Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Significante waarderingsregels

Er werden geen significante wijzigingen aangebracht in onze waarderingsregels gebruikt voor het opstellen van deze verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers ten opzichte van deze gebruikt voor het opstellen van de meest recente geconsolideerde jaarrekening van 31 december 2021.

Nieuwe standaarden en interpretaties toepasbaar voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2022 hadden geen materiële impact op onze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële cijfers.

Wij hebben geen standaard, interpretatie of wijziging die werd gepubliceerd maar nog niet van toepassing is, vroegtijdig toegepast.

Nieuwe waarderingsregels als gevolg van recente transacties

Bedrijfscombinaties

Bedrijfscombinaties worden verwerkt volgens de overnamemethode. In de balans worden de identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen van de overgenomen partij oorspronkelijk gewaardeerd aan hun reële waarde op de datum van overname. De resultaten van de overgenomen activiteiten worden opgenomen in onze geconsolideerde resultatenrekening vanaf de datum waarop we de controle verkregen. Door ons over te dragen voorwaardelijke vergoedingen worden gewaardeerd aan de reële waarde op de dag van de overname. Latere wijzigingen in de reële waarde van de voorwaardelijke vergoedingen, die als een activa of een verplichting wordt beschouwd, worden in resultaat genomen. Het verschil tussen de reële waarde van de totale overgedragen vergoeding en de reële waarde van de verworven activa en overgenomen verplichtingen wordt geboekt als goodwill. De waarderingen ter onderbouwing van reële waardebepalingen zijn gebaseerd op informatie beschikbaar op de overnamedatum. De acquisitiekosten worden in resultaat genomen bij het oplopen van de kosten.

Belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden

Overname van CellPoint

We bepalen en wijzen de aankoopprijs gerelateerd aan de overname van CellPoint toe aan de overgenomen activa en verplichtingen op datum van overname, zijnde 21 juni 2022. Het proces van toewijzing van de aankoopprijs vereist dat we belangrijke schattingen en veronderstellingen maken die de huidige reële waarde van de voorwaardelijke vergoedingen opgenomen in de transactie bepalen. Deze schattingen zijn afhankelijk van ontwikkelings-, regelgevende- en op verkopen gebaseerde mijlpalen dewelke gecorrigeerd worden met onze beste inschatting van de waarschijnlijkheid van het behalen van deze mijlpalen en worden verdisconteerd. Bovendien verwachten we dat we gebruik zullen maken van belangrijke schattingen en veronderstellingen in de finalisatie van het proces van toewijziging van de aankoopprijs.