldmiddelen en kasequivalenten) min:

i. de netto-opbrengsten uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, indien toepasselijk, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (–) financieringsactiviteiten,

ii. de netto-opbrengsten uit of uitgaven voor, indien toepasselijk, de aankoop of verkoop van bedrijfsonderdelen; en de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen en van de kortlopende financiële investeringen, moest die er zijn, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten.

Deze alternatieve liquiditeitsindicator is ons inziens een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase.

Onderstaande tabel geeft een reconciliatie van de operationele cash burn:

 

Drie maanden eindigend op 31 maart

(in duizenden €)

2022

2021

Toename/afname (-) in geldmiddelen en kasequivalenten
(exclusief effect van wisselkoersverschillen)

(995.446)

379.129

Minus:

 

 

Netto-opbrengsten van verhoging van kapitaal en uitgiftepremies

(2.160)

(2.258)

Netto-aankoop/nettoverkoop (-) van kortlopende financiële investeringen

920.224

(475.844)

Inkomende kasstroom uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen

-

(28.696)

Totaal operationele cash burn

(77.382)

(127.669)

Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. Filgotinib is onderdeel van de samenwerking met Gilead. Filgotinib is momenteel in fase 3-studies in de ziekte van Crohn en in een fase 4-studie in RA
IPF
Idiopathische longfibrose. Een chronische en uiteindelijk dodelijke ziekte die zich kenmerkt door een progressieve afname van de longfunctie. Bij longfibrose vormt zich littekenweefsel in de longen, waardoor kortademigheid ontstaat. Fibrose houdt doorgaans verband met een slechte prognose. Het begrip ‘idiopathisch’ wordt gebruikt omdat de oorzaak van longfibrose nog onbekend is