10. Belastingen

Jaarrekening

De volgende tabel geeft een overzicht van de belastingen erkend in de resultatenrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 en 2016:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Belastingen

(218)

(466)

Uitgestelde belastingen

20

231

Belastingen

(198)

(235)

Belastingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017, zijnde €0,2 miljoen en voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016, zijnde €0,5 miljoen, waren gerelateerd aan dochterondernemingen die werken op een cost plus basis.

De uitgestelde belastingen opgenomen in 2017 en 2016 voor een bedrag van respectievelijk €0,02 miljoen en €0,2 miljoen hadden beide betrekking op dochterondernemingen die opereren op een cost plus basis en op onze fee-for-service dochter.

Belastingverplichtingen

De volgende tabel geeft een overzicht van de belastingverplichtingen op 31 december 2017 en 2016:

 

31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Te betalen belastingen

865

1.022

Totaal belastingverplichtingen

865

1.022

De belastingverplichtingen bedroegen €0,9 miljoen op 31 december 2017 en hadden voornamelijk betrekking op de erkenning van belastingverplichtingen voor een dochteronderneming die opereert op een cost plus basis.

Belastingen in de resultatenrekening

Voor de toelichting hieronder werd de vennootschapsbelasting berekend aan 34% (2016: 34%) – het geldende belastingtarief in België – op de geschatte belastbare winst van het boekjaar. Het toegepaste belastingtarief voor andere rechtsgebieden was het belastingtarief dat in deze respectieve territoriale rechtsgebieden op het geschatte belastbare resultaat van het boekjaar van toepassing is.

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Winst / verlies (–) voor belastingen

(115.507)

54.246

Verwachte belastingen, berekend door toepassing van het Belgische statutaire belastingtarief (34%) op de boekhoudkundige winst / verlies (–) (theoretisch)

(39.261)

18.438

Belastingkosten in de resultatenrekening (effectief)

198

235

Te verklaren verschil in belastingkosten / opbrengsten

39.458

(18.203)

 

 

 

Impact van belastingtarieven in andere jurisdicties

14

163

Impact van niet-belastbare opbrengsten

(11.277)

(27.399)

Impact van consolidatie correctie zonder fiscale impact

5.419

3.533

Impact van niet-aftrekbare kosten

404

856

Impact van erkenning van eerdere niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

(414)

(421)

Impact van opname en terugname van fiscale verliezen

(763)

(655)

Impact van niet-erkenning van uitgestelde belastingvorderingen

45.895

5.720

Impact van wijziging van belastingtarieven

181

 

Totaal verklaringen

39.458

(18.203)

Het belangrijkste verschil tussen de theoretische belasting en de effectieve belastingdruk voor het boekjaar 2017 werd vooral verklaard door de niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen op overgedragen fiscale verliezen waarvoor wij conservatief oordelen dat het niet waarschijnlijk is dat deze in de nabije toekomst zullen worden gerealiseerd. Het belangrijkste verschil tussen de theoretische belasting en de effectieve belastingdruk voor het boekjaar 2016 werd vooral verklaard door de niet-belastbare opbrengsten bestaande uit de financiële opbrengst ten gevolge van de reële waarde aanpassing van de share subscription agreement.

Niet-belastbare opbrengsten voor de boekjaren eindigend op 31 december 2017 en 2016 omvatten niet-belastbare subsidies en belastingkredieten.