Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Verslag van de Commissaris aan de Raad van Bestuur van Galapagos NV omtrent de beoordeling van de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële cijfers over de zes maanden afgesloten op 30 juni 2023

Inleiding

Wij hebben een beoordeling uitgevoerd van de bijgevoegde tussentijdse geconsolideerde balans van Galapagos NV op 30 juni 2023 alsook de bijhorende geconsolideerde resultatenrekening en het overzicht van het totaalresultaat, het geconsolideerde kasstroomoverzicht en het geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen over de zes maanden afgesloten op die datum, evenals van de toelichtingen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk dat deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële cijfers zijn opgesteld en gepresenteerd in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse Financiële verslaggeving”, zoals goedgekeurd door de Europese Unie. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin om een besluit te formuleren over deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële cijfers op basis van onze beoordeling.

Draagwijdte van de beoordeling

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd in overeenstemming met ISRE 2410, “Beoordeling van Tussentijdse Financiële Staten door de Commissaris van de Vennootschap”. Een beoordeling bestaat uit het vragen van inlichtingen aan hoofdzakelijk financiële en boekhoudkundige verantwoordelijken, en het toepassen van analytische en andere beoordelingsprocedures. Een beoordeling is substantieel minder uitgebreid dan een audit in overeenstemming met de “International Standards on Auditing” en laat ons bijgevolg niet toe om met zekerheid te stellen dat we kennis hebben van alle belangrijke gegevens die zouden geïdentificeerd zijn indien we een audit zouden hebben uitgevoerd. Wij brengen dan ook geen controleverslag uit.

Conclusie

Bij onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons doet aannemen dat de bijgevoegde verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële cijfers, in alle materiële opzichten, niet opgesteld zouden zijn in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse Financiële verslaggeving”, zoals goedgekeurd door de Europese Unie.

Zaventem, 3 augustus 2023

BDO Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door Ellen Lombaerts