Enkelvoudige jaarrekening

Jaarrekening

Resultatenrekening

 

 

 

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Omzet

131.496

161.957

Geproduceerde vaste activa

198.401

125.083

Andere bedrijfsopbrengsten

20.753

16.283

 

 

 

Bedrijfsopbrengsten

350.649

303.322

 

 

 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

(4.763)

(4.278)

Diensten en diverse goederen

(201.196)

(119.319)

Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen

(24.770)

(16.551)

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

(251.434)

(203.524)

Andere bedrijfskosten

(7.718)

(6.365)

Niet-recurrente bedrijfskosten

(543)

(5.855)

 

 

 

Bedrijfsverlies

(139.775)

(52.569)

 

 

 

Financiële opbrengsten

8.357

8.891

Financiële kosten

(34.421)

(1.530)

 

 

 

Verlies voor belastingen

(165.839)

(45.209)

 

 

 

Belastingen

(34)

(19)

 

 

 

Te verwerken verlies van het boekjaar

(165.874)

(45.228)

 

 

 

Overgedragen verlies van het vorige boekjaar

(177.984)

(132.756)

 

 

 

Te verwerken saldo

(343.858)

(177.984)

Balans

 

 

 

 

31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Activa

 

 

 

 

 

Vaste activa

66.148

115.053

Immateriële vaste activa

20.904

71.640

Materiële vaste activa

5.551

4.200

Financiële vaste activa

39.693

39.212

 

 

 

Vlottende activa

1.220.685

1.024.868

Voorraden en bestellingen in uitvoering

267

296

Vorderingen op ten hoogste één jaar

32.098

18.576

Over te dragen kosten

1.168

1.123

Verkregen opbrengsten

41.376

32.283

Geldbeleggingen en liquide middelen

1.145.775

972.591

Totaal activa

1.286.833

1.139.920

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

985.031

783.252

Aandelenkapitaal

275.510

250.187

Uitgiftepremies

1.052.915

709.025

Overgedragen verlies

(343.858)

(177.984)

Kapitaalsubsidies

464

2.025

 

 

 

Schulden

301.802

356.667

Schulden op meer dan één jaar

897

1.292

Leasingschulden en soortgelijke schulden (lange termijn)

9

Overige langlopende verplichtingen

897

1.283

Schulden op ten hoogste één jaar

300.905

355.375

Handels- en overige schulden

94.665

73.315

Leasingschulden en soortgelijke schulden (korte termijn)

9

54

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

6.168

3.785

Toe te rekenen kosten

1.084

537

Over te dragen opbrengsten

198.977

277.683

Totaal eigen vermogen en schulden

1.286.833

1.139.920

De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV werd opgesteld in overeenstemming met de Belgische boekhoudregels, alsmede met de wettelijke en reglementaire voorschriften. Ze toont een negatief resultaat. Het boekjaar 2017 werd afgesloten met een verlies van €165,9 miljoen, vergeleken met een verlies van €45,2 miljoen in 2016. Over het algemeen is het resultaat van Galapagos NV in grote mate beïnvloed door het feit dat met ingang van boekjaar 2010, Galapagos NV sommige van haar R&D uitgaven kapitaliseert alsook andere inkomsten die in aanmerking komen voor een dergelijke activering onder Belgische boekhoudstandaarden. Deze kapitalisatie beïnvloedt het nettoresultaat van Galapagos NV in negatieve zin met €17,4 miljoen in 2017, vergeleken met een negatief effect van €29,9 miljoen in 2016. De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV toont gecumuleerde verliezen van €343,9 miljoen per 31 december 2017. We verwijzen naar de Continuïteitsverklaring voor de rechtvaardiging van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit.