28. Pensioenplannen

Jaarrekening

Toegezegde-bijdrageregelingen

Wij hebben toegezegde-bijdrageregelingen voor al het personeel dat hiervoor in aanmerking komt (behalve in België en in Frankrijk). De activa van deze plannen worden los van onze activa beheerd in specifieke pensioenplannen. Ingeval van toegezegde bijdrageregelingen betalen wij bijdragen aan openbaar of privaat beheerde pensioen- of verzekeringsfondsen. Eenmaal de bijdrage werd betaald, hebben wij geen verdere verplichtingen meer.

Toegezegde-pensioenregelingen in België

Gelet op de minimumrendementsgaranties classificeren de Belgische plannen als toegezegde pensioenregelingen (vaste prestatie plannen). Per 31 december 2016 werd een nettopensioenverplichting van €386,6 duizend opgenomen, die afnam naar een nettopensioenverplichting van €169,4 duizend per 31 december 2017.

Actuariële winsten en verliezen worden onmiddellijk in het eigen vermogen opgenomen, met als tegenpost een kost of een opbrengst in de andere elementen van het totaalresultaat (OCI), in overeenstemming met IAS 19R Personeelsbeloningen. Ze worden vervolgens niet overgeboekt naar winst of verlies. Actuariële winsten ten bedrage van €53,9 duizend werden opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat (OCI) per einde 2017 (2016: €389,9 duizend actuariële verliezen). De bijdragen voor die pensioenplannen voor de werkgever voor 2017 en 2016 bedroegen respectievelijk €964,0 duizend en €528,0 duizend, waarvan €64,0 duizend werd betaald na 31 december 2017 (2016: €42,5 duizend). Er werden geen bijdragen betaald door de werknemers.

De opgebouwde reserves per 31 december 2017 bestonden uit €2.554,7 duizend (2016: €1.788,7 duizend) individuele verzekeringsreserves, die een gewogen gemiddelde gewaarborgde rentevoet van 2,41% (2016: 2,82%) hadden.

Toegezegde-pensioenregelingen in Frankrijk

Wij hanteren twee toegezegde-pensioenregelingen voor Frankrijk. De toegezegde pensioenregelingen worden niet gefinancierd door fondsen.

De collectieve arbeidsovereenkomsten van de chemische en farmaceutische industrie vereisen dat onze Franse entiteit een pensioenuitkering betaalt afhankelijk van de anciënniteit van de werknemers op het moment dat ze met pensioen gaan. De verplichtingen voor deze pensioenuitkering bedroegen €2.046,8 duizend voor 2017 (2016: €1.808,5 duizend). Deze toename was voornamelijk het gevolg van de veranderde actuariële assumpties (afname van de disconteringsvoet van 1,44% naar 1,30%).

Daarnaast worden in Frankrijk eveneens anciënniteitspremies betaald. De voorzieningen voor deze uitkeringen bedroegen €1.365,7 duizend op 31 december 2017 (op 31 december 2016: €1.324,9 duizend).

De totale verplichting opgenomen in de balans met betrekking tot de toegezegde-pensioenregelingen bedroeg €3.412,5 duizend per 31 december 2017 (2016: €3.133,4 duizend).

Actuariële winsten en verliezen worden onmiddellijk in het eigen vermogen opgenomen, met als tegenpost een kost of een opbrengst in de andere elementen van het totaalresultaat (OCI), in overeenstemming met IAS 19R Personeelsbeloningen. Ze worden vervolgens niet overgeboekt naar winst of verlies. Actuariële verliezen ten bedrage van €93,9 duizend werden opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat (OCI) per einde 2017 (2016: €193,2 duizend actuariële verliezen).

Het totaal verschuldigd bedrag voor deze pensioenregelingen voor alle entiteiten bedroeg in 2017 €2,2 miljoen (2016: €1,7 miljoen).

In de balans opgenomen verplichtingen

 

 

 

 

31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Contante waarde van de gefinancierde brutoverplichting

2.724

2.175

Opgebouwde reserves

(2.555)

(1.789)

Tekort / overschot

169

387

Contante waarde van de niet gefinancierde brutoverplichting

3.412

3.133

Verplichtingen opgenomen in de balans

3.582

3.520

De contante waarde van de brutoverplichting is als volgt geëvolueerd

 

 

 

(in duizenden €)

2017

2016

Beginsaldo

5.308

3.757

 

 

 

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten

863

649

Belastingen op de betaalde bijdragen

(87)

(48)

Rentekosten

87

82

Betaalde vergoedingen

(157)

(119)

Actuariële winsten (–) of verliezen ten gevolge van ervaringsaanpassingen

(100)

500

Actuariële winsten (–) of verliezen ten gevolge van ervaringsaanpassingen met betrekking tot nieuwe financiële veronderstellingen

222

432

Actuariële winsten (–) of verliezen ten gevolge van ervaringsaanpassingen met betrekking tot nieuwe demografische veronderstellingen

56

Eindsaldo

6.136

5.308

De reële waarde van de opgebouwde reserves is als volgt geëvolueerd

 

 

 

(in duizenden €)

2017

2016

Beginsaldo

(1.788)

(1.064)

Rente opbrengsten

(41)

(32)

Administratiekosten

3

2

Bijdragen betaald door de werkgever

(748)

(411)

Belastingen op de betaalde bijdragen

87

48

Winst van de opgebouwde reserves

(68)

(332)

Eindsaldo

(2.555)

(1.788)

Het verwachte rendement van de opgebouwde reserves is 1,7%.

De reële waarde van de opgebouwde reserve is de reële marktwaarde van de opgebouwde reserve. De reële waarde van de opgebouwde reserve werd berekend als de verlaagde forfaitaire bedragen (ontvangen van de bewindvoerders van het plan) geactualiseerd rekening houdende met de vooropgezette veronderstellingen (disconteringsvoet en sterftetabellen). De totale opgebouwde reserve is gelijk aan de som van de reële waarde van de opgebouwde reserve en het financieringsfonds.

De totale lasten opgenomen in de winst-en verliesrekening bedragen

 

 

 

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten

863

649

Rentekosten

87

82

Rente opbrengsten

(41)

(32)

Administratiekosten

3

2

Herwaardering van de netto verplichtingen / netto activa

14

73

Totaal kosten

926

773

De in de balans opgenomen verplichting sluit als volgt aan

 

 

 

(in duizenden €)

2017

2016

Beginsaldo

3.520

2.693

Bijdragen betaald door de werkgever

(748)

(411)

Totale last opgenomen in de winst-en verliesrekening

926

773

Herwaardering van de netto toegezegde pensioenverplichting

40

583

Betaalde vergoedingen

(157)

(119)

Eindsaldo

3.582

3.520

De voornaamste actuariële veronderstellingen zijn

 

 

 

 

31 december

(%)

2017

2016

Gewogen gemiddelde disconteringsvoet

1,48%

1,60%

Verwachte salarisstijging

2,50%

2,50%

Inflatievoet

1,86%

1,75%

De disconteringsvoet was gebaseerd op de Merrill Lynch rentevoeten van AA-gewaardeerde bedrijfsobligaties in de Eurozone (obligaties met een looptijd die overeenkomt met de verplichtingen). Bijkomend aan bovenstaande tabel maakten we gebruik van sterftetabellen opgesteld door de Belgische en Franse nationale instituten voor statistiek toepasbaar voor respectievelijk de Belgische en de Franse bevolking.

Opsplitsing van de contante waarde van de brutoverplichting volgens type deelnemers aan het plan:

 

31 december

(aantal deelnemers)

2017

2016

Actieve deelnemers aan het plan

324

267

Opsplitsing van de contacte waarde van de brutoverplichting volgens aard van de voordelen.

 

31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Pensioens- en overlijdensdekkingen

4.770

3.983

Overige voordelen na actieve dienst

1.366

1.325

Reële waarde van de opgebouwde reserve volgens categorie:

 

31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Aandelen

153

89

Obligaties

2.402

1.698

Sensitiviteitsanalyse op de gewogen gemiddelde disconteringsvoet: effect op de brutoverplichting

 

 

 

31 december

Verplichting (in duizenden €)

2017

Disconteringsvoet 0,98%

6.663

Disconteringsvoet 1,23%

6.393

Disconteringsvoet 1,48%

6.136

Disconteringsvoet 1,73%

5.895

Disconteringsvoet 1,98%

5.666

Sensitiviteitsanalyse op de gewogen gemiddelde disconteringsvoet: effect op de brutoverplichting

 

 

 

31 december

Verplichting (in duizenden €)

2016

Disconteringsvoet 1,10%

3.792

Disconteringsvoet 1,35%

3.661

Disconteringsvoet 1,60%

3.520

Disconteringsvoet 1,85%

3.419

Disconteringsvoet 2,10%

3.312