Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Financiële gebeurtenissen

Geconsolideerde kerngetallen

(in duizenden €, tenzij anders vermeld)

Zes maanden eindigend op 30 juni 2023

Zes maanden eindigend op 30 juni 2022

Jaareinde 31 december 2022

Resultatenrekening

 

 

 

Nettoverkopen van producten

54.275

35.356

87.599

Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden

274.546

238.601

417.681

Totale netto-omzet

328.821

273.957

505.280

Kost van verkochte producten

(7.840)

(5.545)

(12.079)

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(211.875)

(249.518)

(515.083)

Verkoop- en marketingkosten, algemene en administratieve kosten

(121.597)

(134.009)

(292.486)

Overige bedrijfsopbrengsten

23.770

17.637

46.848

Bedrijfswinst/bedrijfsverlies (-)

11.279

(97.478)

(267.520)

Netto financieel resultaat

30.639

67.676

52.373

Belastingen

(13.610)

(2.536)

(2.844)

Nettowinst/verlies (-)

28.308

(32.338)

(217.991)

 

 

 

 

Balans

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

98.024

972.796

508.117

Kortlopende financiële investeringen

3.776.913

3.456.184

3.585.945

Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

156.341

155.771

146.067

Activa

4.522.340

5.040.085

4.734.351

Eigen vermogen

2.583.948

2.646.898

2.526.026

Over te dragen opbrengsten

1.726.704

2.159.553

1.989.230

Overige schulden

211.688

233.634

219.094

 

 

 

 

Kasstroom

 

 

 

Operationele cash burn

(224.323)

(217.102)

(513.774)

Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(220.286)

(203.740)

(500.544)

Kasstroom gebruikt bij investeringsactiviteiten

(187.760)

(1.081.057)

(1.245.514)

Kasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten

(1.741)

(361)

(1.487)

Afname van geldmiddelen en kasequivalenten

(409.788)

(1.285.158)

(1.747.545)

Effect van wisselkoersschommelingen op geldmiddelen en kasequivalenten

(307)

24.586

22.293

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode

98.024

972.796

508.117

Kortlopende financiële investeringen op het einde van de periode

3.776.913

3.456.184

3.585.945

Totaal kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

3.874.937

4.428.980

4.094.062

 

 

 

 

Financiële ratio’s

 

 

 

Aantal uitgegeven aandelen op het einde van de periode

65.897.071

65.728.511

65.835.511

Gewone en verwaterde winst/verlies (-) per aandeel (in €)

0,43

(0,49)

(3,32)

Aandelenkoers op het einde van de periode (in €)

37,37

53,04

41,35

Totaal aantal personeelsleden van de groep op het einde van de periode

1.233

1.344

1.338

Op 30 juni 2023 hadden we 1.233 personeelsleden (inclusief de 121 personeelsleden van onze Galapagos entiteit in Frankrijk die op 1 juli 2023 naar NovAliX getransfereerd werden, in het kader van de geïntegreerde samenwerkingsovereenkomst inzake geneesmiddelenonderzoek).

Financieel resultaat eerste halfjaar 2023

We rapporteerden nettoverkopen van Jyseleca® in Europa in de eerste zes maanden van 2023 voor een bedrag van €54,3 miljoen (€35,4 miljoen in het eerste halfjaar van 2022).

De kost van de verkochte producten gerelateerd aan de nettoverkopen van Jyseleca®  bedroeg €7,8 miljoen in de eerste zes maanden van 2023.

De opbrengsten uit samenwerkingsverbanden bedroegen €274,5 miljoen in de eerste zes maanden van 2023 ten opzichte van €238,6 miljoen in de eerste zes maanden van 2022.

De opbrengst erkend in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Gilead voor de ontwikkeling van filgotinib bedroeg €154,9 miljoen in de eerste zes maanden van 2023 in vergelijking met €115,3 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Deze toename is hoofdzakelijk te wijten aan een positieve catch up van opbrengsten te verklaren door een afname van de totale geschatte resterende kosten om de ontwikkeling van filgotinib te vervolledigen. Dit was het gevolg van de topline resultaten van de fase 3 DIVERSITY-studie met filgotinib bij de ziekte van Crohn en onze beslissing om geen aanvraag in te dienen voor het in handel brengen in Europa.

De erkenning in opbrengst met betrekking tot de exclusieve toegangsrechten van Gilead tot ons drug discovery platform bedroeg €115,2 miljoen in de eerste zes maanden van 2023 (€114,9 miljoen in dezelfde periode vorig jaar).

In de eerste zes maanden van 2023 hebben we royalty opbrengsten van Gilead voor Jyseleca® erkend voor €3,5 miljoen (in vergelijking met €6,3 miljoen in dezelfde periode vorig jaar, waarvan €3,6 miljoen royalty’s op succesbetalingen voor de CU goedkeuring in Japan).

Bijkomend hebben we in het eerste halfjaar van 2023 een vordering gerelateerd aan een succesbetaling van €1,0 miljoen opgenomen door de eerste verkoop van Jyseleca® door onze distributie- en commercialisatiepartner Sobi in Polen.

Het bedrag van over te dragen opbrengsten per 30 juni 2023 bevat €1,4 miljard toegewezen aan ons drug discovery platform dat lineair erkend wordt over de resterende periode van onze 10 jaar samenwerking, en €0,3 miljard toegewezen aan de ontwikkeling van filgotinib die over tijd erkend wordt tot het einde van de ontwikkelingsperiode.

Onze kosten voor onderzoek en ontwikkeling in de eerste zes maanden van 2023 bedroegen €211,9 miljoen, vergeleken met €249,5 miljoen in de eerste zes maanden van 2022. Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen liepen op tot €13,1 miljoen in de eerste zes maanden van 2023 (€32,6 miljoen in dezelfde periode vorig jaar). Deze afname was voornamelijk het gevolg van een bijzondere waardevermindering van €26,7 miljoen in de eerste zes maanden van 2022 op voorheen geactiveerde upfront vergoedingen gerelateerd aan onze samenwerking met Molecure inzake de dual chitinase inhibitor OATD-01 (GLPG4716), daar we besloten hadden alle rechten op OATD-01 aan Molecure terug te geven. De afname in kosten voor onderzoek en ontwikkeling werd ook veroorzaakt door een afname van kosten van onderaanneming van €104,1 miljoen in het eerste halfjaar van 2022 tot €90,3 miljoen in het eerste halfjaar van 2023, grotendeels verklaard door verminderde uitgaven voor ons SIKi-programma, filgotinib en andere programma’s. Dit werd deels gecompenseerd door gestegen kosten in het kader van ons CAR-T- en TYK2-programma, op een basis van zes maanden in vergelijking met dezelfde periode in 2022. Personeelskosten daalden van €86,0 miljoen in het eerste halfjaar van 2022 tot €80,5 miljoen in dezelfde periode dit jaar.

Onze verkoop- en marketingkosten bedroegen €58,3 miljoen in de eerste zes maanden van 2023, ten opzichte van €71,0 miljoen in de eerste zes maanden van 2022. De afname in kosten was het gevolg van een daling van personeelskosten (€29,1 miljoen in de eerste zes maanden van 2023 vergeleken met €35,7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar) hoofdzakelijk verklaard door een afname van bonuskosten en afgenomen kosten voor onze inschrijvingsrechtenplannen. De kosten van onderaanneming daalden ook van €25,7 miljoen in de eerste zes maanden van 2022 naar €20,0 miljoen in de eerste zes maanden van 2023.

Onze algemene en administratieve kosten bedroegen €63,3 miljoen in de eerste zes maanden van 2023, ten opzichte van €63,0 miljoen in de eerste zes maanden van 2022.

Overige bedrijfsopbrengsten (€23,8 miljoen in de eerste zes maanden van 2023 ten opzichte van €17,6 miljoen in de eerste zes maanden van 2022) namen toe met €6,2 miljoen voornamelijk als gevolg van hogere subsidies en huuropbrengsten.

We rapporteerden een bedrijfswinst van €11,3 miljoen in de eerste zes maanden van 2023, in vergelijking met een bedrijfsverlies van €97,5 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

De netto financiële opbrengsten in de eerste zes maanden van 2023 bedroegen €30,6 miljoen (in vergelijking met netto financiële opbrengsten van €67,7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar) en bestonden voornamelijk uit €33,4 miljoen intrestopbrengsten (in vergelijking met €3,6 miljoen intrestopbrengsten in dezelfde periode vorig jaar) door toegenomen intrestvoeten. Netto financiële opbrengsten in de eerste zes maanden van 2023 bevatten ook €11,4 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen op onze geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen aan geamortiseerde kost in U.S. dollar (in vergelijking met €57,4 miljoen wisselkoerswinsten op onze geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen in U.S. dollar in de eerste zes maanden van 2022), als gevolg van de fluctuatie in de U.S. dollar en uit €12,7 miljoen positieve wijzigingen in (reële) waarde van kortlopende financiële investeringen (€11,8 miljoen positieve wijzigingen in dezelfde periode vorig jaar). De overige financiële kosten bevatten voorts het verdisconteringseffect van de langlopende over te dragen opbrengsten van €2,4 miljoen (€3,8 miljoen in dezelfde periode vorig jaar).

We rapporteerden €13,6 miljoen inkomstenbelastingen in de eerste zes maanden van 2023 (in vergelijking met €2,5 miljoen in dezelfde periode vorig jaar). Deze toename was hoofdzakelijk het gevolg van de herinschatting van de netto uitgestelde belastingschuld en de te betalen inkomstenbelastingen in het kader van een éénmalige intercompany transactie.

De groep behaalde een nettowinst van €28,3 miljoen in de eerste zes maanden van 2023, ten opzichte van een nettoverlies van €32,3 miljoen in dezelfde periode in 2022.

Geldmiddelen, kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen

Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen €3.874,9 miljoen op 30 juni 2023 (€4.094,1 miljoen op 31 december 2022).

Een netto-afname van €219,1 miljoen in geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen werd gerapporteerd in de eerste zes maanden van 2023, vergeleken met een netto-afname van €274,2 miljoen in de eerste zes maanden van 2022. Deze netto-afname bestond uit (i) een operationele cash burn van €224,3 miljoen, (ii) €9,3 miljoen hoofdzakelijk bestaande uit wisselkoersverliezen, gecompenseerd door (iii) de opbrengst van €1,8 miljoen uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies naar aanleiding van de uitoefening van inschrijvingsrechten in de eerste zes maanden van 2023, en (iv) €12,7 miljoen positieve wijzigingen in (reële) waarde van kortlopende financiële investeringen.

De operationele cash burn (of operationele inkomende kasstroom indien positief) is een financiële maatstaf die niet in overeenstemming met IFRS berekend wordt. De operationele cash burn/operationele inkomende kasstroom is gedefinieerd als de toe- of afname van de geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief het effect van wisselkoersverschillen op onze geldmiddelen en kasequivalenten) min:

i. de netto-opbrengsten uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, indien toepasselijk, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (–) financieringsactiviteiten,

ii. de netto-opbrengsten uit of uitgaven voor, indien toepasselijk, de aankoop of verkoop van bedrijfsonderdelen; de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen en van de kortlopende financiële investeringen, moest die er zijn; en de kasvoorschotten en leningen aan derden, indien van toepassing, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten,

iii. de uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de aankoop van bedrijfsonderdelen, indien van toepassing, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/ gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten.

Deze alternatieve liquiditeitsindicator is ons inziens een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase.

Onderstaande tabel geeft een reconciliatie van de operationele cash burn:

 

Zes maanden eindigend op 30 juni

(in duizenden €)

2023

2022

Afname in geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief effect van wisselkoersverschillen)

(409.788)

(1.285.158)

Minus:

 

 

Netto-opbrengsten van verhoging van kapitaal en uitgiftepremies

(1.770)

(3.619)

Netto-aankoop van kortlopende financiële investeringen

187.235

938.732

Uitgaande kasstroom uit aankoop van dochterondernemingen, na aftrek van verworven liquide middelen

-

115.178

Kasvoorschotten en leningen aan derden

-

10.000

Uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de aankoop van dochterondernemingen

-

7.765

Totaal operationele cash burn

(224.323)

(217.102)

CAR-T
Chimere antigeen receptor T-cellen (ook bekend als CAR T-cellen) zijn T-cellen die genetisch gemanipuleerd zijn om een kunstmatige T-celreceptor te produceren voor gebruik bij immuuntherapie
Colitis ulcerosa (CU)
CU is een inflammatoire darmziekte die leidt tot chronische ontsteking van de bekleding van het colon en rectum (CU verschilt van de ziekte van Crohn doordat bij de laatste in het gehele maagdarmkanaal sprake is van ontstekingen)
DIVERSITY
Fase 3-programma waarin de werkzaamheid van filgotinib bij de ziekte van Crohn wordt onderzocht
Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca®. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. Fase 4-studies in RA en CU, en een fase3-studie in AxSpA zijn lopend
Klinische studie: Fase 3
Grootschalige klinische studies, meestal met honderden tot duizenden patiënten om een definitief inzicht te krijgen in de werkzaamheid en verdraagbaarheid van een kandidaatmedicijn, wat de basis moet vormen voor officiële goedkeuring en toelating tot de markt door de regelgevende instanties
Ziekte van Crohn
Een inflammatoire darmziekte van dunne en dikke darm die leidt tot pijn, bloedingen en uiteindelijk, in sommige gevallen, chirurgische verwijdering van delen van de darm