Globale bruto remuneratie van alle andere directiecomitéleden van Galapagos NV voor boekjaar 2017

Corporate governance
  1. Basissalarissen (vast): €1.234.852,53 (waarvan €61.353,27 in de vorm van pensioenbijdragen).

  2. Variabele remuneraties (bonussen): gezien het aantal van de criteria van het Senior Management Bonus Plan die recht gaven op een bonus (met name de groepsdoelstellingen voor 2017) die werden behaald, werd een totale bonus van €900.047,00 (zijnde 100% van het totale mogelijke bonusbedrag) toegekend voor het jaar 2017, waarvan 50% in het begin van januari 2018 werd betaald en de overige 50% werd uitgesteld voor een periode van drie jaar. De waarde van het 50% uitgesteld gedeelte van de bonus die voor 2014 was toegekend, werd op het einde van 2017 vastgesteld en resulteerde in een betaling in het begin van januari 2018 van €519.977,00 (een vermenigvuldiging van de uitgestelde bonus met 5,2 als gevolg van de prestatie van de aandelenkoers over de periode 2014-2017, overeenkomstig de regels van het Senior Management Bonus Plan).

  3. Pensioenen: €186.740,34 (waarvan €61.353,27 deel uitmaakt van het vast basissalaris).

  4. Overige componenten van de remuneraties: bedrijfswagens, fiscale adviesverlening, betalingen voor verzekeringen voor invaliditeit en gezondheidszorgen en andere voordelen van alle aard, voor in totaal €71.993,08.

In zijn vergadering van 5 december 2017 heeft de raad van bestuur, op voorstel van het benoemings- en remuneratiecomité, beslist om salarisverhogingen door te voeren vanaf 2018 voor de andere leden van het directiecomité, globaal genomen in lijn met de verhogingen toegekend in voorgaande jaren en gebaseerd op individuele prestaties en rekening houdend met relevante benchmarks. De principes die werden toegepast voor deze verhogingen waren in lijn met het hierboven beschreven remuneratiebeleid.