14. Overige langlopende activa

Jaarrekening

Op 15 juli 2016 investeerden we €2,75 miljoen in een Frans biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe therapieën ontwikkelt voor ernstige wees- en andere veel voorkomende neurologische ziektes, genoteerd op Euronext. Galapagos heeft geen beperkingen op de verkoop van dit eigenvermogensinstrument en het actief werd niet in pand gegeven voor een verplichting van Galapagos. Deze investering werd geclassificeerd als een ‘beschikbaar voor verkoop’ eigenvermogensinstrument, dat valt in de categorie 1 reële waarde berekening gebaseerd op de slotkoers van de betrokken effecten op Euronext op elke rapporteringsdatum.

Wijzigingen in de reële waarde van financiële activa beschikbaar voor verkoop worden onmiddellijk in het eigen vermogen geboekt, in het mutatieoverzicht van het eigen vermogen.

Per 31 december 2017 bestonden de overige langlopende activa voornamelijk uit een eigenvermogensinstrument beschikbaar voor verkoop zoals hierboven beschreven, geherwaardeerd aan een reële waarde van €1,8 miljoen, als volgt:

(in duizenden €)

Reële waarde van financieel actief beschikbaar voor verkoop

Kost op 1 januari 2017

2.750

Verkopen van het jaar

(377)

Kost op 31 december 2017

2.373

Reële waarde aanpassing op 1 januari 2017

(399)

Reclassificatie van reële waarde aanpassing naar resultatenrekening na verkoop

55

Reële waarde aanpassing van het jaar

(275)

Reële waarde aanpassing op 31 december 2017

(619)

Netto boekwaarde op 31 december 2017

1.754

Deel van het eigenvermogensinstrument werd in 2017 verkocht voor €0,4 miljoen. Per 31 december 2017 hadden we een cumulatieve reële waarde aanpassing van €0,6 miljoen, gebaseerd op een niet-aangepaste genoteerde marktprijs. In het jaar eindigend op 31 december 2017 werd €0,1 miljoen gerelateerd aan de verkoop in resultaat genomen en werd €0,3 miljoen extra niet-gerealiseerd verlies opgenomen in een aparte rubriek van het eigen vermogen (herwaarderingsreserve) in de lijn ‘overige reserves’ (zie toelichting 20).