Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Geconsolideerde kasstroomoverzichten

(niet-geauditeerd)

 

Zes maanden eindigend op 30 juni

(in duizenden €)

2023

2022

Nettowinst/nettoverlies (-) van de periode

28.308

(32.338)

 

 

 

Aanpassing voor niet-kas transacties

47.603

6.567

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

(13.155)

3.529

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

(7.123)

(416)

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

(18.545)

46.034

Uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de aankoop van dochterondernemingen

-

(7.765)

Afname van over te dragen opbrengsten

(264.931)

(209.428)

 

 

 

Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(227.843)

(193.818)

 

 

 

Betaalde intresten

(3.472)

(7.417)

Ontvangen intresten

12.125

757

Betaalde inkomstenbelasting

(1.096)

(3.262)

 

 

 

Netto kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(220.286)

(203.740)

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(8.065)

(15.574)

Aankoop van immateriële vaste activa

(28)

(1.783)

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

2.212

-

Aankoop van kortlopende financiële investeringen

(2.212.112)

(1.842.495)

Ontvangen intresten gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen

5.356

210

Verkoop van kortlopende financiële investeringen

2.024.877

903.763

Uitgaande kasstroom uit aankoop van dochterondernemingen, na aftrek van verworven liquide middelen

-

(115.178)

Kasvoorschotten en leningen aan derden

-

(10.000)

 

 

 

Netto kasstroom gebruikt bij investeringsactiviteiten

(187.760)

(1.081.057)

 

 

 

Betaling van leasingschulden

(3.511)

(3.980)

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening inschrijvingsrechten

1.770

3.619

 

 

 

Netto kasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten

(1.741)

(361)

 

 

 

Afname van geldmiddelen en kasequivalenten

(409.787)

(1.285.158)

 

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode

508.117

2.233.368

 

 

 

Afname van geldmiddelen en kasequivalenten

(409.787)

(1.285.158)

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

(306)

24.586

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode

98.024

972.796

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.