Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Geconsolideerde balans

(niet-geauditeerd)

 

30 september

31 december

(in duizenden €)

2022

2021

Activa

 

 

 

 

 

Goodwill

174.994

-

Immateriële vaste activa andere dan goodwill

38.493

60.103

Materiële vaste activa

150.394

137.512

Uitgestelde belastingvorderingen

4.091

4.032

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

133.869

127.186

Overige langlopende activa

7.833

2.473

Vaste activa

509.673

331.306

 

 

 

Voorraden

25.510

20.569

Handels- en overige vorderingen

34.783

111.337

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

19.591

16.827

Kortlopende financiële investeringen

3.686.557

2.469.809

Geldmiddelen en kasequivalenten

675.519

2.233.368

Overige vlottende activa

20.436

9.945

Vlottende activa

4.462.397

4.861.854

 

 

 

Totaal activa

4.972.070

5.193.160

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

Aandelenkapitaal

293.605

292.075

Uitgiftepremies

2.735.557

2.730.391

Overige reserves

(10.860)

(10.177)

Omrekeningsverschillen

(1.046)

(1.722)

Overgedragen verlies

(326.905)

(367.205)

Totaal eigen vermogen

2.690.351

2.643.362

 

 

 

Pensioenverplichtingen

12.521

11.699

Langlopende leasingschulden

15.759

19.655

Overige langlopende schulden

38.209

7.135

Langlopende over te dragen opbrengsten

1.683.023

1.944.836

Langlopende schulden

1.749.512

1.983.325

 

 

 

Kortlopende leasingschulden

6.926

7.204

Handels- en overige schulden

154.745

137.622

Belastingverplichtingen

873

1.782

Kortlopende over te dragen opbrengsten

369.663

419.866

Kortlopende schulden

532.207

566.474

 

 

 

Totaal schulden

2.281.719

2.549.798

Totaal eigen vermogen en schulden

4.972.070

5.193.160

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.