Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Toelichting bij de niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse resultaten

Nettoverkopen van producten

We rapporteerden nettoverkopen van Jyseleca® in de eerste zes maanden van 2023 voor een bedrag van €54,3 miljoen (€35,4 miljoen in de eerste zes maanden van 2022).

De kost van de verkochte producten gerelateerd aan de nettoverkopen bedroeg €7,8 miljoen in het eerste halfjaar van 2023.

Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden

Onderstaande tabel vat de opbrengsten uit samenwerkingsverbanden voor de zes maanden beëindigd op 30 juni 2023 en 2022 samen:

 

 

 

Zes maanden eindigend op 30 juni

(in duizenden €)

Gespreid in de tijd

Op bepaald moment

2023

2022

Erkenning van niet-terugvorderbare upfront betalingen en licentievergoedingen

 

 

246.176

204.301

Gilead samenwerkings­overeenkomst voor filgotinib

 

131.025

89.385

Gilead samenwerkings­overeenkomst voor drug discovery platform

 

115.151

114.916

 

 

 

 

 

Succesbetalingen

 

 

24.869

27.938

Gilead samenwerkings­overeenkomst voor filgotinib

 

23.869

25.938

Distributieovereenkomst met Sobi voor Jyseleca®

 

1.000

2.000

 

 

 

 

 

Royalty’s

 

 

3.501

6.361

Gilead royalty’s met betrekking tot Jyseleca®

 

3.476

6.317

Overige royalty’s

 

25

44

 

 

 

 

 

Totale omzet uit samenwerkingsverbanden

 

 

274.546

238.601

De rollforward van het uitstaand saldo van de kortlopende en langlopende over te dragen opbrengsten tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023 kan als volgt opgesplitst worden:

(in duizenden €)

Totaal

Gilead samenwerkings­overeenkomst voor filgotinib

Gilead samenwerkings­overeenkomst voor drug discovery platform(1)

Overige over te dragen opbrengsten

Op 1 januari 2023

1.989.230

456.352

1.529.405

3.474

 

 

 

 

 

Significante financieringscomponent(2)

2.400

2.400

 

 

 

 

 

 

 

Erkenning in opbrengst van upfront betaling

(246.176)

(131.025)

(115.151)

 

Erkenning in opbrengst van succesbetaling

(23.869)

(23.869)

 

 

 

 

 

 

 

Andere bewegingen

5.120

 

 

5.120

 

 

 

 

 

Op 30 juni 2023

1.726.704

303.858

1.414.254

8.594

(1)

De ontvangen upfront betaling en het uitstaande bedrag op 31 december 2022 en op 30 juni 2023 bevatten de verplichtingen tot uitgifte van de warrants en de upfront betaling toegewezen aan het drug discovery platform.

(2)

Voor de bijkomende vergoeding ontvangen voor de herziene kostenverdeling voor filgotinib, veronderstellen we het bestaan van een significante financieringscomponent, die de tijdswaarde van het geld over de geschatte periode van erkenning weerspiegelt.

Bedrijfskosten en overige bedrijfsopbrengsten

Bedrijfskosten

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Onderstaande tabel vat onze kosten van onderzoek en ontwikkeling voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023 en 2022 samen:

 

Zes maanden eindigend op 30 juni

(in duizenden €)

2023

2022

Personeelskosten

(80.484)

(85.957)

Onderaanneming

(90.276)

(104.060)

Verbruiksgoederen, labokosten en huisvesting

(11.108)

(10.310)

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

(13.073)

(32.555)

Vergoedingen voor professioneel advies

(6.836)

(7.402)

Andere bedrijfskosten

(10.098)

(9.234)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(211.875)

(249.518)

De afname in afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen in de eerste zes maanden van 2023 was voornamelijk het gevolg van een bijzondere waardevermindering van €26,7 miljoen in de eerste zes maanden van 2022 op voorheen geactiveerde upfront vergoedingen gerelateerd aan onze samenwerking met Molecure inzake de dual chitinase inhibitor OATD-01.

Onderstaande tabel vat onze kosten van onderzoek en ontwikkeling voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023 en 2022 samen, per programma:

 

Zes maanden eindigend op 30 juni

(in duizenden €)

2023

2022

Filgotinib-programma

(103.137)

(116.147)

SIKi-programma

(12.670)

(26.098)

TYK2-programma met GLPG3667

(15.335)

(9.078)

CAR-T programma’s in oncologie

(31.302)

-

Overige programma’s

(49.431)

(98.195)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(211.875)

(249.518)

Verkoop- en marketingkosten

Onderstaande tabel vat onze verkoop- en marketingkosten voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023 en 2022 samen:

 

Zes maanden eindigend op 30 juni

(in duizenden €)

2023

2022

Personeelskosten

(29.112)

(35.723)

Afschrijvingen

(1.303)

(1.122)

Externe outsourcing kosten

(20.016)

(25.671)

Verkoop- en marketingkosten doorgerekend aan Gilead

-

31

Vergoedingen voor professioneel advies

(1.242)

(1.534)

Andere bedrijfskosten

(6.588)

(6.989)

Totale verkoop- en marketingkosten

(58.261)

(71.008)

Algemene en administratieve kosten

Onderstaande tabel vat onze algemene en administratieve kosten voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023 en 2022 samen:

 

Zes maanden eindigend op 30 juni

(in duizenden €)

2023

2022

Personeelskosten

(37.882)

(35.629)

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

(4.191)

(4.297)

Vergoedingen voor juridisch en professioneel advies

(9.261)

(10.817)

Andere bedrijfskosten

(12.002)

(12.259)

Totale algemene en administratieve kosten

(63.336)

(63.001)

Overige bedrijfsopbrengsten

Onderstaande tabel vat onze overige bedrijfsopbrengsten voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023 en 2022 samen:

 

Zes maanden eindigend op 30 juni

(in duizenden €)

2023

2022

Opbrengsten uit subsidies

3.260

1.009

R&D steunmaatregelen

16.425

15.903

Overige

4.085

725

Totaal overige bedrijfsopbrengsten

23.770

17.637

Financiële opbrengsten/kosten

Onderstaande tabel vat onze financiële opbrengsten/kosten (–) voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023 en 2022 samen:

 

Zes maanden eindigend op 30 juni

(in duizenden €)

2023

2022

Reële waardeaanpassingen en nettowisselkoersresultaten:

 

 

Netto wisselkoersverliezen (-)/wisselkoerswinsten

(12.566)

60.168

Reële waardeaanpassing van warrants

18

(49)

Positieve (reële) waardeaanpassing van kortlopende financiële investeringen

12.731

11.810

Totaal reële waardeaanpassingen en nettowisselkoersresultaten

183

71.929

 

 

 

Overige financiële opbrengsten:

 

 

Intrestopbrengsten

33.407

3.618

Verdisconteringseffect van langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

309

46

Overige financiële opbrengsten

10

351

Totaal overige financiële opbrengsten

33.726

4.015

 

 

 

Overige financiële kosten:

 

 

Intrestkosten

(674)

(4.206)

Verdisconteringseffect van langlopende over te dragen opbrengsten

(2.400)

(3.799)

Verdisconteringseffect van overige langlopende schulden

153

-

Overige financiële kosten

(349)

(264)

Totaal overige financiële kosten

(3.270)

(8.268)

 

 

 

Totaal netto financieel resultaat

30.639

67.676

Kaspositie

Geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen bedroegen €3.874,9 miljoen op 30 juni 2023 (€4.094,1 miljoen op 31 december 2022).

Geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen bestonden uit zichtrekeningen bij banken, termijnrekeningen, schatkistcertificaten en money market fondsen. Onze cash management strategie bewaakt en optimaliseert onze liquiditeitspositie. Onze cash management strategie laat toe kortlopende deposito’s te gebruiken met een oorspronkelijke looptijd van meer dan drie maanden, te samen met het monitoren van alle liquiditeitsaspecten.

Alle geldmiddelen en kasequivalenten zijn opvraagbaar maximum drie maanden na kennisgeving en zonder noemenswaardige verbrekingsvergoeding. Cash bij banken bestond voornamelijk uit zichtrekeningen. Ons kredietrisico wordt beperkt door de keuze van financiële instellingen met een hoge rating voor onze deposito’s.

Kortlopende financiële investeringen bevatten €1.735,3 miljoen aan termijndeposito’s met een oorspronkelijke looptijd van meer dan drie maanden en dewelke niet onmiddellijk opvraagbaar zijn binnen de drie maanden. Onze kortlopende financiële investeringen bevatten ook schatkistcertificaten en money market fondsen. Onze portfolio van schatkistcertificaten bestaat alleen uit papier met een AAA rating, uitgegeven door Frankrijk en België. Onze money market fondsen portfolio bestaat uit kortlopende money market fondsen met een AAA-rating met een gediversifieerde en hoog gewaardeerde onderliggende portfolio, beheerd door gevestigde maatschappijen voor fondsenbeheer met een bewezen trackrecord.

 

30 juni

31 december

(in duizenden €)

2023

2022

Money market fondsen

1.301.796

1.292.514

Schatkistcertificaten

739.819

749.835

Termijndeposito's

1.735.298

1.543.596

Totaal kortlopende financiële investeringen

3.776.913

3.585.945

 

 

 

(in duizenden €)

 

 

Geld bij banken

48.024

458.117

Termijndeposito's

50.000

50.000

Totaal geldmiddelen en kasequivalenten

98.024

508.117

 

 

 

Totaal kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten

3.874.937

4.094.062

Op 30 juni 2023 bevatten onze geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen $900,9 miljoen in USD ($906,9 miljoen op 31 december 2022) die wisselkoerswinsten of -verliezen in ons financieel resultaat kunnen veroorzaken onder invloed van EUR/USD wisselkoersfluctuaties, gezien onze functionele munteenheid EUR is. Het wisselkoerseffect in geval van een 10% wijziging van de EUR/USD wisselkoers is €82,9 miljoen.

Kapitaalverhoging

Op 30 juni 2023 werd het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV vertegenwoordigd door 65.897.071 aandelen. Al deze aandelen waren geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kapitaalverhogingen tijdens de eerste zes maanden van 2023.

(in duizenden €, uitgezonderd aandelengegevens)

Aantal
aandelen

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Aandelen­kapitaal en uitgifte­premies

Gemiddelde uitoefenprijs inschrijvings­rechten (in €/ inschrij­vingsrecht)

Slotkoers op datum van kapitaal­verhoging (in €/ aandeel)

Op 1 januari 2023

65.835.511

293.604

2.735.557

3.029.162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 maart 2023: uitoefening van inschrijvingsrechten

61.560

333

1.437

1.770

28,75

35,47

 

 

 

 

 

 

 

Op 30 juni 2023

65.897.071

293.937

2.736.993

3.030.930

 

 

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

 

30 juni

(in duizenden €)

2023

2022

Aanpassing voor niet-kas transacties

 

 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

18.566

37.974

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

27.590

32.163

Toename/afname (-) van pensioenverplichtingen en voorzieningen

(112)

270

Niet-gerealiseerde wisselkoersresultaten en andere niet-kas financiële resultaten

11.135

(59.627)

Verdisconteringseffect van langlopende over te dragen opbrengsten

2.400

3.799

Verdisconteringseffect van overige langlopende schulden

(153)

-

Reële waardeaanpassing van warrants

(18)

49

Nettowijziging in (reële) waarde van kortlopende financiële investeringen

(12.732)

(11.810)

Andere niet-kas kosten

926

3.750

Totaal aanpassing voor niet-kas transacties

47.603

6.567

 

 

 

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

 

 

Intrestkosten

674

4.206

Intrestopbrengsten

(27.439)

(3.214)

Belastingkosten

13.610

2.536

Totaal aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

(13.155)

3.529

 

 

 

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

 

 

Meerwaarde bij verkoop van vaste activa

(1.155)

(11)

Intrest gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen

(5.968)

(405)

Totaal aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstromen

(7.123)

(416)

 

 

 

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

 

 

Toename (-)/afname van voorraden

3.140

(10.195)

Toename (-)/afname van vorderingen

(14.548)

53.204

Toename/afname (-) van schulden

(7.137)

3.025

Totaal wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

(18.545)

46.034

Detail van de NovAliX transactie

We hebben de geïntegreerde samenwerking met NovAliX op het gebied van geneesmiddelenonderzoek afgerond op 30 juni 2023, inwerkingtreding vanaf 1 juli 2023. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst worden de geneesmiddelenontdekkings- en onderzoeksactiviteiten van Galapagos in Romainville, Frankrijk, en de werknemers van Galapagos in Romainville, die zich uitsluitend bezighouden met deze activiteiten, overgedragen aan NovAliX, die alle lopende ontdekkings- en onderzoeksactiviteiten in Romainville op zich neemt. Als tegenprestatie verbindt Galapagos zich ertoe de onderzoekscapaciteiten en expertise van NovAliX te gebruiken in het kader van een vijfjarige samenwerking en binnen de context van het R&D-portfolio van het bedrijf, wat leidt tot een totale verplichting van €73,8 miljoen.

De samenwerkingsovereenkomst en de verkoop- en koopovereenkomst werden onderhandeld als een bundel met één enkel commercieel doel en met een overeengekomen prijs voor de transactie in zijn geheel.

Galapagos' ontdekkings- en onderzoeksactiviteiten uitgevoerd in Romainville, Frankrijk, en de uitsluitend daarmee verbonden werknemers, gevestigd in Romainville, werden overgedragen aan NovAliX zonder vergoeding op afsluitingsdatum van de transactie en de impact hiervan (we verwijzen naar onderstaande tabel) wordt behandeld als een voorschot op toekomstige diensten te verkrijgen van NovAliX gedurende de vijfjarige samenwerking. Dit voorschot werd opgenomen in onze balans per 30 juni 2023 als overige vlottende activa (€2,8 miljoen) en overige langlopende activa (€6,8 miljoen) en dit voorschot zal geleidelijk aan in resultaat genomen worden, in lijn met de aankoopverplichting ten aanzien van NovAliX gedurende de vijfjarige periode van samenwerking tussen ons en NovAliX.

 

30 juni

(in duizenden €)

2023

Minderwaarde bij verkoop van vaste activa

12.506

Resultaat van overdracht van de pensioenverplichting

(3.022)

Resultaat van overdracht van gebruiksrecht

174

Voorschot gerelateerd aan de NovAliX transactie

9.658

Bovendien deden we een voorafbetaling aan NovAliX van €8,3 miljoen op afsluitdatum van de transactie, dewelke een voorafbetaling is voor de toekomstige aankoopverplichting voor de volgende vijf jaren. Dit werd in onze balans per 30 juni 2023 gepresenteerd als overige vlottende activa (€2,4 miljoen) en overige langlopende activa (€5,9 miljoen).

Financieel risicomanagement

De onderstaande tabel toont de categorieën van financiële activa en schulden met reële waardeaanpassing in resultaat:

 

30 juni

31 december

(in duizenden €)

2023

2022

Financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

 

 

Kortlopende financiële investeringen

1.301.796

1.292.514

 

 

 

Financiële schulden met reële waardeaanpassing in resultaat

 

 

Kortlopende financiële instrumenten

-

19

Voorwaardelijke vergoeding gerelateerd aan mijlpalen CellPoint

21.537

22.067

We beschouwen dat de boekwaarde van alle andere financiële activa en schulden hun reële waarde benadert, met uitzondering van de schatkistcertificaten waarbij de reële waarde €738,4 miljoen bedraagt (boekwaarde van €739,8 miljoen).

Kortlopende financiële investeringen met reële waardeaanpassing in resultaat bestonden uit money market fondsen in EUR en USD, die allen vallen in de categorie 1 reële waarde berekening.

De overeenkomst over de voorwaardelijke vergoeding in het kader van de aankoop van CellPoint stipuleert een bijkomende vergoeding van ons aan de vorige eigenaars van CellPoint van tot €100,0 miljoen. Dit bedrag is betaalbaar wanneer bepaalde opeenvolgende ontwikkelings- (€20,0 miljoen), regelgevende (€30,0 miljoen) en op verkopen gebaseerde (€50,0 miljoen) mijlpalen zouden bereikt worden. De totale reële waarde van deze mijlpalen op 30 juni 2023 bedroeg €21,5 miljoen

De berekening van de reële waarde is gebaseerd op significante inputgegevens die niet uit de markt kunnen afgeleid worden, en zijn geclassificeerd als niveau 3 inputs. De belangrijkste veronderstellingen voor de waardering per 30 juni 2023 bevatten een discontovoet van 12,5%, een gepaste waarschijnlijkheid van bereiken van deze mijlpalen en de verwachte timing van deze mijlpalen. Een wijziging in waarschijnlijkheid van het bereiken van elke mijlpaal met 5 percentagepunten zou leiden tot een wijziging van €3,0 miljoen in de waarde van de totale voorwaardelijke vergoeding per 30 juni 2023.

De enige wijziging aangebracht aan de belangrijkste veronderstellingen per 30 juni 2023 in vergelijking met 31 december 2022 is de verwachte timing van de mijlpalen. Dit effect, samen met het verdisconteringseffect, werd opgenomen als financieel resultaat.

Mijlpaal
Een belangrijke prestatie in een project of programma; in de samenwerkingen van Galapagos houdt dit doorgaans verband met een betaling