In een oogopslag

De Galapagos groep

Kerngetallen (IFRS)

 

 

 

 

(in duizenden €, tenzij anders vermeld)

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

(1)

De operationele cash burn (of operationele inkomende kasstroom indien positief) is de som van de netto kasstroom gegenereerd uit of gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten en de netto kasstroom gegenereerd uit of gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten min (i) de ontvangsten uit of uitgaven voor, indien toepasbaar, de verkoop of aankoop van bedrijfsonderdelen en (ii) de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen, moest die er zijn. Deze alternatieve prestatie indicator is ons inziens een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase. De operationele inkomende kasstroom voor 2016 bedroeg €231,9 miljoen en werd sterk beïnvloed door de upfront betaling van Gilead van €275,6 miljoen.

Resultatenrekening

 

 

 

Omzet

127.087

129.519

39.563

Overige opbrengsten

28.830

22.093

21.017

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(218.502)

(139.573)

(129.714)

Verkoop, algemene en administratieve kosten

(27.218)

(23.530)

(20.308)

Totale bedrijfskosten

(245.720)

(163.103)

(150.023)

Bedrijfsverlies

(89.802)

(11.491)

(89.444)

Netto financieel resultaat

(25.705)

65.737

(30.184)

Belastingen

(198)

(235)

1.218

Nettowinst / nettoverlies (–)

(115.704)

54.012

(118.410)

 

 

 

 

Balans

 

 

 

Geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen

1.152.369

980.909

348.216

Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

75.783

64.342

58.545

Totaal activa

1.286.274

1.083.338

442.514

Eigen vermogen

1.011.983

758.701

364.999

Over te dragen opbrengsten

219.892

285.612

39.806

Overige schulden

54.399

39.025

37.709

 

 

 

 

Kasstromen

 

 

 

Operationele cash burn (–) / operationele kasstroom(1)

(154,089)

231.881

(121.145)

Kasstroom gegenereerd uit financieringsactiviteiten

353.357

395.996

271.370

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

(27.808)

4.816

118

Toename van geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen

171,460

632.693

150.343

Geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen op 31 december

1.152.369

980.909

348.216

 

 

 

 

Financiële ratios

 

 

 

Aantal uitgegeven aandelen op 31 december

50.936.778

46.256.078

39.076.342

Gewone winst / verlies (–) per aandeel (in €)

(2,34)

1,18

(3,32)

Verwaterde winst / verlies (–) per aandeel (in €)

(2,34)

1,14

(3,32)

Aandelenkoers op 31 december (in €)

78,98

60,94

56,76

Totaal aantal personeelsleden van de groep op 31 december

600

508

435

Medewerkers per vestiging

Medewerkers per vestiging (graphic)

Aantal medewerkers Galapagos groep

Aantal medewerkers Galapagos groep (bar chart)