Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Operationele prestaties

Two men and a woman have a meeting (photo)

Portfolio update

Immunologie portfolio

 • Jyseleca® (filgotinib) (JAK1)
  • Jyseleca® wordt vergoed voor reumatoïde artritis (RA) en colitis ulcerosa (CU) in respectievelijk 19 en 18 landen. Sobi2, onze distributie- en commercialiseringspartner in Oost- en Centraal-Europa, Portugal, Griekenland en de Baltische staten heeft Jyseleca® in Tsjechië en Polen gelanceerd voor CU en in Kroatië voor RA. De commerciële lancering van Jyseleca® in Polen resulteerde voor ons in een vordering gerelateerd aan een succesbetaling van €1 miljoen in de eerste helft van 2023.
  • De Europese Commissie heeft de aanbeveling van het Pharmaceutical Risk Assessment Committee (PRAC) goedgekeurd om maatregelen toe te voegen om het risico op ernstige bijwerkingen te minimaliseren bij de klasse van JAK-remmende geneesmiddelen die worden gebruikt voor chronische ontstekingsaandoeningen. De productinformatie voor alle JAK-remmers is dienovereenkomstig bijgewerkt om deze aanbevelingen en waarschuwingen op te nemen.
  • We hebben de eerste patiënten gedoseerd in de pivotale fase 3 OLINGUITO-studie in axiale spondyloartritis (AxSpA).
  • Op basis van de topline resultaten van de fase 3 DIVERSITY-studie bij de ziekte van Crohn (CD), hebben we besloten om geen aanvraag voor een handelsvergunning (MAA) in te dienen in Europa voor deze indicatie en om niet verder te gaan met de MAA voor filgotinib voor CU in Zwitserland.
  • We hebben verschillende abstracts gepresenteerd op de jaarlijkse ECCO en EULAR congressen in Europa.
 • Onze pijplijnproducten
  • De eerste patiënten zijn gedoseerd in de fase 2 GALARISSO-studie met de orale, selectieve tyrosinekinase 2 (TYK2) remmer, GLPG3667, in dermatomyositis (DM).
  • Een aanvraag voor een klinische studie (CTA) om de ontwikkeling te starten van een CD19 CAR-T-kandidaat voor patiënten met refractaire systemische lupus erythematosus (rSLE), is ingediend.
  • Meerdere programma’s met kleine moleculen om onze onderzoekspijplijn verder uit te bouwen, zijn gestart. 

Oncologie portfolio

 • We zijn bemoedigd door de eerste resultaten op het gebied van veiligheid, werkzaamheid en point-of-care haalbaarheid die zijn waargenomen in de fase 1/2-studies met onze CD19 CAR-T-kandidaten GLPG5101 en GLPG5201, die de potentiële wereldwijde transformerende impact onderstrepen die onze gedifferentieerde benadering van CAR-T-celtherapie zou kunnen hebben op patiënten.
  • GLPG5101 bij recidief/refractair non-Hodgkin lymfoom (rrNHL)
   • We bevinden ons in het laatste stadium van het fase 1-deel van de lopende fase 1/2 ATALANTA-1-studie, waaraan patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom, mantelcellymfoom en indolent lymfoom deelnamen. Om een robuust datapakket te genereren dat informatief is voor verdere ontwikkeling, hebben we besloten om meer patiënten van bepaalde subgroepen op te nemen in het fase 1-dosisescalatiecohort van ATALANTA-1.
   • De eerste patiënten met indolent lymfoom en mantelcellymfoom in het fase 2-dosisuitbreidingscohort van ATALANTA-1 zijn gedoseerd.
  • GLPG5201 bij recidief/refractaire chronische lymfatische leukemie (rrCLL), met of zonder Richter-transformatie (RT)
   • We presenteerden veelbelovende tussentijdse gegevens over veiligheid, werkzaamheid en point-of-care productie van zeven in aanmerking komende patiënten3 van de lopende fase 1/2 EUPLAGIA-1-studie op twee belangrijke wetenschappelijke bijeenkomsten in Europa: objectieve respons van 100%; geen cytokine-vrijgavesyndroom hoger dan graad 2, of immuuneffectorcel-geassocieerd neurotoxiciteitssyndroom waargenomen.4
   • We rekruteren de laatste patiënten in het fase 1-dosisescalatiedeel van EUPLAGIA-1 en de voorbereidingen om te starten met het fase 2-dosisuitbreidingscohort van de studie zijn lopende.
 • We zijn meerdere programma’s gestart in verschillende modaliteiten voor geneesmiddelen, waaronder biologische geneesmiddelen, CAR-T-celtherapieën en kleine moleculen, om onze onderzoekspijplijn verder uit te bouwen.

Corporate update

 • Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 25 april 2023 werden alle voorstellen tot besluit goedgekeurd, waaronder (i) de herbenoeming van de volgende bestuursleden: Dhr. Peter Guenter als niet-uitvoerend onafhankelijk Bestuurder en Dhr. Daniel O’Day en Dr. Linda Higgins als niet-uitvoerende niet-onafhankelijke Bestuurders, allen voor een periode van vier jaar; en (ii) de benoeming van BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Mevr. Ellen Lombaerts, als de nieuwe Commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar.
 • De Raad van Bestuur creëerde 1.975.000 inschrijvingsrechten onder nieuwe inschrijvingsrechtenplannen.
 • Thad Huston werd benoemd tot Chief Financial Officer (CFO) en Chief Operating Officer (COO), als opvolger van Bart Filius, per 1 juli 2023.
 • De Raad van Bestuur heeft Dr. Susanne Schaffert via coöptatie benoemd als niet-uitvoerend onafhankelijk Bestuurder op 12 juni 2023, ter vervanging van Dr. Rajesh Parekh die op 10 juni 2023 is afgetreden.
 • We hebben de geïntegreerde samenwerking met NovAliX op het vlak van geneesmiddelenonderzoek afgerond op 30 juni 2023, welke ingang heeft vanaf 1 juli 2023. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst worden de geneesmiddelenontdekkings- en onderzoeksactiviteiten van Galapagos in Romainville, Frankrijk, en de werknemers van Galapagos in Romainville, die zich uitsluitend richten op deze activiteiten, overgedragen aan NovAliX, die alle lopende ontdekkings- en onderzoeksactiviteiten in Romainville op zich neemt. Als tegenprestatie verbindt Galapagos zich ertoe de onderzoekscapaciteiten en expertise van NovAliX te gebruiken via een vijfjarige samenwerking en binnen de context van het R&D-portfolio van het bedrijf.
ATALANTA-1
Fase 1/2-studie in recidief/refractair non-Hodgkin Lymfoom (rrNHL) met CD19/4-1BB CAR-T kandidaat, GLPG5101, vervaardigd in point-of-care
Axial spondyloarthritis (AxSpA)
Axial spondyloarthritis (AxSpA) is een vorm van artritis. Het veroorzaakt meestal pijn en zwelling in de wervelkolom en de gewrichten die de onderkant van de wervelkolom met het bekken verbinden (sacro-iliacaal gewricht). Ook andere gewrichten kunnen worden aangetast. Het is een systemische ziekte, wat betekent dat ook andere lichaamsdelen en organen kunnen worden aangetast. De ziekte komt vaak voor in families
CAR-T
Chimere antigeen receptor T-cellen (ook bekend als CAR T-cellen) zijn T-cellen die genetisch gemanipuleerd zijn om een kunstmatige T-celreceptor te produceren voor gebruik bij immuuntherapie
CD19
CD19 is een eiwit dat voorkomt op het oppervlak van B-cellen, een type witte bloedcel. Aangezien CD19 een kenmerk is van B-cellen, wordt dit eiwit gebruikt voor de diagnose van kankers die uit dit celtype ontstaan - met name B-cel lymfomen
Celtherapie
Celtherapie heeft tot doel ziekten te behandelen door bepaalde groepen cellen te herstellen of te wijzigen of door cellen te gebruiken om een therapie door het lichaam te voeren. Bij celtherapie worden cellen buiten het lichaam gekweekt of gewijzigd voordat ze bij de patiënt worden geïnjecteerd. De cellen kunnen afkomstig zijn van de patiënt (autologe cellen) of van een donor (allogene cellen)
Colitis ulcerosa (CU)
CU is een inflammatoire darmziekte die leidt tot chronische ontsteking van de bekleding van het colon en rectum (CU verschilt van de ziekte van Crohn doordat bij de laatste in het gehele maagdarmkanaal sprake is van ontstekingen)
DIVERSITY
Fase 3-programma waarin de werkzaamheid van filgotinib bij de ziekte van Crohn wordt onderzocht
Dermatomyositis (DM)
Dermatomyositis is een zeldzame ontstekingsziekte. Veel voorkomende symptomen zijn opvallende huiduitslag en inflammatoire myopathie, of ontstoken spieren, die spierzwakte veroorzaken
EUPLAGIA-1
EUPLAGIA-1 fase 1/2-studie met point-of-care vervaardigde CD19 CAR-T-kandidaat, GLPG5201, bij patiënten met recidief/ refractair chronische lymfatische leukemie (rrCLL) en kleincellige lymfatisch lymfoom (rrSLL), met of zonder Richter's transformatie (RT)
Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca®. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. Fase 4-studies in RA en CU, en een fase3-studie in AxSpA zijn lopend
GALARISSO
Fase 2-studie met GLPG3667 bij patiënten met dermatomyositis
GLPG3667
Een TYK2-remmer, door ons ontdekt, topline resultaten uit de fase 1b-studie bij psoriasis werden gerapporteerd in juli 2021
GLPG5101
Een tweede generatie anti-CD19/4-1BB CAR T productkandidaat, momenteel in fase 1/2-studie in rrNHL
GLPG5201
Een tweede generatie anti-CD19/4-1BB CAR-T productkandidaat, momenteel in fase 1/2- studie in rrCLL/SLL met of zonder RT
JAK
Januskinasen (JAK) zijn kritische elementen in het doorgeven voor veel boodschapperstoffen van het immuunsysteem (zogenoemde cytokinen) en groeifactoren, waaronder stoffen die bij reuma in verhoogde concentraties voorkomen. Filgotinib is een preferentiële JAK1-remmer
Klinische studie: Fase 1
De vroegste klinische proeven in de ontwikkeling van een nieuw medicijn, meestal met een kleine groep gezonde vrijwilligers. Doel van deze studies is het bepalen van de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van een medicijn
Klinische studie: Fase 2
Tweede stadium van studies, meestal met niet meer dan enkele honderden patiënten, om de werkzaamheid, de verdraagbaarheid en de meest efficiënte dosis te bepalen
Klinische studie: Fase 3
Grootschalige klinische studies, meestal met honderden tot duizenden patiënten om een definitief inzicht te krijgen in de werkzaamheid en verdraagbaarheid van een kandidaatmedicijn, wat de basis moet vormen voor officiële goedkeuring en toelating tot de markt door de regelgevende instanties
OLINGUITO
Fase 3-studie met filgotinib bij patiënten met axiale spondyloartritis
PRAC
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking, verantwoordelijk voor de beoordeling van alle aspecten van het risicobeheer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik
Reumatoïde artritis (RA)
Een chronische, systemische ontstekingsziekte die gewrichtsontsteking veroorzaakt en doorgaans leidt tot afbraak van het kraakbeen, boterosie en fysieke beperkingen
Systemische lupus erythematosus (SLE)
Een auto-immuun ziekte met systemische manifestaties waaronder huiduitslag, gewrichtserosie of zelfs nierfalen
Werkzaamheid
De mate van effectiviteit van een medicijn voor het beoogde gebruik
Ziekte van Crohn
Een inflammatoire darmziekte van dunne en dikke darm die leidt tot pijn, bloedingen en uiteindelijk, in sommige gevallen, chirurgische verwijdering van delen van de darm

2 2Swedish Orphan Biovitrum AB

3 3Cut-off datum voor de werkzaamheid- en veiligheidsanalyse: 9 January 2023

4 4Zoals gepubliceerd in het persbericht van 9 februari 2023: Galapagos heeft bemoedigende eerste gegevens gepresenteerd over veiligheid en werkzaamheid van point-of-care vervaardigde CAR-T kandidaat, GLPG5201, in rrCLL, op EBMT-EHA 2023