Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Verklaring van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Galapagos NV verklaart dat, voor zover deze op de hoogte is, de financiële gegevens in dit halfjaarverslag opgesteld werden conform de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, dat zij een getrouw en correct beeld geven van het vermogen, de financiële positie en de resultaten van Galapagos NV en haar geconsolideerde vennootschappen.

De Raad van Bestuur van Galapagos NV verklaart verder dat dit halfjaarverslag een getrouw en correct beeld geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die hebben plaatsgevonden in de eerste zes maanden van het boekjaar en het effect daarvan op de tussentijdse rekeningen, alsmede van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het lopende boekjaar.

Mechelen, 31 juli 2023

Namens de Raad van Bestuur,

Stoffels IMC BV
Vast vertegenwoordigd door Dr. Paul Stoffels
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Jérôme Contamine
Voorzitter van het Auditcomité en lid van de Raad van Bestuur