Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Geconsolideerde kasstroomoverzichten

(niet-geauditeerd)

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2022

2021

Nettoverlies van de periode

(10.784)

(119.581)

 

 

 

Aanpassing voor niet-kas transacties

(25.707)

59.050

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

1.599

6.013

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

(1.700)

(28.845)

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

57.472

46.642

Uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de aankoop van dochterondernemingen

(11.080)

-

Afname van over te dragen opbrengsten

(318.167)

(295.651)

 

 

 

Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(308.367)

(332.372)

 

 

 

Betaalde intresten

(10.940)

(9.436)

Ontvangen intresten

2.262

2.049

Betaalde inkomstenbelasting

(3.637)

(297)

 

 

 

Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(320.682)

(340.056)

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(19.808)

(33.907)

Aankoop van immateriële vaste activa

(9.308)

(1.661)

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

719

-

Aankoop van kortlopende financiële investeringen

(2.505.688)

(905.124)

Ontvangen intresten gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen

1.181

10

Verkoop van kortlopende financiële investeringen

1.394.549

1.901.132

Inkomende kasstroom uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen

-

28.696

Uitgaande kasstroom uit aankoop van dochterondernemingen, na aftrek van verworven liquide middelen

(115.270)

-

Kasvoorschotten en leningen aan derden

(10.000)

-

Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

-

4.045

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten

(1.263.625)

993.191

 

 

 

Betaling van leasingschulden

(6.263)

(5.174)

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening inschrijvingsrechten

6.695

2.735

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten

432

(2.438)

 

 

 

Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten

(1.583.875)

650.697

 

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar

2.233.368

2.143.071

 

 

 

Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten

(1.583.875)

650.697

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op kas- en kasequivalenten

26.026

40.610

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode

675.519

2.834.378

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.

 

30 september

(in duizenden €)

2022

2021

Kortlopende financiële investeringen

3.686.557

2.039.787

Geldmiddelen en kasequivalenten

675.519

2.834.378

Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten

4.362.076

4.874.165

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.