Geconsolideerde kasstroomoverzichten

Jaarrekening

(in duizenden €)

2017

2016

Toelichting

Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar

973.241

340.314

18

 

 

 

 

Nettowinst / nettoverlies (–)

(115.704)

54.012

 

 

 

 

 

Gecorrigeerd voor:

 

 

 

Belastingkosten

198

235

10

Overige netto financiële kosten / opbrengsten (–)

25.705

(8.258)

9

Reële waarde aanpassing van de share subscription agreement

(57.479)

8

Afschrijving van materiële vaste activa

3.633

3.322

13

Afschrijving van immateriële vaste activa

652

860

12

Netto gerealiseerd winst / verlies (–) uit activiteiten in vreemde valuta

(357)

1.229

 

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

16.536

11.034

29

Toename van voorzieningen

1

7

 

Toename van pensioenverplichtingen

22

244

28

Meerwaarde op verkoop van vaste activa

(14)

 

 

 

 

 

 

(69.315)

5.192

 

 

 

 

 

Afname van voorraden

22

25

 

Toename van vorderingen

(27.656)

(12.978)

17

Toename van schulden

14.772

2.102

23

Toename / afname (–) van over te dragen opbrengsten

(65.722)

245.806

24

 

 

 

 

Kasstromen gegeneerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten

(147.899)

240.148

 

 

 

 

 

Betaalde intresten

(273)

(47)

 

Ontvangen intresten

1.341

1.066

 

Betaalde belastingen

(199)

(1.763)

 

 

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten

(147.030)

239.403

 

 

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(5.312)

(4.458)

13

Aankoop van immateriële vaste activa

(2.125)

(332)

12

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

7

18

13

Afname in geldmiddelen in pand gegeven

6.510

235

16

Aankoop van financiële activa beschikbaar voor verkoop

(2.750)

14

Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa beschikbaar voor verkoop

372

14

 

 

 

 

Netto kasstromen gebruikt bij investeringsactiviteiten

(549)

(7.287)

 

 

 

 

 

Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden

(65)

(49)

 

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, bruto

363.924

392.121

19

Betaalde kosten gerelateerd aan verhoging van kapitaal en uitgiftepremies

(15.790)

(337)

19

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening warrants

5.288

4.261

19

 

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten

353.357

395.996

 

 

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

(27.808)

4.816

 

 

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

177.970

632.927

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van het jaar

1.151.211

973.241

 

In overeenstemming met de voorstelling van de cijfers voor het boekjaar eindigend op 31 december, 2017, werd het geconsolideerd kasstroomoverzicht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 als volgt aangepast: (i) de betaalde kosten gerelateerd aan het aandelenkapitaal en de daarbij horende verhoging van de uitgiftepremies werden herschikt en apart opgenomen van het brutobedrag van de opbrengsten van de verhogingen van het kapitaal en de uitgiftepremies, en (ii) de aankopen van financiële activa beschikbaar voor verkoop werden afzonderlijk voorgesteld van de ontvangsten uit de verkoop van financiële activa beschikbaar voor verkoop.