Kasstroomoverzichten

Geconsolideerde kasstroomoverzichten

(in duizenden €)

2016

2015

Toelichting

Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar

340.314

187.712

18

 

 

 

 

Netto winst / verlies (–)

54.012

(118.410)

 

 

 

 

 

Gecorrigeerd voor:

 

 

 

Belastingkosten / opbrengsten (–)

235

(1.218)

10

Overige netto financiële opbrengsten

(8.258)

(448)

9

Reële waarde aanpassing van de share subscription agreement

(57.479)

30.632

8

Afschrijving van materiële vaste activa

3.322

2.372

13

Afschrijving van immateriële vaste activa

860

1.030

12

Netto gerealiseerd winst / verlies (–) uit activiteiten in vreemde valuta

1.229

(398)

 

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

11.034

5.036

30

Toename / afname (–) van voorzieningen

7

(125)

25

Toename van pensioenverplichtingen

244

30

29

Meerwaarde op verkoop van vaste activa

(14)

(62)

 

 

 

 

 

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal

5.192

(81.560)

 

 

 

 

 

Toename (–)/ afname van voorraden

25

(44)

 

Toename van vorderingen

(12.978)

(7.220)

17

Toename / afname (–) van schulden

2.102

(39.508)

24

Toename van over te dragen opbrengsten

245.806

12.780

24

 

 

 

 

Kasstromen gegeneerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten

240.148

(115.553)

 

 

 

 

 

Betaalde intresten

(47)

(49)

 

Ontvangen intresten

1.066

1.106

 

Betaalde belastingen

(1.763)

(94)

 

 

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten

239.403

(114.590)

 

 

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(4.458)

(6.100)

13

Aankoop van immateriële vaste activa

(332)

(565)

12

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

18

110

13

Afname in geldmiddelen in pand gegeven

235

2.258

16

Aankoop van financiële activa beschikbaar voor verkoop

(2.750)

 

14

 

 

 

 

Netto kasstromen gebruikt bij investeringsactiviteiten

(7.287)

(4.297)

 

 

 

 

 

Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden

(49)

(43)

23

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, netto na kosten

391.784

259.410

19

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening warrants

4.261

12.003

19

 

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten

395.996

271.370

 

 

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

4.816

118

 

 

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

632.927

152.601

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van het jaar

973.241

340.314