30. Verbonden partijen

Jaarrekening

Verhouding tot en verrichtingen met entiteiten die (gezamenlijke) controle hebben over, of significante invloed hebben op, Galapagos

Er zijn geen aandeelhouders of andere enititeiten die, alleen of gezamenlijk, controle hebben over of significante invloed uitoefenen op Galapagos.

Verhouding tot en verrichtingen met dochtervennootschappen

Zie toelichting 31 voor een overzicht van de geconsolideerde vennootschappen van de groep, die elk volledige dochtervennootschappen zijn van Galapagos NV.

Groepstransacties tussen Galapagos NV en haar dochterondernemingen, en tussen de dochterondernemingen onderling, werden geëlimineerd in de consolidatie en worden niet opgenomen in deze toelichting.

Verhouding tot en verrichtingen met het topmanagement

Ons topmanagement is samengesteld uit de leden van ons directiecomité en de leden van onze raad van bestuur. Alle bedragen vermeld in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op uitgaven opgenomen in de jaarrekening van het betreffende boekjaar.

Bezoldiging van het topmanagement

Op 31 december 2017 bestond het directiecomité uit vijf leden: Dhr. Onno van de Stolpe, Dhr. Bart Filius, Dr. Piet Wigerinck, Dr. Andre Hoekema en Dr. Walid Abi-Saab. Op 31 december 2017 bestond de raad van bestuur uit acht leden: Dhr. Onno van de Stolpe, Dr. Raj Parekh, Dr. Werner Cautreels, Dr. Harrold van Barlingen, Dhr. Howard Rowe, Mevr. Katrine Bosley, Dr. Christine Mummery en Dr. Mary Kerr.

Alleen de CEO is lid van het directiecomité en van de raad van bestuur. De CEO ontvangt geen bijzondere vergoeding voor zijn werk in de raad van bestuur, aangezien dit deel uitmaakt van zijn totaal bezoldigingspakket in zijn hoedanigheid van lid van het directiecomité.

Het vergoedingspakket van de leden van het topmanagement omvat:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €, behalve voor aantal warrants)

2017

2016

(1)

Omvat voor directieleden: salarissen, werkgeversbijdragen sociale zekerheid, andere kortetermijn voordelen; omvat voor bestuurders: bezoldiging, andere kortetermijn voordelen.

(2)

Gedurende de eerste vier maanden van 2016 werd Dr. Parekh niet bezoldigd voor de uitoefening van zijn mandaat; hij werd echter vergoed op basis van een consultancy overeenkomst met zijn managementvennootschap, Parekh Enterprises Ltd. (consultancy fee van €20 duizend in 2016).

(3)

Dr. Kerr vervoegde de raad van bestuur op 26 juli 2016.

(4)

Enkel directieleden krijgen voordelen bij uitdiensttreding.

Bezoldiging van het topmanagement

 

 

Werknemersvoordelen op korte termijn(1)

 

 

Leden van het directiecomité als een groep

3.694

3.124

Raj Parekh(2)

91

73

Harrold van Barlingen

45

47

Howard Rowe

45

50

Werner Cautreels

55

56

Katrine Bosley

45

45

Christine Mummery

41

43

Mary Kerr(3)

41

18

Voordelen bij uitdiensttreding(4)

248

228

Totaal voordelen exclusief warrants

4.305

3.683

Aantal warrants aangeboden in het jaar

 

 

Leden van het directiecomité als een groep

475.000

515.000

Raj Parekh

15.000

30.000

Harrold van Barlingen

7.500

15.000

Howard Rowe

7.500

15.000

Werner Cautreels

7.500

15.000

Katrine Bosley

7.500

15.000

Christine Mummery

7.500

15.000

Mary Kerr(3)

7.500

Totaal aantal warrants aangeboden in het jaar

535.000

620.000

Korte termijn werknemersvoordelen en bestuurdersvergoedingen

De leden van het directiecomité werken voltijds voor ons.

Aan de vijf leden van het directiecomité (inclusief de CEO) die in functie waren in de loop van 2017 is een totaalbedrag van €1.638,71 duizend betaald als remuneratie, en ze hebben een totaalbedrag van €1.908,81 duizend ontvangen als bonus (2016: €1.291,84 duizend als remuneratie en €1.747,21 duizend als bonus voor de vier leden van het directiecomité (inclusief de CEO) die in functie waren in de loop van 2016). De hogere bedragen in 2017 worden verklaard door het feit dat het directiecomité in 2017 uit vijf leden bestond en in 2016 uit vier leden. Het totaalbedrag van de bonussen voor 2017 was samengesteld uit twee delen: (i) een totale bonus ten bedrage van totaal €692,06 duizend, zijnde 50% van de prestatiebonus voor 2017 (betaald in het begin van januari 2018), waarbij het overige gedeelte van 50% uitgesteld is gedurende 3 jaar, en (ii) een totaalbedrag van €1.216,75 duizend als uitgesteld deel van de prestatiebonus voor 2014 (betaald in het begin van januari 2018). Het totaalbedrag van de bonussen voor 2016 was samengesteld uit 2 delen: (i) een totale bonus ten bedrage van totaal €573,05 duizend, zijnde 50% van de prestatiebonus voor 2016 (betaald in het begin van januari 2017), waarbij het overige gedeelte van 50% uitgesteld is gedurende 3 jaar, en (ii) een totaalbedrag van €1.174,17 duizend als uitgesteld deel van de prestatiebonus voor 2013 (betaald in het begin van januari 2017).

Andere componenten van de bezoldiging van de leden van het directiecomité zijn o.a. bijdragen aan onze hospitalisatieverzekeringen, bedrijfswagens, fiscale adviesverlening en sommige voordelen in natura met beperkte waarde.

Krachtens beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering van 26 april 2017, ontving Dr. Parekh €90 duizend (€80 duizend als voorzitter van de raad van bestuur, en €10 duizend als voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité), ontving Dr. Cautreels €55 duizend (€40 duizend als niet-uitvoerende bestuurder, €10 duizend als voorzitter van het auditcomité en €5 duizend als lid van het benoemings- en remuneratiecomité), ontvingen Mevr. Bosley, Dhr. Rowe en Dr. Van Barlingen elk €45 duizend (€40 duizend als niet-uitvoerende bestuurder en €5 duizend als lid van het benoemings- en remuneratiecomité of auditcomité) en ontvingen Dr. Mummery en Dr. Kerr elk €40 duizend als niet-uitvoerende bestuurder. Krachtens beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering van 26 april 2016, ontving Dr. Parekh €70 duizend (of een totaal van €90 duizend indien de €20 duizend ontvangen aan consultancy vergoedingen voor de eerste vier maanden van 2016 in rekening worden gebracht: €80 duizend als voorzitter van de raad van bestuur, en €10 duizend als voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité), ontving Dr. Cautreels €55 duizend (€40 duizend als niet-uitvoerende bestuurder, €10 duizend als voorzitter van het auditcomité en €5 duizend als lid van het benoemings- en remuneratiecomité), ontvingen Mevr. Bosley, Dhr. Rowe en Dr. Van Barlingen elk €45 duizend (€40 duizend als niet-uitvoerende bestuurder en €5 duizend als lid van het benoemings- en remuneratiecomité of auditcomité) en ontving Dr. Mummery €40 duizend als niet-uitvoerende bestuurder. Dr Kerr, die werd benoemd als niet-uitvoerende bestuurder met ingang vanaf 26 juli 2016, ontving €17 duizend als vergoeding voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het resterende deel van 2016 krachtens de beslissing van de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 26 juli 2016.

Dr. Parekh ontving in de eerste vier maanden van 2016 geen vergoeding voor zijn mandaat als bestuurder, maar werd tot 30 april 2016 enkel vergoed op basis van een consultancy overeenkomst.

Tot slot werd in 2017 een totaalbedrag van €2,7 duizend betaald als overige korte-termijn voordelen voor niet-uitvoerende bestuurders (2016: €14,5 duizend). Deze voordelen hadden betrekking op diensten betreffende fiscale adviesverlening.

Vergoeding na uitdiensttreding

De vergoedingen na uitdiensttreding zijn toegekend aan de leden van het directiecomité op basis van afzonderlijke pensioenregelingen, waaronder pensioenplannen, levensverzekeringen na uitdiensttreding en bijkomende individuele pensioenpremies.

Ontslagvergoedingen

De arbeids- en managementovereenkomsten van de leden van het directiecomité voorzien niet in ontslagvergoedingen. Ze bevatten geen opzegtermijnen van langer dan 6 maanden. Galapagos heeft echter verbintenissen aangegaan met de leden van het directiecomité waarin wordt bepaald dat zij recht hebben op een ontslagvergoeding van 12 maanden salaris voor de CEO en negen maanden salaris voor de andere leden van het directiecomité in geval van een controlewijziging over Galapagos NV.

Warrants toegekend in 2017

In 2017 werden 37.500 warrants toegekend aan onafhankelijke bestuurders (2016: 60.000) en werden 22.500 warrants toegekend aan de andere niet-uitvoerende bestuurders (2016: 45.000). Het hogere aantal warrants, toegekend in 2016 kan worden verklaard door het feit dat de uiteindelijke aanvaarding en uitgifte van de warrants onder Warrantplan 2015 (B) hebben plaatsgevonden in 2016, en dat deze worden beschouwd als warrants toegekend in 2016 samen met de warrants die werden toegekend onder Warrantplan 2016.

Overige

Er zijn geen leningen, quasi-leningen of andere garanties gegeven door Galapagos NV of enige van haar dochtervennootschappen aan leden van de raad van bestuur en van het directiecomité. We hebben geen andere verrichtingen afgesloten met ons topmanagement dan deze die hierboven worden beschreven met betrekking tot de vergoedingen voor de uitoefening van hun mandaten als leden van het directiecomité en de raad van bestuur.