5. Totale bedrijfsopbrengsten

Jaarrekening

Omzet

Onderstaande tabel bevat de omzet voor het jaar beëindigd op 31 december 2017 en 2016 samen:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Erkenning van niet-terugvorderbare upfront betalingen en licentievergoedingen

71.971

30.257

Succesbetalingen

42.950

81.784

Opbrengsten uit doorrekening van kosten

3.273

9.699

Overige omzet

8.893

7.777

Totale omzet

127.087

129.519

De totale omzet daalde met €2,4 miljoen, of 2%, tot €127,1 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017, komende van €129,5 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016. De afname in succesbetalingen en in opbrengst uit doorrekening van kosten werd deels gecompenseerd door een toegenomen erkenning van upfrontbetalingen, zoals hieronder verder toegelicht.

De globale samenwerking met Gilead voorziet in onze continue betrokkenheid daar we bepaalde R&D activiteiten in de ontwikkelingsfase van het filgotinib programma zullen uitvoeren. Daarom oordeelde het management dat de upfront betaling van $300 miljoen (of €275,6 miljoen) ontvangen van Gilead in januari 2016 erkend moet worden op basis van de kosten opgelopen voor dit project, volgens de percentage of completion methode. In het jaar eindigend op 31 december 2017 werd €62,5 miljoen van deze upfront betaling in omzet opgenomen, in vergelijking met €25,6 miljoen in het jaar eindigend op 31 december 2016.

Als gevolg van deze overeenkomst met Gilead erkenden wij een over te dragen opbrengst en een overeenkomstig vlottend afgeleid financieel actief van €39 miljoen bij ondertekening van de share subscription agreement met Gilead, zoals vereist door IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de toelichting 8 verder in dit verslag. Deze over te dragen opbrengst van €39 miljoen zal erkend worden op basis van de kosten opgelopen voor het project volgens de percentage of completion methode, samen met de upfront betaling. In het jaar eindigend op 31 december 2017 werd €8,8 miljoen in omzet opgenomen, in vergelijking met €3,6 miljoen in het jaar eindigend op 31 december 2016.

In juli 2017 oefende Servier haar optie uit om onze molecule inzake artrose in licentie te nemen, wat leidde tot de betaling van een licentievergoeding van €6 miljoen. Aangezien we bepaalde onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zullen leveren in de volgende ontwikkelingsfase van het programma, oordeelde het management dat de licentievergoeding op lineaire basis over de volgende ontwikkelingsfase moet erkend worden. In het jaar eindigend op 31 december 2017 werd €0,6 miljoen van deze licentievergoeding in resultaat opgenomen.

Onderstaande tabel vat de erkenning van upfront betalingen voor de jaren beëindigd op 31 december 2017 en 2016 samen:

 

Ontvangen upfront

Ontvangen upfront en licentie­vergoedingen

Erkenning vanaf

Erkende omzet, jaareinde 31 december 2017

Erkende omzet, jaareinde 31 december 2016

Uitstaand saldo van de over te dragen opbrengsten per 31 december 2017

Overeenkomst

(in duizenden $)

(in duizenden €)

 

(in duizenden €)

(1)

over te dragen opbrengst van €39 miljoen opgenomen bij ondertekening van het akkoord met Gilead over de inschrijving op aandelen, zoals vereist door IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering

Gilead samenwerkings­overeenkomst voor filgotinib

300.000

275.558

januari 2016

62.488

25.621

187.449

Gilead samenwerkings­overeenkomst voor filgotinib

N.A.

39.003(1)

januari 2016

8.845

3.626

26.532

ThromboGenics licentie-overeenkomst voor integrin antagonists

N.A.

1.000

april 2016

 

1.000

 

Sirion Biotech licentie-overeenkomst voor RNA interferentie (RNAi) technologieën

N.A.

10

juni 2016

 

10

 

Servier samenwerkings­overeenkomst voor artrose

N.A.

6.000

augustus 2017

638

 

5.362

Totale erkenning van niet terugbetaalbare upfront betalingen en licentievergoedingen

 

 

 

71.971

30.257

219.343

Succesbetalingen daalden aanzienlijk met €38,8 miljoen, of 47%, tot €43,0 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 in vergelijking met €81,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016. Deze afname kan voornamelijk verklaard worden door het behalen van een belangrijke succesbetaling in 2016 van $50 miljoen (€45,7 miljoen) voor de start van de Fase 3 studie in de ziekte van Crohn in ons filgotinib programma. Succesbetalingen erkend in 2017 en 2016 werden ontvangen in het kader van het filgotinib programma met Gilead en het cystic fibrosis programma met AbbVie.

Opbrengsten uit de doorrekening van kosten namen met €6,4 miljoen of 66% af, tot €3,3 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2017 in vergelijking met €9,7 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2016. Dit was het gevolg van lagere terugbetaalde kosten in het CF programma met AbbVie en het filgotinib programma met Gilead. De terugbetaling van bepaalde kosten van onderzoek en ontwikkeling in het jaar eindigend op 31 december 2017 kaderden in onze samenwerkingsovereenkomsten met AbbVie en Servier.

De overige omzet nam toe met €1,1 miljoen, ofwel 14%, tot €8,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 ten opzichte van €7,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016, voornamelijk als gevolg van hogere opbrengsten uit fee-for-service activiteiten.

Overige opbrengsten

Onderstaande tabel vat de overige opbrengsten voor het jaar geëindigd op 31 december 2017 en 2016 samen:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Opbrengsten uit subsidies

1.045

2.329

Overige opbrengsten

27.785

19.764

Totaal overige opbrengsten

28.830

22.093

De totaal overige opbrengsten waren samengesteld uit opbrengsten uit subsidies en overige opbrengsten en stegen met €6,7 miljoen, ofwel 30%, van €22,1 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 naar €28,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017.

De opbrengsten uit subsidies daalden met €1,3 miljoen, ofwel 55%, van €2,3 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 naar €1,0 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2017. De meerderheid van deze subsidie gerelateerde opbrengsten waren subsidies van een Vlaams agentschap, wat neerkwam op ongeveer 93% van alle gerapporteerde opbrengsten uit subsidies in 2017 (2016: 88%). In veel gevallen bevatten deze clausules die ons verplichten om een aantal jaar aanwezig te blijven in de regio en te investeren volgens vooraf afgesproken budgetten.

De afname van opbrengsten uit subsidies werd meer dan gecompenseerd door een toename van de overige opbrengsten met €8,0 miljoen of 41%, van €19,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 naar €27,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017. De overige opbrengsten waren hoofdzakelijk samengesteld uit:

  • Opbrengsten uit een innovatie-ondersteunende regeling van de Franse regering, die €10,3 miljoen van de overige opbrengsten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 vertegenwoordigden ten opzichte van €9,5 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016
  • Opbrengsten uit Belgische R&D steunmaatregelen met betrekking tot gemaakte kosten van onderzoek en ontwikkeling, die €11,2 miljoen vertegenwoordigden van de overige opbrengsten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 ten opzichte van €5,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016
  • Fiscale kortingen op bedrijfsvoorheffing met betrekking tot R&D personeel in België en Nederland, wat neerkwam op €5,3 miljoen van de overige opbrengsten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 ten opzichte van €3,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016.