Bekijk hier de voorgaande verslagen:

6. Totale netto-omzet

Nettoverkopen van producten

We rapporteerden nettoverkopen van het product Jyseleca® in het jaar eindigend op 31 december 2022 voor een bedrag van €87,6 miljoen, in vergelijking met €14,8 miljoen in het jaar eindigend op 31 december 2021. De tegenpartijen van de Jyseleca® verkopen in 2022 waren voornamelijk ziekenhuizen en groothandelaars gevestigd in heel Europa. De nettoverkopen van Jyseleca® zijn significant toegenomen door een volume verhoging in de bestaande markten en door nieuwe lanceringen in beide indicaties in verschillende landen.

De nettoverkopen bestonden enkel uit verkopen van Jyseleca® in Europa.

De kost van verkochte producten gerelateerd aan de nettoverkopen van Jyseleca® voor het jaar eindigend op 31 december 2022 bedroeg €12,1 miljoen, in vergelijking met €1,6 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2021.

Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden

Onderstaande tabel geeft een detail van onze opbrengst uit samenwerkingsverbanden voor de jaren eindigend op 31 december 2022 en 2021 per samenwerkingsovereenkomst en per type opbrengst: upfront betalingen en licentievergoedingen, succesbetalingen, opbrengsten uit doorrekening van kosten en royalty’s:

 

Jaar eindigend op 31 december

(in duizenden €)

Gespreid in de tijd

Op bepaald moment

2022

2021

Erkenning van niet-terugvorderbare upfront betalingen en licentievergoedingen

 

 

370.078

433.884

Gilead samenwerkingsovereenkomst
voor filgotinib

 

139.655

203.301

Gilead samenwerkingsovereenkomst
voor drug discovery-platform

 

230.423

230.582

 

 

 

 

 

Succesbetalingen

 

 

36.777

32.408

Gilead samenwerkingsovereenkomst
voor filgotinib

 

34.777

32.408

Distributieovereenkomst met Sobi
voor Jyseleca®

 

2.000

-

 

 

 

 

 

Opbrengsten uit doorrekening van kosten

 

 

56

-

Novartis samenwerkingsovereenkomst voor MOR106

 

56

-

 

 

 

 

 

Royalty's

 

 

10.770

3.801

Gilead royalty's met betrekking tot Jyseleca®

 

10.726

3.757

Overige royalty's

 

44

43

 

 

 

 

 

Totale omzet uit samenwerkingsverbanden

 

 

417.681

470.093

De erkenning in opbrengst van onherroepelijke upfront betalingen, licentievergoedingen en succesbetalingen gerelateerd aan de filgotinib overeenkomst bedroeg €174,4 miljoen in 2022. We erkennen de vergoeding met betrekking tot de exclusieve toegangsrechten van Gilead tot ons drug discovery-platform linear in opbrengst over de 10 jaar periode van onze samenwerking, waarvan we €230,4 miljoen erkenden in 2022. In het boekjaar eindigend op 31 december 2022 hebben we ook royalty opbrengsten van Gilead voor filgotinib erkend voor €10,7 miljoen.

Bijkomend hebben we in 2022 succesbetalingen van €2,0 miljoen behaald door de eerste verkopen van Jyseleca® door onze distributie- en commercialisatiepartner Sobi in Tsjechië en Portugal.

Onderstaande tabel vat onze transactieprijs gerelateerd aan onze samenwerking met Gilead samen:

(in duizenden €)

31 december 2021

Andere
bewegingen
in 2022

31 december 2022

Upfront betaling

4.018.016

 

4.018.016

Behaalde succesbetalingen

194.363

18.238

212.601

Royalty's

19.984

10.726

30.710

Effect van initiële waardering van share subscription agreement

124.604

 

124.604

 

4.356.967

28.964

4.385.931

Minus:

 

 

 

Verplichting tot uitgifte van warrants

 

 

 

Warrant A

(43.311)

 

(43.311)

Initiële warrant B

(2.545)

 

(2.545)

Bijkomende warrant B

(2.442)

1.714

(728)

 

4.308.669

30.678

4.339.347

Toewijzing aan resultaatsverbintenissen

 

 

 

Ziritaxestat

666.967

 

666.967

Filgotinib(1)

1.343.214

28.964

1.372.178

Drug discovery-platform (10 jaar)

2.298.489

1.714

2.300.203

(1)

Voor de bijkomende vergoeding ontvangen in het kader van de optie-, licentie- en samenwerkingsovereenkomst ondertekend op 14 juli 2019 toegewezen aan de resultaatsverbintenis inzake filgotinib, veronderstelden we het bestaan van een significante financieringscomponent ter waarde van €44,5 miljoen per 31 december 2019, die de tijdswaarde van het geld over de geschatte periode van erkenning weerspiegelt. Deze financieringscomponent werd herbeoordeeld naar €55,3 miljoen per 31 december 2020, naar €57,3 miljoen per 31 december 2021 en naar €58,7 miljoen per 31 december 2022.

In 2022 hebben we $20,0 miljoen (€18,2 miljoen) succesbetalingen voor de regelgevende goedkeuring van filgotinib in CU in Japan ontvangen en €10,7 miljoen royalty’s van Gilead erkend.

Onze belangrijke contracten met klanten en distributie/commercialisatiepartners worden hieronder samengevat:

Samenwerking met Gilead

We verwijzen naar toelichting 2 van dit financieel rapport voor een algemene beschrijving van onze samenwerking met Gilead.

We blijven de volgende drie resultaatsverbintenissen behouden, waarvan aan de eerste volledig voldaan werd in 2019; (i) de overdracht van een uitgebreide licentie voor GLPG1690, (ii) de toekenning van exclusieve toegang tot ons drug discovery-platform (i.e. de intellectuele eigendom, technologie, expertise en capaciteiten) gedurende de samenwerkingsperiode en exclusieve optierechten op onze huidige en toekomstige klinische programma’s na fase 2 (of in bepaalde omstandigheden, de eerste fase 3-studies) buiten Europa, en (iii) een toegenomen aandeel in de kostenverdeling van 20/80 naar 50/50 naar 100/0 (enkel voor groep A activiteiten) voor de wereldwijde ontwikkelingsactiviteiten van filgotinib, tot de beëindiging van de overige ontwikkelingsactiviteiten (groep A en groep B activiteiten).

Onze beoordelingen waren als volgt:

Bepaling van de totale transactieprijs

  • We oordeelden dat de contractwijzigingen van 15 december 2020 en 6 september 2021 enkel het toepassingsgebied van de resultaatsverbintenis inzake filgotinib beïnvloeden en dat de wijzigingen in zowel de vaste als de variabele vergoeding de aangepaste stand-alone verkoopsprijs van de overblijvende activiteiten van deze resultaatsverbintenis weerspiegelden. Als gevolg van deze contractwijzigingen waren er toenames in de transactieprijs van respectievelijk €160,0 miljoen en $15 miljoen, dewelke volledig toegewezen werden aan de resultaatsverbintenis inzake filgotinib.

Financieringscomponent

  • Het management heeft beslist om enkel voor het deel van de transactieprijs toegewezen aan de filgotinib resultaatsverbintenis een correctie voor de tijdswaarde van het geld op te nemen. De bijkomende vergoeding die het gevolg is van de contractwijziging van 15 december 2020 werd ook aangepast voor de tijdswaarde van het geld.

Gewijzigde filgotinib overeenkomst

  • Er is één unieke resultaatsverbintenis onder IFRS 15: de transfer van een licentie gecombineerd met het leveren van R&D diensten. Dit omdat we van mening waren dat de licentie in de context van het contract niet op zich staat.
  • De transactieprijs bestaat thans uit een vast deel, zijnde niet-terugbetaalbare upfront- en licentievergoedingen, en een variabel deel, zijnde de succesbetalingen, op verkopen gebaseerde succesbetalingen en op verkopen gebaseerde royalty’s, en terugbetaling van kosten voor geleverde R&D diensten. Succesbetalingen worden enkel in de transactieprijs van de overeenkomst opgenomen als het zeer waarschijnlijk is dat er geen significante tegenboeking van opbrengsten zal plaatsvinden. Succesbetalingen ontvangen van Gilead worden over tijd erkend in opbrengst tot het einde van het ontwikkelingsplan. Op verkopen gebaseerde succesbetalingen en – royalty’s maken ook deel uit van de overeenkomst en worden in opbrengst erkend op het moment van realisatie. In 2021 en 2022 rapporteerden we respectievelijk €3,8 miljoen en €10,7 miljoen royalty-omzet van Gilead.
  • Opbrengsten, exclusief op verkopen gebaseerde succesbetalingen en -royalty’s, worden erkend over een periode door het voldoen aan de resultaatsverbintenis. Het “cost-to-cost” input model wordt toegepast om de vooruitgang in het voldoen aan de resultaatsverbintenis te meten. De geschatte kosten om te voldoen aan de resultaatsverbintenis werden naar aanleiding van de contractwijzigingen van 2020 en 2021 herberekend.

Toegangsrechten tot het drug discovery-platform, optierechten en R&D activiteiten

  • De opbrengst toegewezen aan het drug discovery-platform wordt over tijd erkend daar Gilead exclusieve toegang tot het drug discovery-platform en optierechten op onze huidige en toekomstige pijplijn en R&D activiteiten krijgt gedurende de samenwerkingsperiode. Het management was van mening dat een lineaire spreiding over de samenwerkingsperiode de meest betrouwbare en juiste erkenningsmethode is.
  • Bij de aanvang van de samenwerking (juli 2019) oordeelden we dat de geschikte periode voor erkenning van de opbrengsten van het drug discovery-platform 10 jaar is, dit omdat we exclusieve rechten geven over een 10-jarige periode. Wanneer echter op het einde van de 10-jarige periode sommige van de dan bestaande programma’s de klinische fase zouden bereikt hebben (i.e. IND filing bij regelgevende instanties), dan kunnen de rechten voor deze specifieke programma’s verlengd worden voor maximum drie jaar. Deze kritische inschatting wordt op elk jaareinde herbeoordeeld gebaseerd op de evolutie van onze pijplijn, en is nog steeds van toepassing op 31 december 2022.

Samenwerking met Sobi

In oktober 2021 ondertekenden we een overeenkomst met Sobi over de distributie van Jyseleca®. Sobi zal het geneesmiddel distribueren in Centraal- en Oost-Europa, Griekenland, Portugal en de Baltische staten.

Colitis ulcerosa (CU)
CU is een inflammatoire darmziekte die leidt tot chronische ontsteking van de bekleding van het colon en rectum (CU verschilt van de ziekte van Crohn doordat bij de laatste in het gehele maagdarmkanaal sprake is van ontstekingen)
Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca®. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. Fase 4-studies in RA en CU zijn lopend
IND-aanvraag (Investigational New Drug)
Op grond van de Amerikaanse wet dient in de VS elk farmaceutisch bedrijf toestemming te verkrijgen voor het transport van een experimenteel medicijn over deelstaatsgrenzen heen, zolang dit medicijn niet is toegelaten tot de markt. Een uitzondering hierop wordt verkregen via een IND, op basis waarvan er klinische studies in de Verenigde Staten mogen worden uitgevoerd
Intellectueel eigendom
Ideeën met commerciële waarde die worden beschermd of beschermd zouden kunnen worden door onder andere patenten, handelsmerken of auteursrechten
Klinische studie: Fase 2
Tweede stadium van studies, meestal met niet meer dan enkele honderden patiënten, om de werkzaamheid, de verdraagbaarheid en de meest efficiënte dosis te bepalen
Klinische studie: Fase 3
Grootschalige klinische studies, meestal met honderden tot duizenden patiënten om een definitief inzicht te krijgen in de werkzaamheid en verdraagbaarheid van een kandidaatmedicijn, wat de basis moet vormen voor officiële goedkeuring en toelating tot de markt door de regelgevende instanties