Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Geconsolideerde balans

(niet-geauditeerd)

 

31 maart

31 december

(in duizenden €)

2022

2021

Activa

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

59.151

60.103

Materiële vaste activa

145.896

137.512

Uitgestelde belastingvorderingen

4.037

4.032

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

132.650

127.186

Overige langlopende activa

7.881

2.473

Vaste activa

349.615

331.306

 

 

 

Voorraden

18.398

20.569

Handels- en overige vorderingen

61.694

111.337

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

16.827

16.827

Kortlopende financiële investeringen

3.389.098

2.469.809

Geldmiddelen en kasequivalenten

1.254.279

2.233.368

Overige vlottende activa

10.403

9.945

Vlottende activa

4.750.700

4.861.854

 

 

 

Totaal activa

5.100.315

5.193.160

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

Aandelenkapitaal

292.592

292.075

Uitgiftepremies

2.732.034

2.730.391

Overige reserves

(10.230)

(10.177)

Omrekeningsverschillen

(1.688)

(1.722)

Overgedragen verlies

(366.119)

(367.205)

Totaal eigen vermogen

2.646.589

2.643.362

 

 

 

Pensioenverplichtingen

11.866

11.699

Langlopende leasingschulden

18.289

19.655

Overige langlopende schulden

9.575

7.135

Langlopende over te dragen opbrengsten

1.851.100

1.944.836

Langlopende schulden

1.890.830

1.983.325

 

 

 

Kortlopende leasingschulden

7.065

7.204

Handels- en overige schulden

134.668

137.418

Belastingverplichtingen

2.651

1.782

Kortlopende financiële instrumenten

389

204

Kortlopende over te dragen opbrengsten

418.124

419.866

Schulden op ten hoogste één jaar

562.896

566.474

 

 

 

Totaal schulden

2.453.725

2.549.798

Totaal eigen vermogen en schulden

5.100.315

5.193.160

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.