25. Verplichtingen onder operationele lease

Jaarrekening

Wij hebben huurcontracten voor kantoren en laboratoria, die kwalificeren als operationele lease, als volgt:

Minimale betalingen onder huurcontracten, opgenomen in de resultatenrekening

 

 

 

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Totaal minimum betalingen onder operationele lease

4.799

4.302

Met betrekking tot uitstaande verplichtingen voor toekomstige minimale leasebetalingen van operationele leasings, verwijzen we naar de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zoals beschreven in toelichting 26 hieronder.