Belangenconflict en verbonden partijen

Belangenconflict en verbonden partijen

In het geval van een transactie waar het belang van de bestuurder strijdig is met het belang van Galapagos NV, zal de bestuurder de raad van bestuur op voorhand van het conflict op de hoogte brengen en zal hij handelen overeenkomstig de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen (nl. artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen). Bovendien bevat het Corporate Governance Charter en de Related Person Transaction Policy van Galapagos richtlijnen voor transacties tussen Galapagos en haar bestuurders en leden van het directiecomité, belangrijke aandeelhouders of leden van hun naaste familie en verbonden vennootschappen. Zonder afbreuk te doen aan de procedure die voorzien is in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, voorzien deze richtlijnen dat alle transacties tussen Galapagos en haar bestuurders, leden van het directiecomité of hun vertegenwoordigers de goedkeuring moeten krijgen van het auditcomité en de raad van bestuur. Deze goedkeuring kan enkel gegeven worden als het gaat om transacties aan gebruikelijke marktvoorwaarden. Bovendien zal dergelijk belangenconflict, zelfs indien het geen belangenconflict is in de zin van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, opgenomen worden in de notulen, en kan de bestuurder of het lid van het directiecomité niet stemmen.

Er werd in 2016 één geval van belangenconflict in de zin van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen tussen Galapagos NV en een bestuurder aangehaald: in een vergadering van de raad van bestuur gehouden op 7 december 2016 werd, in toepassing van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, het volgende gerapporteerd in verband met de salarisverhoging en de bonus voor de CEO: de voorzitter verklaart dat Dhr. Onno van de Stolpe de raad van bestuur op de hoogte heeft gebracht van een belangenconflict betreffende de voorgestelde toekenning aan hem van een salarisverhoging en een bonus. Het salaris van Dhr. Van de Stolpe werd vanaf 2017 met 2,5% verhoogd. Gezien het aantal van de criteria van het Senior Management Bonus Plan die recht gaven op een bonus (met name de groepsdoelstellingen voor 2016) die werden behaald, werd een bonus gelijk aan 100% van het basissalaris voor 2016 toegekend aan Dhr. Van de Stolpe voor het jaar 2016. Er is aan de raad van bestuur uitgelegd dat deze salarisverhoging en bonus een gerechtvaardigde beloning is voor de resultaten die Dhr. Van de Stolpe in 2016 heeft behaald. De salarisverhoging en de bonus zullen geen belangrijke impact hebben op de financiële toestand van de vennootschap. De raad van bestuur deelt de mening van het remuneratiecomité dat de voorgestelde salarisverhoging en bonus gerechtvaardigd en redelijk zijn. Dhr. Van de Stolpe heeft niet deelgenomen aan de bespreking en de stemming over deze beslissing.