Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Toelichting bij de niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse resultaten

Nettoverkopen van producten

We rapporteerden nettoverkopen van Jyseleca in de eerste negen maanden van 2022 voor een bedrag van €60,5 miljoen (€6,1 miljoen in de eerste negen maanden van 2021).

De kost van de verkochte producten gerelateerd aan de nettoverkopen bedroeg €7,9 miljoen in de eerste negen maanden van 2022.

Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden

Onderstaande tabel vat de opbrengsten uit samenwerkingsverbanden voor de negen maanden beëindigd op 30 september 2022 en 2021 samen:

 

 

 

Derde kwartaal van

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

Gespreid in de tijd

Op bepaald moment

2022

2021

2022

2021

Erkenning van niet-terugvorderbare upfront betalingen en licentievergoedingen

 

 

101.325

58.928

305.626

291.370

Gilead samenwerkings­overeenkomst voor filgotinib

 

43.633

1.277

133.018

118.021

Gilead samenwerkings­overeenkomst voor drug discovery platform

 

57.692

57.651

172.608

173.348

Succesbetalingen

 

 

7.821

(978)

35.759

18.391

Gilead samenwerkings­overeenkomst voor filgotinib

 

7.821

(978)

33.759

18.391

Distributieovereenkomst met Sobi voor Jyseleca

 

-

-

2.000

-

Royalty's

 

 

1.923

553

8.285

1.950

Gilead royalty's met betrekking tot Jyseleca

 

1.923

557

8.240

1.907

Overige royalty's

 

-

(4)

44

43

Totale omzet uit samenwerkings­verbanden

 

 

111.068

58.503

349.669

311.711

De rollforward van het uitstaand saldo van de kortlopende en langlopende over te dragen opbrengsten tussen 1 januari 2022 en 30 september 2022 kan als volgt opgesplitst worden:

(in duizenden €)

Totaal

Gilead samenwerkings­overeenkomst
voor filgotinib

Gilead samenwerkings­overeenkomst voor drug discovery platform (1)

Overige over te dragen opbrengsten

Op 1 januari 2022

2.364.701

604.875

1.759.828

-

 

 

 

 

 

Behaalde succesbetalingen

18.238

18.238

 

 

Significante financieringscomponent (2)

5.673

5.673

 

 

 

 

 

 

 

Erkenning in opbrengst van upfront betaling

(305.626)

(133.018)

(172.608)

 

Erkenning in opbrengst van succesbetaling

(33.759)

(33.759)

 

 

 

 

 

 

 

Andere bewegingen

3.457

 

 

3.457

 

 

 

 

 

Op 30 september 2022

2.052.686

462.009

1.587.220

3.457

(1)

De ontvangen upfront betaling en het uitstaande bedrag op 1 januari 2022 en op 30 september 2022 bevatten de verplichtingen tot uitgifte van de warrants en de upfront betaling toegewezen aan het drug discovery platform.

(2)

Voor de bijkomende vergoeding ontvangen voor de herziene kostenverdeling voor filgotinib, veronderstellen we het bestaan van een significante financieringscomponent, die de tijdswaarde van het geld over de geschatte periode van erkenning weerspiegelt.

Bedrijfskosten en overige bedrijfsopbrengsten

Bedrijfskosten

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Onderstaande tabel vat onze kosten van onderzoek en ontwikkeling voor de negen maanden eindigend op 30 september 2022 en 2021 samen:

 

Derde kwartaal van

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2022

2021

2022

2021

Personeelskosten

(44.044)

(40.102)

(130.001)

(134.256)

Onderaanneming

(54.412)

(49.907)

(158.472)

(189.100)

Verbruiksgoederen, labokosten en huisvesting

(5.286)

(5.401)

(15.596)

(17.688)

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

(3.091)

(5.998)

(35.646)

(14.097)

Vergoedingen voor professioneel advies

(3.317)

(3.747)

(10.719)

(10.788)

Andere bedrijfskosten

(4.399)

(4.040)

(13.633)

(12.092)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(114.549)

(109.196)

(364.067)

(378.022)

De toename in afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen in de eerste negen maanden van 2022 was voornamelijk het gevolg van een bijzondere waardevermindering van €26,7 miljoen op voorheen geactiveerde upfront vergoedingen gerelateerd aan onze samenwerking met Molecure inzake de dual chitinase inhibitor OATD-01.

Onderstaande tabel vat onze kosten van onderzoek en ontwikkeling voor de negen maanden eindigend op 30 september 2022 en 2021 samen, per programma:

 

Derde kwartaal van

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2022

2021

2022

2021

Filgotinib-programma

(62.255)

(40.656)

(178.402)

(128.496)

SIKi-programma

(9.692)

(19.625)

(35.789)

(71.860)

TYK2-programma met GLPG3667

(5.931)

(5.482)

(15.009)

(19.456)

Ziritaxestat-programma

(114)

(4.001)

(752)

(23.420)

Overige programma's

(36.557)

(39.432)

(134.115)

(134.790)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(114.549)

(109.196)

(364.067)

(378.022)

Verkoop- en marketingkosten

Onderstaande tabel vat onze verkoop- en marketingkosten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2022 en 2021 samen:

 

Derde kwartaal van

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2022

2021

2022

2021

Personeelskosten

(17.726)

(16.403)

(53.449)

(43.274)

Afschrijvingen

(660)

(153)

(1.782)

(321)

Externe outsourcing kosten

(12.226)

(15.190)

(37.897)

(40.149)

Verkoop- en marketingkosten doorgerekend aan Gilead

-

15.680

31

41.207

Vergoedingen voor professioneel advies

(744)

(143)

(2.278)

(323)

Andere bedrijfskosten

(2.949)

(1.445)

(9.938)

(3.755)

Totale verkoop- en marketingkosten

(34.305)

(17.655)

(105.313)

(46.616)

De stopzetting van de overeengekomen onderlinge 50/50 verdeling met Gilead van de co-commercialisatiekosten inzake filgotinib verklaart een aanzienlijk deel van de toename in de verkoop- en marketingkosten.

Algemene en administratieve kosten

Onderstaande tabel vat onze algemene en administratieve kosten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2022 en 2021 samen:

 

Derde kwartaal van

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2022

2021

2022

2021

Personeelskosten

(18.875)

(14.851)

(54.504)

(52.419)

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

(2.129)

(1.901)

(6.426)

(14.631)

Vergoedingen voor juridisch en professioneel advies

(5.935)

(4.161)

(16.752)

(17.629)

Andere bedrijfskosten

(7.434)

(6.881)

(19.692)

(19.972)

Totale algemene en administratieve kosten

(34.372)

(27.793)

(97.373)

(104.651)

Overige bedrijfsopbrengsten

Onderstaande tabel vat onze overige bedrijfsopbrengsten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2022 en 2021 samen:

 

Derde kwartaal van

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2022

2021

2022

2021

Opbrengsten uit subsidies

486

1.878

1.495

5.665

R&D steunmaatregelen

7.216

10.152

23.119

29.653

Overige

4.135

752

4.860

1.027

Totaal overige bedrijfsopbrengsten

11.837

12.781

29.474

36.345

Financiële opbrengsten/kosten

Onderstaande tabel vat onze financiële opbrengsten/kosten (–) voor de negen maanden eindigend op 30 september 2022 en 2021 samen:

 

Derde kwartaal van

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2022

2021

2022

2021

Reële waardeaanpassingen en nettowisselkoersresultaten

 

 

 

 

Netto wisselkoerswinsten

44.647

21.149

104.815

54.762

Reële waardeaanpassing van warrants

129

198

80

3.025

Negatieve reële waardeaanpassing van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

-

-

-

(2.913)

(Reële) waardeaanpassing van kortlopende financiële investeringen

14.195

(1.373)

26.005

(7.206)

Totaal reële waardeaanpassingen en nettowisselkoersresultaten

58.971

19.974

130.900

47.669

 

 

 

 

 

Overige financiële opbrengsten:

 

 

 

 

Intrestopbrengsten

5.622

714

9.240

2.156

Verdisconteringseffect van langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

23

23

69

69

Overige financiële opbrengsten

15

10

366

90

Totaal overige financiële opbrengsten

5.660

747

9.675

2.315

 

 

 

 

 

Overige financiële kosten:

 

 

 

 

Intrestkosten

(1.721)

(4.049)

(5.927)

(8.474)

Verdisconteringseffect van langlopende over te dragen opbrengsten

(1.874)

(2.400)

(5.673)

(7.170)

Verdisconteringseffect van overige langlopende schulden

(812)

-

(812)

-

Overige financiële kosten

(398)

(529)

(662)

(681)

Totaal overige financiële kosten

(4.806)

(6.978)

(13.074)

(16.325)

 

 

 

 

 

Totaal netto financieel resultaat

59.825

13.743

127.501

33.659

Kaspositie

Geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen bedroegen €4.362,1 miljoen op 30 september 2022 (€4.703,2 miljoen op 31 december 2021).

Geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen bestonden uit zichtrekeningen bij banken, termijnrekeningen, schatkistcertificaten en money market fondsen. Onze cash management strategie bewaakt en optimaliseert onze liquiditeitspositie. Onze cash management strategie laat toe kortlopende deposito’s te gebruiken met een oorspronkelijke looptijd van meer dan drie maanden, te samen met het monitoren van alle liquiditeitsaspecten.

Geldmiddelen en kasequivalenten bevatten €235,3 miljoen aan termijndeposito’s, allen met een oorspronkelijke looptijd van meer dan drie maanden. Alle geldmiddelen en kasequivalenten zijn opvraagbaar maximum drie maanden na kennisgeving en zonder noemenswaardige verbrekingsvergoeding. Cash bij banken bestond voornamelijk uit opzegbare rekeningen en zichtrekeningen. Ons kredietrisico wordt beperkt door de keuze van financiële instellingen met een hoge rating voor onze deposito’s.

Kortlopende financiële investeringen bevatten €1.625,7 miljoen aan termijndeposito’s met een oorspronkelijke looptijd van meer dan drie maanden en dewelke niet onmiddellijk opvraagbaar zijn binnen de drie maanden. Onze kortlopende financiële investeringen bevatten ook schatkistcertificaten en money market fondsen. Onze portfolio van schatkistcertificaten bestaat alleen uit papier met een AAA rating, uitgegeven door Duitsland. Onze money market fondsen portfolio bestaat uit kortlopende money market fondsen met een AAA-rating met een gediversifieerde en hoog gewaardeerde onderliggende portfolio, beheerd door gevestigde maatschappijen voor fondsenbeheer met een bewezen trackrecord.

 

30 september

31 december

(in duizenden €)

2022

2021

Money market fondsen

1.310.203

1.317.460

Schatkistcertificaten

750.696

877.349

Termijndeposito's

1.625.657

275.000

Totaal kortlopende financiële investeringen

3.686.557

2.469.809

 

 

 

Geld bij banken

440.261

1.225.860

Termijndeposito's

235.259

1.007.508

Totaal geldmiddelen en kasequivalenten

675.519

2.233.368

 

 

 

Totaal kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten

4.362.076

4.703.177

Op 30 september 2022 bevatten onze geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen $951,6 miljoen in USD ($942,5 miljoen op 31 december 2021) die wisselkoerswinsten of -verliezen in ons financieel resultaat kunnen veroorzaken onder invloed van EUR/USD wisselkoersfluctuaties, gezien onze functionele munteenheid EUR is. Het wisselkoerseffect in geval van een 10% wijziging van de EUR/USD wisselkoers is €97,1 miljoen.

Kapitaalverhoging

Op 30 september 2022 werd het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV vertegenwoordigd door 65.835.511 aandelen. Al deze aandelen waren geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kapitaalverhogingen tijdens de eerste negen maanden van 2022.

(in duizenden €, uitgezonderd aandelengegevens)

Aantal
aandelen

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Aandelen­kapitaal en
uitgifte­premies

Gemiddelde uitoefen­prijs inschrijvings­rechten
(in €/inschrijvings­recht)

Slotkoers op datum van kapitaal­verhoging
(in €/ aandeel)

Op 1 januari 2022

65.552.721

292.075

2.730.391

3.022.467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 maart 2022: uitoefening van inschrijvingsrechten

95.500

517

1.643

2.160

22,61

57,38

 

 

 

 

 

 

 

20 juni 2022: uitoefening van inschrijvingsrechten

80.290

434

1.025

1.460

18,18

53,52

 

 

 

 

 

 

 

27 september 2022: uitoefening van inschrijvingsrechten

107.000

579

2.497

3.076

28,75

44,49

 

 

 

 

 

 

 

Op 30 september 2022

65.835.511

293.605

2.735.557

3.029.162

 

 

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2022

2021

Aanpassing voor niet-kas transacties

 

 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

43.854

29.050

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

51.085

62.971

Toename van pensioenverplichtingen en voorzieningen

405

285

Niet-gerealiseerde wisselkoersresultaten en andere niet-kas financiële resultaten

(102.163)

(47.975)

Verdisconteringseffect van langlopende over te dragen opbrengsten

5.673

7.170

Verdisconteringseffect van overige langlopende schulden

812

-

Reële waardeaanpassing van warrants

(80)

(3.025)

Nettowijziging in (reële) waarde van kortlopende financiële investeringen

(26.004)

7.206

Reële waardeaanpassing van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

-

2.913

Andere niet-kas kosten

712

455

Totaal aanpassing voor niet-kas transacties

(25.707)

59.050

 

 

 

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

 

 

Intrestkosten

5.927

8.474

Intrestopbrengsten

(7.557)

(2.146)

Belastingkosten

3.229

(316)

Totaal aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

1.599

6.013

 

 

 

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

 

 

Meerwaarde op verkoop van dochterondernemingen

-

(22.191)

Meerwaarde (-)/minderwaarde bij verkoop van vaste activa

(17)

1

Gerealiseerde wisselkoerswinst op de verkoop van kortlopende financiële investeringen

-

(6.645)

Intrest gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen

(1.683)

(10)

Totaal aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstromen

(1.700)

(28.845)

 

 

 

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

 

 

Toename van voorraden

(5.667)

(2.060)

Afname van vorderingen

63.502

82.008

Afname van schulden

(363)

(33.306)

Totaal wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

57.472

46.642

Bedrijfscombinaties

Op 21 juni 2022 hebben we, in een volledige cash-transactie, 100% van de aandelen en stemrechten van CellPoint aangekocht voor een totale overeengekomen vergoeding bij voltooiing van €125 miljoen, inclusief een vergoeding voor overige schulden gerelateerd aan de transactie voor een bedrag van €10,3 miljoen. Een bijkomende voorwaardelijke vergoeding van maximaal €100,0 miljoen is verschuldigd bij het behalen van bepaalde ontwikkelings- (€20,0 miljoen), regelgevende- (€30,0 miljoen) en op verkopen gebaseerde (€50,0 miljoen) mijlpalen. De totale reële waarde op de datum van overname van deze mijlpalen bedroeg €22,9 miljoen. Deze reële waarde is gewaardeerd met als meest significante variabelen de waarschijnlijkheid van het behalen van deze mijlpalen, het verwachte tijdstip en de verdisconteringsvoet. Gedurende het derde kwartaal van 2022 werden er geen wijzigingen aangebracht aan de assumpties gebruikt in de waardering. Het verdisconteringseffect, voor een bedrag van €0,8 miljoen, werd erkend in het financieel resultaat.

Op dezelfde datum kochten we ook het volledige uitstaande kapitaal van AboundBio, voor een totale overeengekomen prijs van $14 miljoen, inclusief een vergoeding voor overige schulden gerelateerd aan de transactie.

De voornaamste reden voor deze overnames is om ons te positioneren in de volgende generatie kankertherapiemarkt en om onze portfolio en mogelijkheden aanzienlijk te verbreden. Door deze overnames krijgen we toegang tot een innovatief, schaalbaar, gedecentraliseerd en geautomatiseerd point-of-care toeleveringsmodel voor celtherapie en een volgende generatie platform gebaseerd op volledig menselijke antilichamentherapie. Gecombineerd en ondersteund door ons als een volledig geïntegreerde biofarma, hebben zij het potentieel om het CAR-T behandelingsparadigma te doorbreken. Het doel is om de huidige markt voor CAR-T behandelingen te vergroten en een belangrijke impact te hebben op patiënten die nood hebben aan bijkomende en verbeterde behandelingsopties.

Details van de voorlopige reële waarde van de identificeerbare activa en verplichtingen verkregen in beide transacties, de voorlopige totale vergoeding en de voorlopige goodwill op datum van overname zijn als volgt:

 

21 juni 2022

 

(in duizenden €)

CellPoint

AboundBio

Totaal

Materiële vaste activa

1.289

965

 

Overige langlopende activa

81

4

 

Handels- en overige vorderingen

162

-

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

3.179

4.279

 

Overige vlottende activa

1.254

536

 

Handels- en overige schulden

(32.789)

(587)

 

Kortlopende over te dragen opbrengsten

-

(474)

 

Aangekochte netto-activa

(26.824)

4.723

 

 

 

 

 

Vergoeding betaald in contanten

107.750

14.976

 

Reële waardeaanpassing van voorheen aangehouden vermogensinstrument

-

342

 

Uitgestelde vergoeding

6.088

-

 

Reële waarde van voorwaardelijke vergoeding

22.865

-

 

Reële waarde van totale vergoeding

136.703

15.318

 

 

 

 

 

Goodwill

163.526

10.595

 

Wisselkoersverschillen op goodwill

-

872

 

Goodwill in de balans

163.526

11.467

174.994

Netto uitgaande kasstroom als gevolg van de aankoop

(in duizenden €)

CellPoint

AboundBio

Totaal

Vergoeding betaald in contanten

107.750

14.976

 

Minus: verworven geldmiddelen en kasequivalenten

(3.179)

(4.279)

 

Uitgaande kasstroom uit aankoop van dochterondernemingen, na aftrek van verworven liquide middelen

104.571

10.698

115.270

 

 

 

 

Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten voor overige schulden gerelateerd aan de aankoop van dochterondernemingen

11.080

 

11.080

De voorlopige reële waarde van de identificeerbare activa en verplichtingen zijn opgenomen in onze verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers per 30 september 2022. Tot op heden hebben we een voorlopige reële waarde analyse gedaan van de bedrijfscombinaties, met overeenkomstige correcties op de handels- en overige schulden. We verwachten dat het voorlopige bedrag aan goodwill significant zal wijzigen naar aanleiding van de voltooiing van de allocatie van de totale vergoeding, als gevolg van de waardering van de verschillende verworven activa en verplichtingen, met inbegrip van de waardering van in-process R&D.

CAR-T
Chimere antigeen receptor T-cellen (ook bekend als CAR T-cellen) zijn T-cellen die genetisch gemanipuleerd zijn om een kunstmatige T-celreceptor te produceren voor gebruik bij immuuntherapie
Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. Filgotinib is onderdeel van de samenwerking met Gilead. Filgotinib is momenteel in fase 3-studies in de ziekte van Crohn en in een fase 4-studie in RA