Overzicht statutaire resultaten van Galapagos NV

De Galapagos groep

Dit overzicht heeft alleen betrekking op de niet-geconsolideerde statutaire resultaten van Galapagos NV. Deze resultaten maken deel uit van het geconsolideerde resultaat zoals besproken in de brief van het management.

De bedrijfsopbrengsten van Galapagos NV bedroegen in 2017 €350,6 miljoen ten opzichte van €303,3 miljoen in 2016. Deze toename zit voornamelijk in de opbrengsten uit intern gegenereerde immateriële vaste activa – zijnde geactiveerde R&D uitgaven – die voor €73,3 miljoen meer bijgedragen hebben tot de bedrijfsopbrengsten dan in het voorgaande jaar. Deze toename werd deels gecompenseerd door een afname van de omzet met €30,5 miljoen, voornamelijk door een afname van succesbetalingen. De overige bedrijfsopbrengsten bedroegen €20,8 miljoen, inclusief €2,5 miljoen erkende subsidies voor R&D projecten, €1,4 miljoen doorrekeningen aan dochtervennootschappen en €11,2 miljoen erkende fiscale tegemoetkomingen voor investeringen in immateriële vaste activa (2016: €5,8 miljoen).

De bedrijfskosten van 2017 bedroegen €490,4 miljoen ten opzichte van €355,9 miljoen in 2016. De diensten en diverse goederen zijn sterk toegenomen tot €201,2 miljoen in vergelijking met €119,3 miljoen in 2016, voornamelijk door toegenomen interne en externe onderaanneming voor onze preklinische studies en klinische proeven, alsook gestegen kosten voor ingehuurd personeel.

Aankopen van verbruiksgoederen zijn licht gestegen van €4,3 miljoen in 2016 tot €4,8 miljoen in 2017.

Personeelskosten in 2017 bedroegen €24,8 miljoen ten opzichte van €16,6 miljoen in 2016. Het aantal personeelsleden bij Galapagos NV op het einde van 2017 bedroeg 214 in vergelijking met 154 per einde 2016, exclusief ingehuurd personeel.

De afschrijvingen stegen tot €251,4 miljoen in 2017, vergeleken met €203,5 miljoen in 2016.

Niet-recurrente bedrijfskosten bedroegen €0,5 miljoen in 2017, ten opzichte van €5,9 miljoen in 2016, en bestonden voornamelijk uit buitengewone afschrijvingen van gekapitaliseerde R&D kosten met betrekking tot beëindigde overeenkomsten of programma’s die op non-actief staan.

In 2017 zijn de financiële opbrengsten van Galapagos NV afgenomen tot €8,4 miljoen ten opzichte van €8,9 miljoen in 2016, dit in tegenstelling tot de financiële kosten die sterk stegen van €1,5 miljoen in 2016 tot €34,4 miljoen in 2017. Dit kan hoofdzakelijk verklaard worden door gestegen non-cash wisselkoersverliezen op de U.S. dollar.

Belastingen in 2017 bestonden uit €34 duizend belastingkosten, vergeleken met €19 duizend belastingkosten in 2016.

Galapagos NV activeert haar gemaakte R&D kosten in de mate dat de geactiveerde kosten niet hoger liggen dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of de toekomstige economische voordelen voor de entiteit. De mogelijkheid om de geactiveerde bedragen terug te verdienen hangt af van assumpties (bijv. toekomstige piekverkopen, marktaandeel, verkoopprijs, ratio’s met betrekking tot de succesvolle afronding van de verschillende R&D fasen), die zeer veel beoordeling en inschattingen vergen. Galapagos is afhankelijk van de uitkomst van deze onzekere factoren die buiten de controle vallen van de entiteit (bijv. de testresultaten). De verwezenlijking van deze assumpties is hoogst belangrijk en kan de realiseerbaarheid van de geactiveerde bedragen beïnvloeden. De netto-boekwaarde van de geactiveerde R&D kosten bedroeg €18,7 miljoen in 2017 ten opzichte van €70,8 miljoen in 2016. De drijfveer voor deze daling was de afschrijving van intern gegenereerde immateriële vaste activa van voor 2016. De vanaf 2016 geactiveerde R&D kosten worden volledig afgeschreven in het jaar waarin ze worden geactiveerd. R&D kosten geactiveerd in vorige jaren worden nog steeds afgeschreven over een periode van 3 jaar.

De investeringen in vaste activa in 2017 bedroegen €4,1 miljoen exclusief de intern gegenereerde activa. Ze bestonden voornamelijk uit nieuwe laboratorium- en IT-apparatuur, alsmede investeringen in immateriële vaste activa, zijnde de ontwikkeling van software en technologie in uitvoering.

Toe te rekenen opbrengsten in 2017 bevatten vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling voor €39,7 miljoen, in vergelijking met €30,3 miljoen in 2016.

De kaspositie van Galapagos NV op het einde van 2017 bedroeg €1.145,8 miljoen.

De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV, die u ter goedkeuring wordt voorgelegd, werd opgesteld in overeenstemming met de Belgische boekhoudregels, alsmede met de wettelijke en reglementaire voorschriften. Ze toont een negatief resultaat. Het boekjaar 2017 werd afgesloten met een verlies van €165,9 miljoen, vergeleken met een verlies van €45,2 miljoen in 2016. Over het algemeen is het resultaat van Galapagos NV in grote mate beïnvloed door het feit dat, met ingang van boekjaar 2010, Galapagos NV sommige van haar R&D uitgaven activeert, alsook andere inkomsten die in aanmerking komen voor een dergelijke activering onder Belgische boekhoudstandaarden, en deze kosten afschrijft over een periode van 3 jaar. R&D uitgaven gekapitaliseerd vanaf 2016 worden in het jaar zelf volledig afgeschreven. Deze activering beïnvloedt het nettoresultaat van Galapagos NV in negatieve zin met €17,4 miljoen in 2017, vergeleken met een negatief effect van €29,9 miljoen in 2016. De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV toont gecumuleerde verliezen van €343,9 miljoen per 31 december 2017. We verwijzen naar de Continuïteitsverklaring hierboven voor de rechtvaardiging van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit.

In 2017 maakten noch Galapagos NV, noch haar dochtervennootschappen direct of actief gebruik van financiële instrumenten, zoals hedging.