Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Transacties met verbonden partijen

Op 8 mei 2023 werden er nieuwe Restricted Stock Units (‘RSU’s’) aangeboden aan leden van het Directiecomité. De RSU’s worden gratis toegekend. Vier leden van het Directiecomité hebben alle RSU’s aanvaard die hen zijn aangeboden. Iedere RSU vertegenwoordigt het recht om één Galapagos aandeel of een equivalent bedrag in cash te ontvangen gebaseerd op het volumegewogen gemiddelde van de koers van het Galapagos aandeel op Euronext Brussel gedurende de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de betrokken vestingdatum, naar keuze van Galapagos. De eerste toegekende RSU’s zullen in hun geheel vesten drie jaar na hun toekenning. De tweede toegekende RSU’s hebben een vesting periode van vier jaar, met 25% vesting per jaar en een eerste vesting op 1 mei 2024. Op 15 juni 2023 werden er RSU’s aangeboden aan een lid van het Directiecomité dat start per 1 juli 2023. De voorwaarden van deze RSU’s zijn identiek aan het hiervoor vermelde tweede aanbod. De leden van het Directiecomité zullen steeds in cash uitbetaald worden bij vesting voor de derde verjaardag van de datum van toekenning.

Op 5 mei 2023 werden aan leden van het Directiecomité nieuwe inschrijvingsrechten aangeboden onder Inschrijvingsrechtenplan 2023 BE, onder voorbehoud van aanvaarding. Op 8 mei 2023 werd de notariële akte verleden waarbij een eerste gedeelte van aanvaarde inschrijvingsrechten onder Inschrijvingsrechtenplan 2023 BE werd vastgelegd en op 7 juli 2023 werd de notariële akte verleden waarbij een tweede gedeelte werd vastgelegd. Voor twee leden van het Directiecomité is de opschortende voorwaarde van aanvaarding nog openstaande. De inschrijvingsrechten hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod. De uitoefenprijs van de inschrijvingsrechten bedraagt €35,11 (het gemiddelde van de slotkoers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel tijdens de 30 dagen voorafgaand aan de datum van het aanbod). Op 15 juni 2023 werden inschrijvingsrechten aangeboden onder Inschrijvingsrechtenplan 2023 BE aan een lid van het Directiecomité dat per 1 juli 2023 is gestart, onder voorbehoud van aanvaarding. De uitoefenprijs van deze inschrijvingsrechten bedraagt €38,58 (de slotkoers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel op de dag voorafgaand aan de datum van het aanbod). Elk inschrijvingsrecht geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel. Voor alle begunstigden onder Inschrijvingsrechtenplan 2023 BE worden deze inschrijvingsrechten slechts definitief en volledig verworven op de eerste dag van het vierde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de inschrijvingsrechten werden toegekend. De inschrijvingsrechten kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór 1 januari 2027.

De onderstaande tabel geeft het totaal aantal inschrijvingsrechten weer dat werd aangeboden onder Inschrijvingsrechtenplan 2023 BE en het totaal aantal RSU’s dat werd aangeboden aan ieder (toekomstig) lid van het Directiecomité gedurende de eerste zes maanden van 2023:

Op 25 april 2023 heeft Galapagos NV haar Jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden. Alle agendapunten werden goedgekeurd, waaronder de goedkeuring van (a) de benoeming van BDO Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door Ellen Lombaerts, als nieuwe Commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar, (b) de herbenoeming van Dhr. Peter Guenter als onafhankelijke Bestuurder van de Vennootschap in de zin van het artikel 7:87 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 voor een periode van vier jaar, en (c) de herbenoemingen van Dhr. Daniel O’Day en Dr. Linda Higgins als niet-onafhankelijk Bestuurders van de Vennootschap, voor een periode van vier jaar.

Op 12 juni 2023 heeft de Raad van Bestuur Dr. Susanne Schaffert via coöptatie benoemd als niet-uitvoerend onafhankelijk Bestuurder, ter vervanging van Dr. Rajesh Parekh die op 10 juni 2023 is afgetreden.

Op 15 juni 2023 heeft Galapagos de benoeming van Thad Huston tot Chief Financial Officer en Chief Operating Officer met ingang van 1 juli 2023, als opvolger van Bart Filius, bekendgemaakt.

Gedurende de eerste zes maanden van 2023 waren er geen wijzigingen in de transacties met verbonden partijen zoals vermeld in het jaarverslag 2022, die mogelijk materiële gevolgen zouden hebben op de financiële positie van Galapagos in de eerste zes maanden van 2023, met uitzondering van die vermeld in de bovenstaande paragraaf.