Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Brief van de CEO en Voorzitter

Paul Stoffels, CEO (photo)
Dr. Paul Stoffels1

Als ik terugkijk op mijn eerste jaar als de CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Galapagos, kunnen we trots zijn op wat we in zeer korte tijd hebben bereikt met het uittekenen en de uitvoering van een nieuwe R&D-strategie voor versnelde groei en een duurzame toekomst voor onze patiënten, onze mensen en onze aandeelhouders.

2022 werd gekenmerkt door grote transformatie en verandering, maar ons doel blijft ongewijzigd: de resultaten voor patiënten veranderen door impactvolle wetenschap en innovatie voor meer levensjaren en levenskwaliteit.

Op jaareinde hadden we een R&D-model geïmplementeerd met focus op onze therapeutische gebieden, immunologie en oncologie, en hadden we nieuwe geneesmiddelenmodaliteiten toegevoegd, waaronder CAR-T-celtherapie en biologische capaciteiten. Wij streven ernaar onze portfolio opnieuw op te bouwen met transformerende geneesmiddelen, door versnelde innovatie en kortere tijdslijnen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen.

Door de overnames van CellPoint en AboundBio hebben we toegang gekregen tot een baanbrekend point-of-care CAR-T-productieplatform, een CAR-T-oncologieportfolio in klinische fase en onderzoekscapaciteiten voor nieuwe, gedifferentieerde CAR-T-constructen, die samen het potentieel hebben om levensreddende geneesmiddelen sneller en efficiënter aan meer patiënten te leveren. Beide overnames kwamen tevens met een uitstekend team van celtherapiewetenschappers en oncologie-experts.

Wij maakten voortgang met onze CD19 CAR-T-kandidaten, point-of-care vervaardigd, in twee fase 1/2-studies bij patiënten met recidief/refractair non-Hodgkin lymfoom en chronische lymfatische leukemie. Wij rapporteerden bemoedigende eerste fase 1/2-resultaten op het gebied van veiligheid en werkzaamheid voor beide CAR-T-kandidaten, en waarvan wij geloven dat via het gedecentraliseerde toedieningsmodel een 7-daagse vein-to-vein, van leukaferese tot infusie, haalbaar is. Bovendien lijkt het gebruik van niet-bevroren cellen met een korte kweektijd te resulteren in een veelbelovend veiligheids- en werkzaamheidsprofiel van de CAR-T-therapie.

In de komende jaren willen we onze CAR-T-oncologieportfolio verder uitbreiden en bijkomende gedifferentieerde CAR-T-kandidaten naar de kliniek en op de markt brengen, terwijl we voortgang willen boeken met de lopende fase 1/2-studies in hemato-oncologie, waarvoor rond medio 2023 fase 1-resultaten worden verwacht.

Daarnaast blijven we ons volledig inzetten voor immunologie, een gebied waar nog steeds een aanzienlijke behoefte bestaat bij patiënten en waarvoor we sinds onze oprichting een diepgaande wetenschappelijke kennis en expertise hebben opgebouwd. Met onze programma’s die gericht zijn op meerdere werkingsmechanismen en geneesmiddelenmodaliteiten, beschikken wij over een gedifferentieerde portfolio van preklinische tot commerciële programma's.

Wij zijn er zeer trots op dat ons eerste geneesmiddel dat op de markt is, Jyseleca®, een oraal toegediende preferentiële JAK1-remmer, goed presteerde met een groeiende Europese basis en €87,6 miljoen netto-omzet voor het jaar 2022, waarmee 18.000 patiënten met reumatoïde artritis en colitis ulcerosa in heel Europa werden bereikt.

Hoewel de topline resultaten van de fase 3 DIVERSITY-studie van filgotinib bij de ziekte van Crohn niet ondersteunend waren voor het indienen van een aanvraag voor een handelsvergunning in Europa, omdat de co-primaire eindpunten niet behaald werden in de inductiecohorten, zijn we aangemoedigd door het bevestigde veiligheidsprofiel en de resultaten van de werkzaamheid die werden waargenomen in de onderhoudsstudie en zullen we de volledige gegevens grondig bestuderen om ons begrip van deze ziekte te bevorderen en toekomstige onderzoeksinspanningen te ondersteunen.

Wij zijn van plan te blijven investeren in onze Jyseleca® franchise en willen later dit jaar starten met een fase 3-studie bij axiale spondyloartritis, een type artritis dat meestal begint tussen 20 en 40 jaar en dat pijn en zwelling veroorzaakt in de wervelkolom en de gewrichten die de onderkant van de wervelkolom verbinden met het bekken.

In het afgelopen jaar hebben we ook vooruitgang geboekt met GLPG3667, onze selectieve TYK2-kinaseremmer en we streven ernaar de fase 2-studie bij dermatomyositis te starten in de eerste helft van 2023 en bij systemische lupus erythematosus in de tweede helft van 2023.

Ten slotte hebben wij onze capaciteiten op het gebied van geneesmiddelenmodaliteiten in de immunologie uitgebreid in onze betrachting om sneller medicijnen tot bij de patiënt te brengen. Wij hebben onlangs aangekondigd dat wij ernaar streven om in 2023 te starten met de klinische ontwikkeling van een CD19 CAR-T-kandidaat voor refractaire systemische lupus erythematosus.

2022 werd gekenmerkt door grote transformatie en verandering, maar ons doel blijft ongewijzigd: de resultaten voor patiënten veranderen door impactvolle wetenschap en innovatie voor meer levensjaren en levenskwaliteit.

Naast onze hernieuwde focus op de portfolio omvat onze strategische transformatie ook het formaliseren van onze ambities op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). In de loop van 2022 hebben we een nieuwe materialiteitsanalyse afgerond, waardoor we onze duurzaamheidsambities verder kunnen toespitsen op de gebieden die volgens ons het meest materieel zijn en waar we geloven de grootste impact te kunnen hebben.

Met de nieuwe strategische richting werd een nieuwe samenstelling van het Directiecomité geïmplementeerd met het uit dienst treden van Dr. Walid Abi-Saab en André Hoekema, en de benoemingen van Valeria Cnossen, General Counsel, tevens verantwoordelijk voor Compliance & Ethics, het Corporate Secretary Office en Intellectueel Eigendom, en Annelies Missotten, Chief Human Resources Officer. Bovendien keurde onze Raad van Bestuur een bijgewerkt Corporate Governance Charter goed, dat verwijst, naast andere updates, naar de oprichting van het Management Committee ter ondersteuning van het Executive Committee. Bijgevolg werd ons senior leadership team verder versterkt met belangrijke aanwervingen en interne promoties in Onderzoek, Ontwikkeling, Business Development en Commercial. Wij blijven streven naar het aantrekken van ervaren toptalent in de hele organisatie om onze strategie uit te voeren en innovatie en time-to-patients te versnellen in onze strategische focusgebieden immunologie en oncologie.

In 2022 hebben we ons gericht op het optimaliseren van onze organisatorische opzet en kostenbasis. Financieel gezien sloten we 2022 af met een sterke balans van €4,1 miljard in cash en kortlopende financiële investeringen. Dit verschaft ons de nodige middelen om op zoek te gaan naar bijkomende externe innovatie om onze R&D-portfolio te versnellen en tegelijk onze interne programma’s voort te zetten. We zijn ervan overtuigd dat we met onze hernieuwde focus om transformerende geneesmiddelen sneller bij meer patiënten te brengen, goed gepositioneerd zijn om op lange termijn aanzienlijke waarde te creëren voor onze aandeelhouders.

Galapagos op koers brengen voor de toekomst en een nieuwe strategische richting inslaan was een uitdaging en hard werk voor alle teams. Ik wil al onze medewerkers bedanken voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar en voor hun onvermoeibare inspanningen om te pionieren voor patiënten. Ik wil onze aandeelhouders oprecht bedanken voor hun vertrouwen en hun voortdurende inzet om ons op onze reis bij te staan.

Wij kijken met groot optimisme uit naar een duurzame toekomst terwijl wij blijven innoveren voor patiënten om hen te geven wat het belangrijkste is: meer tijd met familie en vrienden. Meer plezier. Langere, gezondere en kwalitatief betere levens.

Met alle respect,

Paul

Handtekening Paul Stoffels (signature)

Dr. Paul Stoffels1
CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur

CAR-T
Chimere antigeen receptor T-cellen (ook bekend als CAR T-cellen) zijn T-cellen die genetisch gemanipuleerd zijn om een kunstmatige T-celreceptor te produceren voor gebruik bij immuuntherapie
CD19
CD19 is een eiwit dat voorkomt op het oppervlak van B-cellen, een type witte bloedcel. Aangezien CD19 een kenmerk is van B-cellen, wordt dit eiwit gebruikt voor de diagnose van kankers die uit dit celtype ontstaan - met name B-cel lymfomen
Celtherapie
Celtherapie heeft tot doel ziekten te behandelen door bepaalde groepen cellen te herstellen of te wijzigen of door cellen te gebruiken om een therapie door het lichaam te voeren. Bij celtherapie worden cellen buiten het lichaam gekweekt of gewijzigd voordat ze bij de patiënt worden geïnjecteerd. De cellen kunnen afkomstig zijn van de patiënt (autologe cellen) of van een donor (allogene cellen)
Chronische lymfatische leukemie (CLL)
Chronische lymfatische leukemie is de meest voorkomende leukemie bij volwassenen. Het is een soort kanker die begint in cellen die bepaalde witte bloedcellen (lymfocyten genoemd) in het beenmerg worden. De kankercellen (leukemie) beginnen in het beenmerg maar gaan dan naar het bloed
Colitis ulcerosa (CU)
CU is een inflammatoire darmziekte die leidt tot chronische ontsteking van de bekleding van het colon en rectum (CU verschilt van de ziekte van Crohn doordat bij de laatste in het gehele maagdarmkanaal sprake is van ontstekingen)
DIVERSITY
Fase 3-programma waarin de werkzaamheid van filgotinib bij de ziekte van Crohn wordt onderzocht
Dermatomyositis (DM)
Dermatomyositis is een zeldzame ontstekingsziekte. Veel voorkomende symptomen zijn opvallende huiduitslag en inflammatoire myopathie, of ontstoken spieren, die spierzwakte veroorzaken
Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca®. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. Fase 4-studies in RA en CU zijn lopend
GLPG3667
Een TYK2-remmer, door ons ontdekt, topline resultaten uit de fase 1b-studie bij psoriasis werden gerapporteerd in juli 2021
Immunologie
De studie van het immuunsysteem is een zeer belangrijke tak van de medische en biologische wetenschappen. Het immuunsysteem beschermt de mens tegen infecties door middel van verschillende verdedigingslinies. Als het immuunsysteem niet naar behoren functioneert, kan dit leiden tot ziekte, zoals auto-immuniteit, allergie en kanker
Intellectueel eigendom
Ideeën met commerciële waarde die worden beschermd of beschermd zouden kunnen worden door onder andere patenten, handelsmerken of auteursrechten
Klinische studie: Fase 1
De vroegste klinische proeven in de ontwikkeling van een nieuw medicijn, meestal met een kleine groep gezonde vrijwilligers. Doel van deze studies is het bepalen van de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van een medicijn
Klinische studie: Fase 2
Tweede stadium van studies, meestal met niet meer dan enkele honderden patiënten, om de werkzaamheid, de verdraagbaarheid en de meest efficiënte dosis te bepalen
Klinische studie: Fase 3
Grootschalige klinische studies, meestal met honderden tot duizenden patiënten om een definitief inzicht te krijgen in de werkzaamheid en verdraagbaarheid van een kandidaatmedicijn, wat de basis moet vormen voor officiële goedkeuring en toelating tot de markt door de regelgevende instanties
Leukaferese
Laboratoriumprocedure waarbij witte bloedcellen worden gescheiden van een bloedmonster
Oncologie
Gebied van de geneeskunde dat zich bezighoudt met de diagnose, behandeling, preventie en vroege opsporing van kanker
Preklinisch
Stadium in de ontwikkeling van een medicijn, voorafgaand aan de toediening van medicijnen aan mensen. Bestaat uit in vitro en in vivo screening, farmacokinetische en toxicologische evaluatie, en chemische opschaling
Recidief
"Recidief" verwijst naar een patiënt met kanker die opnieuw kanker krijgt na een periode van verbetering
Refractair
"Refractair" verwijst naar een patiënt met kanker die resistent is/wordt tegen, of niet reageert op een behandeling
Systemische lupus erythematosus (SLE)
Een auto-immuun ziekte met systemische manifestaties waaronder huiduitslag, gewrichtserosie of zelfs nierfalen
Werkzaamheid
De mate van effectiviteit van een medicijn voor het beoogde gebruik
Ziekte van Crohn
Een inflammatoire darmziekte van dunne en dikke darm die leidt tot pijn, bloedingen en uiteindelijk, in sommige gevallen, chirurgische verwijdering van delen van de darm

1 1In dit verslag moet 'Dr. Paul Stoffels' worden gelezen als 'Dr. Paul Stoffels, handelend via Stoffels IMC BV'