20. Overige reserves

Jaarrekening

Actuariële en andere winsten of verliezen erkend in andere elementen van het totaalresultaat

 

31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Op 1 januari

(1.000)

(18)

Winst of verlies (–) op toegezegde-pensioenregeling erkend in andere elementen van het totaalresultaat

(40)

(583)

Verlies op financieel actief beschikbaar voor verkoop erkend in resultaat (na verkoop)

55

 

Verlies op financieel actief beschikbaar voor verkoop erkend in andere elementen van het totaalresultaat

(275)

(399)

Overige reserves op 31 december

(1.260)

(1.000)

De overige reserves bestonden uit (1) een negatief saldo van €0,6 miljoen, vergeleken met een negatief saldo van €0,6 miljoen in 2016, gerelateerd aan de herwaardering van de toegezegde pensioenverplichting geboekt via andere elementen van het totaalresultaat in lijn met IAS19R Personeelsbeloningen; (2) een negatief saldo van €0,6 miljoen, vergeleken met een negatief saldo van €0,4 miljoen in 2016, ten gevolge van een aanpassing van de reële waarde van en de gedeeltelijke verkoop van het eigenvermogensinstrument beschikbaar voor verkoop (zie toelichting 14). Er waren geen belastingeffecten van toepassing op de bedragen opgenomen in de overige reserves.

Afgeleide financiële instrumenten: valutaderivaten

Wij gebruiken niet actief valutaderivaten om geplande toekomstige kasstromen in te dekken. Op balansdatum is de totale onderliggende waarde van de uitstaande vreemde valuta contracten waarvoor wij ons verbonden hebben nihil (2016: nihil).

De marktwaarde van onze valutaderivaten op 31 december 2017 was nihil (2016: nihil).

Zie toelichting 32 voor verdere informatie hoe wij financiële risico’s beheren.