Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Financiële gebeurtenissen

Geconsolideerde kerngetallen

(in duizenden €, tenzij anders vermeld)

Derde kwartaal van 2022

Derde kwartaal van 2021

Negen maanden eindigend op 30 september 2022

Negen maanden eindigend op 30 september 2021

Jaareinde 31 december 2021

Resultatenrekening

 

 

 

 

 

Nettoverkopen van producten

25.135

5.691

60.491

6.147

14.753

Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden

111.068

58.503

349.669

311.711

470.093

Kost van verkochte producten

(2.393)

(529)

(7.938)

(660)

(1.629)

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(114.549)

(109.196)

(364.067)

(378.022)

(491.707)

Verkoop- en marketingkosten, algemene en administratieve kosten

(68.677)

(45.448)

(202.686)

(151.267)

(210.855)

Overige bedrijfsopbrengsten

11.837

12.781

29.474

36.345

53.749

Bedrijfsverlies

(37.578)

(78.199)

(135.056)

(175.747)

(165.596)

Netto financieel resultaat

59.825

13.743

127.501

33.659

42.598

Belastingen

(694)

(157)

(3.229)

316

(2.423)

Nettowinst/verlies (-) uit voortgezette activiteiten

21.554

(64.613)

(10.784)

(141.772)

(125.422)

Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen

-

-

-

22.191

22.191

Nettowinst/verlies (-)

21.554

(64.613)

(10.784)

(119.581)

(103.231)

 

 

 

 

 

 

Balans

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

675.519

2.834.378

675.519

2.834.378

2.233.368

Kortlopende financiële investeringen

3.686.557

2.039.787

3.686.557

2.039.787

2.469.809

Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

153.460

149.271

153.460

149.271

144.013

Activa

4.972.070

5.331.987

4.972.070

5.331.987

5.193.160

Eigen vermogen

2.690.351

2.617.383

2.690.351

2.617.383

2.643.362

Over te dragen opbrengsten

2.052.686

2.520.652

2.052.686

2.520.652

2.364.701

Overige schulden

229.033

193.952

229.033

193.952

185.097

 

 

 

 

 

 

Kasstroom

 

 

 

 

 

Operationele cash burn

(125.979)

(153.546)

(343.081)

(376.743)

(564.840)

Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(116.942)

(136.925)

(320.682)

(340.056)

(503.827)

Kasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten

(182.568)

311.138

(1.263.625)

993.191

541.238

Kasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten

793

(964)

432

(2.438)

(3.876)

Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten

(298.716)

173.249

(1.583.875)

650.697

33.535

Effect van wisselkoersschommelingen op geldmiddelen en kasequivalenten

1.440

18.489

26.026

40.610

56.763

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

675.519

2.834.378

675.519

2.834.378

2.233.368

Kortlopende financiële investeringen op het einde van de periode

3.686.557

2.039.787

3.686.557

2.039.787

2.469.809

Totaal kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

4.362.076

4.874.165

4.362.076

4.874.165

4.703.177

 

 

 

 

 

 

Financiële ratio's

 

 

 

 

 

Aantal uitgegeven aandelen op het einde van de periode

65.835.511

65.530.121

65.835.511

65.530.121

65.552.721

Gewone en verwaterde winst/verlies (-) per aandeel

0,33

(0,99)

(0,16)

(1,83)

(1,58)

Aandelenkoers op het einde van de periode (in €)

43,92

45,16

43,92

45,16

49,22

Totaal aantal personeelsleden van de groep op het einde van de periode

1.357

1.319

1.357

1.319

1.309

Medewerkers per vestiging op 30 september 2022

(totaal: 1.357 medewerkers)

Medewerkers per vestiging op 30 september 2022 (map)

Financiële resultaten eerste negen maanden van 2022

We rapporteerden nettoverkopen van Jyseleca in Europa in de eerste negen maanden van 2022 voor een bedrag van €60,5 miljoen (€6,1 miljoen in de eerste negen maanden van 2021). Onze tegenpartijen van de Jyseleca verkopen waren voornamelijk ziekenhuizen en groothandelaars gevestigd in heel Europa.

De kost van de verkochte producten gerelateerd aan de nettoverkopen van Jyseleca bedroeg €7,9 miljoen in de eerste negen maanden van 2022.

De opbrengsten uit samenwerkingsverbanden bedroegen €349,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2022 ten opzichte van €311,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2021.

De opbrengst erkend in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Gilead voor de ontwikkeling van filgotinib bedroeg €166,8 miljoen in de eerste negen maanden van 2022 in vergelijking met €136,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Deze toename was het gevolg van een hogere toename in percentage of completion, alsook een hogere erkenning in opbrengst van succesbetalingen grotendeels door de succesbetaling behaald in de eerste negen maanden van 2022 gerelateerd aan de regelgevende goedkeuring in Japan voor CU.

De erkenning in opbrengst met betrekking tot de exclusieve toegangsrechten van Gilead tot ons drug discovery platform bedroeg €172,6 miljoen in de eerste negen maanden van 2022 (€173,3 miljoen in dezelfde periode vorig jaar).

In de eerste negen maanden van 2022 hebben we royalty opbrengsten van Gilead voor Jyseleca erkend voor €8,2 miljoen (in vergelijking met €1,9 miljoen in dezelfde periode vorig jaar), waarvan €3,6 miljoen royalty’s op succesbetalingen voor de CU goedkeuring in Japan.

Bijkomend hebben we in de eerste negen maanden van 2022 succesbetalingen van €2,0 miljoen behaald door de eerste verkopen van Jyseleca door onze distributie- en commercialisatiepartner Sobi in Tsjechië en Portugal.

Het bedrag van over te dragen opbrengsten per 30 september 2022 bevat €1,6 miljard toegewezen aan ons drug discovery platform dat lineair erkend wordt over de resterende periode van onze 10 jaar samenwerking, en €0,5 miljard toegewezen aan de ontwikkeling van filgotinib die over tijd erkend wordt tot het einde van de ontwikkelingsperiode.

Onze kosten voor onderzoek en ontwikkeling in de eerste negen maanden van 2022 bedroegen €364,1 miljoen, vergeleken met €378,0 miljoen in de eerste negen maanden van 2021. Deze afname werd voornamelijk veroorzaakt door een afname van kosten van onderaanneming van €189,1 miljoen in de eerste negen maanden van 2021 tot €158,5 miljoen in de eerste negen maanden van 2022, grotendeels verklaard door de stopzetting van het ziritaxestat (IPF) programma en door verminderde uitgaven voor onze SIKi en TYK2-programma’s. Dit werd deels gecompenseerd door hogere kosten in het kader van ons filgotinib-programma, op een basis van negen maanden in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Personeelskosten daalden van €134,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2021 tot €130,0 miljoen in dezelfde periode dit jaar. Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen liepen op tot €35,6 miljoen in de eerste negen maanden van 2022 (€14,1 miljoen in dezelfde periode vorig jaar). Deze toename was voornamelijk het gevolg van een bijzondere waardevermindering van €26,7 miljoen op voorheen geactiveerde upfront vergoedingen gerelateerd aan onze samenwerking met Molecure inzake de dual chitinase inhibitor OATD-01 (GLPG4716), opgenomen in Q2 2022.

Onze verkoop- en marketingkosten bedroegen €105,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2022, ten opzichte van €46,6 miljoen in de eerste negen maanden van 2021. De toename in kosten werd voornamelijk verklaard door de stopzetting van de overeengekomen onderlinge 50/50 verdeling met Gilead van de co-commercialisatiekosten inzake filgotinib. De toename in kosten was ook het gevolg van een stijging van personeelskosten (€53,4 miljoen in de eerste negen maanden van 2022 vergeleken met €43,3 miljoen in dezelfde periode vorig jaar) verklaard door een toename van de commerciële werkkrachten van een gemiddeld aantal VTE’s van 234 in de eerste negen maanden van 2021 naar 304 in de eerste negen maanden van 2022 als gevolg van de commerciële lancering van filgotinib in Europa.

Onze algemene en administratieve kosten bedroegen €97,4 miljoen in de eerste negen maanden van 2022, ten opzichte van €104,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2021. Deze afname was grotendeels het gevolg van een bijzondere waardevermindering van €9,3 miljoen op overige materiële activa opgenomen in de eerste negen maanden van 2021 na onze beslissing om het bouwproject van ons toekomstige hoofdkwartier in Mechelen (België) her in te schatten. Personeelskosten bedroegen €54,5 miljoen in de eerste negen maanden van 2022 vergeleken met €52,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Overige bedrijfsopbrengsten (€29,5 miljoen in de eerste negen maanden van 2022 ten opzichte van €36,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2021) namen af met €6,9 miljoen voornamelijk als gevolg van lagere subsidies en opbrengsten uit R&D steunmaatregelen.

We rapporteerden een bedrijfsverlies van €135,1 miljoen in de eerste negen maanden van 2022, in vergelijking met een bedrijfsverlies van €175,7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

De netto financiële opbrengsten in de eerste negen maanden van 2022 bedroegen €127,5 miljoen (in vergelijking met netto financiële opbrengsten van €33,6 miljoen in dezelfde periode vorig jaar). Netto financiële opbrengsten in de eerste negen maanden van 2022 bestonden voornamelijk uit €102,1 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoerswinsten op onze geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen aan geamortiseerde kost in U.S. dollar (in vergelijking met €54,9 miljoen wisselkoerswinsten op onze geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen in U.S. dollar in de eerste negen maanden van 2021), en uit €26,0 miljoen positieve wijzigingen in (reële) waarde van kortlopende financiële investeringen (€7,2 miljoen negatieve wijzigingen in dezelfde periode vorig jaar). De overige financiële kosten bevatten voorts het verdisconteringseffect van de langlopende over te dragen opbrengsten van €5,7 miljoen (€7,2 miljoen in dezelfde periode vorig jaar). Netto-intrestopbrengsten bedroegen €3,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2022 (in vergelijking met netto-intrestkosten van €6,3 miljoen in dezelfde periode vorig jaar), als gevolg van de stijgende intrestvoeten. De negatieve wijziging in reële waarde van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat bedroeg nil in de eerste negen maanden van 2022 (vergeleken met €2,9 miljoen in dezelfde periode vorig jaar).

We realiseerden een nettoverlies uit voortgezette activiteiten van €10,8 miljoen in de eerste negen maanden van 2022, ten opzichte van een nettoverlies van €141,8 miljoen in de eerste negen maanden van 2021.

De nettowinst uit beëindigde activiteiten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2021 bestond uit de meerwaarde op verkoop van Fidelta, onze fee-for-service activiteit, en dit voor een bedrag van €22,2 miljoen.

De groep behaalde een nettoverlies van €10,8 miljoen in de eerste negen maanden van 2022, ten opzichte van een nettoverlies van €119,6 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Geldmiddelen, kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen

Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen €4.362,1 miljoen op 30 september 2022 (€4.703,2 miljoen op 31 december 2021).

Een netto-afname van €341,1 miljoen in geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen werd gerapporteerd in de eerste negen maanden van 2022, vergeleken met een netto-afname van €295,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2021. Deze netto-afname bestond uit (i) een operationele cash burn van €343,1 miljoen, (ii) gecompenseerd door de opbrengst van €6,7 miljoen uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies naar aanleiding van de uitoefening van inschrijvingsrechten in de eerste negen maanden van 2022, (iii) €26,0 miljoen positieve wijzigingen in (reële) waarde van kortlopende financiële investeringen en €105,6 miljoen hoofdzakelijk bestaande uit wisselkoerswinsten, en (iv) €136,4 miljoen uitgaande kasstroom uit aankopen van CellPoint en AboundBio, na aftrek van verworven liquide middelen.

De operationele cash burn (of operationele inkomende kasstroom indien positief) is een financiële maatstaf die niet in overeenstemming met IFRS berekend wordt. De operationele cash burn/operationele inkomende kasstroom is gedefinieerd als de toe- of afname van de geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief het effect van wisselkoersverschillen op onze geldmiddelen en kasequivalenten) min:

i. de netto-opbrengsten uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, indien toepasselijk, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (–) financieringsactiviteiten,

ii. de netto-opbrengsten uit of uitgaven voor, indien toepasselijk, de aankoop of verkoop van bedrijfsonderdelen; de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen en van de kortlopende financiële investeringen, moest die er zijn; en de kasvoorschotten en leningen aan derden, indien van toepassing, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten,

iii. de uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de aankoop van bedrijfsonderdelen, indien van toepassing, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten.

Deze alternatieve liquiditeitsindicator is ons inziens een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase.

Onderstaande tabel geeft een reconciliatie van de operationele cash burn:

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2022

2021

Toename/afname (-) in geldmiddelen en kasequivalenten
(exclusief effect van wisselkoersverschillen)

(1.583.875)

650.697

Minus:

 

 

Netto-opbrengsten van verhoging van kapitaal en uitgiftepremies

(6.695)

(2.735)

Netto-aankoop/nettoverkoop (-) van kortlopende financiële investeringen

1.111.139

(996.008)

Uitgaande kasstroom uit aankoop van dochterondernemingen, na aftrek van verworven liquide middelen

115.270

-

Kasvoorschotten en leningen aan derden

10.000

-

Uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de aankoop van dochterondernemingen

11.080

-

Inkomende kasstroom uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen

-

(28.696)

Totaal operationele cash burn

(343.081)

(376.743)

Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. Filgotinib is onderdeel van de samenwerking met Gilead. Filgotinib is momenteel in fase 3-studies in de ziekte van Crohn en in een fase 4-studie in RA
GLPG4716
Een chitinase-remmer in licentie genomen van Molecure (voorheen OncoArendi). De rechten van de molecule zijn terug gegeven aan Molecure in juli 2022
IPF
Idiopathische longfibrose. Een chronische en uiteindelijk dodelijke ziekte die zich kenmerkt door een progressieve afname van de longfunctie. Bij longfibrose vormt zich littekenweefsel in de longen, waardoor kortademigheid ontstaat. Fibrose houdt doorgaans verband met een slechte prognose. Het begrip ‘idiopathisch’ wordt gebruikt omdat de oorzaak van longfibrose nog onbekend is