Geconsolideerde balans

Jaarrekening

 

31 december

 

(in duizenden €)

2017

2016

Toelichting

Activa

 

 

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

2.495

1.023

12

Materiële vaste activa

16.692

14.961

13

Uitgestelde belastingvorderingen

1.978

1.957

22

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

64.001

54.188

15

Langlopende geldmiddelen in pand gegeven

1.158

1.098

16

Overige langlopende activa

2.303

2.880

14

Vaste activa

88.627

76.107

 

 

 

 

 

Voorraden

279

300

 

Handels- en overige vorderingen

27.966

9.728

17

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

11.782

10.154

15

Geldmiddelen en kasequivalenten

1.151.211

973.241

18

Kortlopende geldmiddelen in pand gegeven

6.570

16

Overige vlottende activa

6.409

7.239

17

Vlottende activa

1.197.647

1.007.232

 

Totaal activa

1.286.274

1.083.338

 

 

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

 

 

Aandelenkapitaal

233.414

223.928

19

Uitgiftepremies

993.025

649.135

19

Overige reserves

(1.260)

(1.000)

20

Omrekeningsverschillen

(1.754)

(1.090)

21

Overgedragen verlies

(211.441)

(112.272)

 

Totaal eigen vermogen

1.011.983

758.701

 

 

 

 

 

Pensioenverplichtingen

3.582

3.520

28

Voorzieningen

65

63

 

Financiële verplichtingen (leasing)

9

 

Overige lange termijn schulden

1.597

2.469

23

Over te dragen opbrengsten lange termijn

97.348

214.785

24

Lange termijn schulden

102.592

220.846

 

 

 

 

 

Financiële verplichtingen (leasing)

9

54

 

Handels- en overige schulden

47.122

31.269

23

Belastingverplichtingen

865

1.022

10

Toe te rekenen kosten

1.159

619

23

Over te dragen opbrengsten korte termijn

122.544

70.827

24

Korte termijn schulden

171.699

103.791

 

Totaal schulden

274.291

324.637

 

Totaal eigen vermogen en schulden

1.286.274

1.083.338