Balans

Geconsolideerde balans

 

31 december

 

(in duizenden €)

2016

2015

Toelichting

Activa

 

 

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

1.023

1.550

12

Materiële vaste activa

14.961

13.782

13

Uitgestelde belastingvorderingen

1.957

1.726

22

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

54.188

49.384

15

Langlopende geldmiddelen in pand gegeven

1.098

1.046

16

Overige langlopende activa

2.880

557

14

Vaste activa

76.107

68.044

 

 

 

 

 

Voorraden

300

325

 

Handels- en overige vorderingen

9.728

3.931

17

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

10.154

9.161

15

Geldmiddelen en kasequivalenten

973.241

340.314

18

Kortlopende geldmiddelen in pand gegeven

6.570

6.857

16

Vlottend financieel actief gerelateerd aan de share subscription agreement

8.371

8

Overige vlottende activa

7.239

5.512

17

Vlottende activa

1.007.232

374.470

 

Totaal activa

1.083.338

442.514

 

 

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

 

 

Aandelenkapitaal

223.928

185.399

19

Uitgiftepremies

649.135

357.402

19

Overige reserves

(1.000)

(18)

20

Omrekeningsverschillen

(1.090)

(467)

21

Overgedragen verlies

(112.272)

(177.317)

 

Totaal eigen vermogen

758.701

364.999

 

 

 

 

 

Pensioenverplichtingen

3.520

2.693

29

Voorzieningen

63

55

25

Financiële verplichtingen (leasing)

9

63

23

Overige lange termijn schulden

2.469

2.291

24

Over te dragen opbrengsten lange termijn

214.785

24

Lange termijn schulden

220.846

5.103

 

 

 

 

 

Financiële verplichtingen (leasing)

54

52

23

Handels- en overige schulden

31.269

29.482

24

Belastingverplichtingen

1.022

2.583

10

Toe te rekenen kosten

619

490

24

Over te dragen opbrengsten

70.827

39.806

24

Korte termijn schulden

103.791

72.412

 

Totaal schulden

324.637

77.515

 

Totaal eigen vermogen en schulden

1.083.338

442.514