Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Geconsolideerde balans

(niet-geauditeerd)

 

30 juni

31 december

(in duizenden €)

2023

2022

Activa

 

 

 

 

 

Goodwill

69.678

69.813

Immateriële vaste activa andere dan goodwill

136.470

146.354

Materiële vaste activa

134.728

154.252

Uitgestelde belastingvorderingen

1.175

1.363

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

130.215

119.941

Overige langlopende activa

17.927

5.778

Vaste activa

490.193

497.501

 

 

 

Voorraden

48.868

52.925

Handels- en overige vorderingen

41.450

40.429

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

26.126

26.126

Kortlopende financiële investeringen

3.776.913

3.585.945

Geldmiddelen en kasequivalenten

98.024

508.117

Overige vlottende activa

40.766

23.307

Vlottende activa

4.032.147

4.236.850

 

 

 

Totaal activa

4.522.340

4.734.351

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

Aandelenkapitaal

293.937

293.604

Uitgiftepremies

2.736.993

2.735.557

Overige reserves

(4.879)

(4.853)

Omrekeningsverschillen

(1.311)

(1.593)

Overgedragen verlies

(440.792)

(496.689)

Totaal eigen vermogen

2.583.948

2.526.026

 

 

 

Pensioenverplichtingen

2.406

5.540

Uitgestelde belastingschulden

26.308

20.148

Langlopende leasingschulden

9.205

14.692

Overige langlopende schulden

29.331

21.808

Langlopende over te dragen opbrengsten

1.396.069

1.623.599

Langlopende schulden

1.463.319

1.685.787

 

 

 

Kortlopende leasingschulden

6.210

7.209

Handels- en overige schulden

131.074

148.675

Belastingverplichtingen

7.154

1.022

Kortlopende over te dragen opbrengsten

330.635

365.631

Kortlopende schulden

475.073

522.538

 

 

 

Totaal schulden

1.938.392

2.208.325

 

 

 

Totaal eigen vermogen en schulden

4.522.340

4.734.351

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.