Bekijk hier de voorgaande verslagen:

GLPG5101:CD19 CAR-T in recidief/refractair non-Hodgkin lymfoom

Non-Hodgkin-lymfoom (NHL) is een kanker die uitgaat van lymfocyten, een type witte bloedcel dat deel uitmaakt van het immuunsysteem van het lichaam. NHL kan op elke leeftijd voorkomen, hoewel het vaker voorkomt bij volwassenen ouder dan 50 jaar. De eerste symptomen zijn meestal vergrote lymfeklieren, koorts en gewichtsverlies. Er zijn veel verschillende soorten NHL. Deze typen kunnen worden onderverdeeld in agressieve (snelgroeiende) en indolente (langzaam groeiende) typen, en ze kunnen ontstaan uit B-lymfocyten (B-cellen) of in mindere mate uit T-lymfocyten (T-cellen) of Natural Killer-cellen (NK-cellen). B-cellymfoom vormt ongeveer 85% van de in de VS gediagnosticeerde NHL-gevallen. Prognose en behandeling van NHL hangen af van het stadium en het type van de ziekte.

GLPG5101 is onze tweede generatie anti-CD19/4-1BB CAR-T-kandidaatproduct, toegediend als een intraveneuze infusie van een niet eerder ingevroren kandidaatproduct in een enkele vaste dosis. De haalbaarheid, veiligheid en werkzaamheid van point-of-care productie worden momenteel geëvalueerd in de ATALANTA-1 fase 1/2, open-label, multicenter studie bij patiënten met recidief/refractair non-Hodgkin lymfoom (rrNHL).

Het primaire doel van het fase 1-gedeelte van de ATALANTA-1-studie is het evalueren van de veiligheid en het bepalen van de aanbevolen dosis voor het fase 2-gedeelte van de studie. Secundaire doelstellingen zijn de beoordeling van de werkzaamheid en de haalbaarheid van point-of-care productie van GLPG5101. De dosisniveaus die in het fase 1-gedeelte worden geëvalueerd zijn 50x106 (DL1), 110x106 (DL2) en 250x106 (DL3) CAR-T-cellen. De primaire doelstelling van het fase 2-gedeelte is de evaluatie van het objectieve responspercentage (ORR), terwijl de secundaire doelstellingen het complete responspercentage (CRR), de duur van de respons, de progressievrije overleving, de algehele overleving, de veiligheid, het farmacokinetische profiel en de haalbaarheid van point-of-care productie omvatten. Elke ingeschreven patiënt zal gedurende 24 maanden worden gevolgd.

ATALANTA CD19 CAR-T fase 1/2a in r/rNHL

Evaluatie van de haalbaarheid, veiligheid en doeltreffendheid van point-of-care CD19 CAR-T

ATALANTA CD19 CAR-T Ph1/2a in r/rNHL (graphic)
DL, dose level; r/rNHL, recidief/refractair non-Hodgkin lymfoom. Start van dosis uitbreiding in 2023 is afhankelijk van goedkeuring door regelgevende instanties

In december 2022 presenteerden wij de eerste gegevens van de ATALANTA-1 fase 1-studie tijdens een postersessie op het 64th jaarlijkse American Society of Hematology (ASH)-congres in New Orleans, Louisiana. De eerste resultaten van 7 patiënten die in aanmerking kwamen voor werkzaamheidsevaluatie (ATALANTA-1-studie sluitingsdatum: 8 november 2022) gaven aan dat een 7-daagse vein-to-vein tijd haalbaar was en toonden sterke en consistente in vivo CAR-T expansieniveaus aan. Bovendien waren de eerste werkzaamheidsresultaten bemoedigend met een waargenomen ORR van 86% en een complete respons (CR) bij alle responderende patiënten. Er werd een responsduur tot 7 maanden gerapporteerd en de follow-up is aan de gang. Twee patiënten die DL1 kregen en die progressie vertoonden na respectievelijk initiële stabiele ziekte of CR, hadden een CD19-negatief recidief. Er zijn geen CD19-positieve recidieven waargenomen.

In de eerste veiligheidsanalyse van deze 7 patiënten waren de bijwerkingen consistent met de bekende toxiciteiten van CD19 CAR-T-behandeling. Bij geen van de patiënten werd graad 3 of hoger cytokine release syndrome (CRS) of immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome (ICANS) waargenomen. Bij DL2 werd CRS graad 1 of 2 gemeld bij 4 patiënten en ICANS graad 1 bij 3 patiënten. Bij patiënten op DL1 werd geen graad van CRS of ICANS waargenomen. Dosislimiterende toxiciteit (neutropenie graad 4 gedurende >21 dagen) werd waargenomen bij 1 patiënt (DL2) en de meerderheid van de graad 3 bijwerkingen waren hematologische toxiciteiten.

De studie rekruteert momenteel rrNHL-patiënten in Europa en het eerste uitbreidingscohort voor mantelcellymfoom, een vorm van NHL, is momenteel open voor rekrutering. Wij streven ernaar om rond medio 2023 de eerste topline resultaten van fase 1 te verstrekken.

ATALANTA-1
Fase 1/2-studie in recidief/refractair non-Hodgkin Lymfoom (rrNHL) met CD19/4-1BB CAR-T kandidaat, GLPG5101, vervaardigd in point-of-care
CAR-T
Chimere antigeen receptor T-cellen (ook bekend als CAR T-cellen) zijn T-cellen die genetisch gemanipuleerd zijn om een kunstmatige T-celreceptor te produceren voor gebruik bij immuuntherapie
CD19
CD19 is een eiwit dat voorkomt op het oppervlak van B-cellen, een type witte bloedcel. Aangezien CD19 een kenmerk is van B-cellen, wordt dit eiwit gebruikt voor de diagnose van kankers die uit dit celtype ontstaan - met name B-cel lymfomen
CRR/Complete responspercentage
Term die wordt gebruikt voor de afwezigheid van alle aantoonbare kanker na de behandeling
Cytokine release syndroom (CRS)
Aandoening die ontstaat wanneer het immuunsysteem te agressief reageert op een infectie of na bepaalde soorten immuuntherapie, zoals CAR-T-celtherapie
GLPG5101
Een tweede generatie anti-CD19/4-1BB CAR T productkandidaat, momenteel in fase 1/2-studie in rrNHL
Klinische studie: Fase 1
De vroegste klinische proeven in de ontwikkeling van een nieuw medicijn, meestal met een kleine groep gezonde vrijwilligers. Doel van deze studies is het bepalen van de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van een medicijn
Klinische studie: Fase 2
Tweede stadium van studies, meestal met niet meer dan enkele honderden patiënten, om de werkzaamheid, de verdraagbaarheid en de meest efficiënte dosis te bepalen
Non-Hodgkin Lymfoom (NHL)
Non-Hodgkin lymfoom is een soort kanker die begint in het lymfestelsel, dat deel uitmaakt van het kiemwerende immuunsysteem van het lichaam. Bij non-Hodgkin lymfoom groeien witte bloedcellen, lymfocyten genaamd, abnormaal en vormen tumoren in het hele lichaam
Objective responspercentage (ORR)
Het responspercentage is het percentage patiënten bij wie een therapie een bepaald effect heeft; de kanker krimpt bijvoorbeeld of verdwijnt na de behandeling. Bij gebruik als klinisch eindpunt voor proeven met kankerbehandelingen wordt dit vaak de objectieve respons genoemd
Recidief
"Recidief" verwijst naar een patiënt met kanker die opnieuw kanker krijgt na een periode van verbetering
Refractair
"Refractair" verwijst naar een patiënt met kanker die resistent is/wordt tegen, of niet reageert op een behandeling
Werkzaamheid
De mate van effectiviteit van een medicijn voor het beoogde gebruik