Bekijk hier de voorgaande verslagen:

29. Toelichting bij het kasstroomoverzicht

 

31 december

(in duizenden €)

2023

2022

Aanpassing voor niet-kas transacties

 

 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

43.642

65.566

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

56.718

88.506

Toename van pensioenverplichtingen en voorzieningen

11

136

Niet-gerealiseerde wisselkoersresultaten en andere niet-kas financiële resultaten

19.908

(41.970)

Verdisconteringseffect van langlopende over te dragen opbrengsten

(645)

7.672

Verdisconteringseffect van overige langlopende schulden

(318)

2.271

Reële waardeaanpassing van warrants

(18)

(186)

Nettowijziging in reële waarde van kortlopende financiële investeringen

(22.690)

(6.929)

Reële waardeaanpassing van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

390

-

Andere niet-kas kosten

2.292

2.229

Totaal aanpassing voor niet-kas transacties

99.291

117.296

 

 

 

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

 

 

Intrestkosten

1.867

6.967

Intrestopbrengsten

(79.319)

(14.344)

Belastingkosten

11.689

2.844

Totaal aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

(65.763)

(4.533)

 

 

 

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

 

 

Meerwaarde bij verkoop van vaste activa

(1.091)

(23)

Investeringsopbrengsten gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen

(15.597)

(3.766)

Totaal aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstromen

(16.688)

(3.789)

 

 

 

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

 

 

Toename van voorraden

(24.076)

(34.588)

Toename (-)/afname van vorderingen

(39.114)

68.984

Toename/afname (-) van schulden

31.817

(2.083)

Totaal wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

(31.373)

32.313