Vaststelling van de remuneratie van de bestuurders en directiecomitéleden van Galapagos NV

Corporate governance

De procedure om een remuneratiebeleid te ontwikkelen voor en de remuneratie vast te stellen van de bestuurders en de leden van het directiecomité is vastgelegd door de raad van bestuur op basis van voorstellen van het benoemings- en remuneratiecomité, rekening houdend met relevante benchmarks met aangewezen vergelijkbare bedrijven en, voor de leden van het directiecomité, ook met ons systeem voor prestatiemeting.

De remuneratie van de bestuurders en de toekenning van warrants aan de bestuurders worden door de raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering en worden slechts na dergelijke goedkeuring geïmplementeerd.

De vaste en variabele remuneratie van de CEO (die een lid van de raad van bestuur is) wordt vastgesteld door de raad van bestuur op basis van een machtiging verleend door de algemene vergadering. De vaste en variabele remuneratie van, en de toekenning van warrants aan de andere leden van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité.