30. Warrantplannen

30. Warrantplannen

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de evoluties van de warrantplannen in de periodes waarover gerapporteerd wordt. Verschillende warrantplannen werden goedgekeurd ten gunste van onze werknemers, en ten gunste van bestuurders en zelfstandige consulenten van Galapagos NV. Voor warrants uitgegeven voor 2011 aan werknemers en onafhankelijke consulenten gelden de volgende verwervingscriteria: 10% van de waranten zijn verworven op de dag van de toekenning; de volgende 10% is verworven op de eerste verjaring na de toekenning, nog eens 20% op de tweede verjaring en nog eens 20% op de derde verjaring na de toekenning. De laatste 40% is verworven na het einde van het derde jaar na de toekenning.

De warrants toegekend onder de warrantplannen die werden uitgegeven vanaf 2011 tot en met Warrantplan 2015, worden definitief verworven op het einde van het derde kalenderjaar na de toekenningsdatum, zonder tussenliggende verwerving. De warrants die werden toegekend onder Warrantplan 2015 (B) en Warrantplan 2015 RMV worden definitief verworven op de derde verjaardag van de notariële akte die de aanvaarding van de warrants vaststelt. De warrants toegekend onder Warrantplan 2016 en Warrantplan 2016 RMV worden definitief verworven op het einde van het derde kalenderjaar na de toekenningsdatum, zonder tussenliggende verwerving.

De warrants aangeboden aan bestuurders worden definitief verworven over een periode van 36 maanden ten belope van 1/36ste per maand. De warrants kunnen niet worden uitgeoefend vóór het einde van het derde kalenderjaar volgend op het jaar van de toekenning, met uitzondering evenwel van de warrants die werden toegekend onder Warrantplan 2015 (B) en Warrantplan 2015 RMV, die uitoefenbaar worden vanaf de derde verjaardag van de notariële akte die de aanvaarding van de warrants vaststelt. In geval van wijziging in de controle van Galapagos NV zijn alle uitstaande warrants onmiddellijk verworven en uitoefenbaar.

Na de omgekeerde aandelensplitsing 4:1, beslist door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 29 maart 2005, geven 4 warrants uit het Warrantplan 2002 België het recht om in te tekenen op één aandeel. Voor de warrantplannen die gecreëerd zijn vanaf 2005 geeft één warrant de warranthouder het recht om in te tekenen op één aandeel. In de samenvattingen en tabellen hieronder zijn de aantallen van de warrants uitgegeven onder Warrantplan 2002 België gedeeld door 4 om verwarring omtrent de rechten te vermijden.

De volgende tabel verschaft een overzicht van de uitstaande en uitoefenbare warrants op 31 december 2016, per warrantplan:

Warrantplan

Datum van toekening

Verval­datum

uitoefen­prijs (€)

Uitstaand per 1 januari 2016

Toegekend tijdens het jaar

Uitgeoefend tijdens het jaar

Verbeurd tijdens het jaar

Vervallen tijdens het jaar

Uitstaand per 31 december 2016

Uitoefenbaar per 31 december 2016

2002 B

09/07/2004

08/07/2017

4

31.250

 

(31.250)

 

 

0

0

2002 B

31/01/2005

30/01/2017

6,76

30.000

 

(5.000)

 

 

25.000

25.000

2005

04/07/2005

03/07/2018

6,91

120.000

 

(30.000)

 

 

90.000

90.000

2005

15/12/2005

14/12/2018

8,6

12.500

 

 

 

 

12.500

12.500

2006 BNL

04/05/2007

03/05/2020

9,22

7.500

 

 

 

 

7.500

7.500

2006 BNL

28/06/2007

27/06/2020

8,65

735

 

 

 

 

735

735

2006 BNL

21/12/2007

20/12/2020

7,12

1.575

 

(525)

 

 

1.050

1.050

2007

28/06/2007

27/06/2020

8,65

48.909

 

 

 

 

48.909

48.909

2007 RMV

25/10/2007

24/10/2020

8,65

44.125

 

(6.475)

 

 

37.650

37.650

2008

26/06/2008

25/06/2021

5,6

89.915

 

(10.315)

 

 

79.600

79.600

2009

01/04/2009

31/03/2017

5,87

42.500

 

(35.000)

 

 

7.500

7.500

2010

27/04/2010

26/04/2018

11,55

96.300

 

(43.300)

 

 

53.000

53.000

2011

23/05/2011

22/05/2019

9,95

77.500

 

(18.400)

 

 

59.100

59.100

2011 (B)

23/05/2011

22/05/2016

9,95

117.940

 

(117.940)

 

 

2012

03/09/2012

02/09/2020

14,19

370.490

 

(120.830)

 

(2.500)

247.160

247.160

2013

16/05/2013

15/05/2021

19,38

445.740

 

 

(13.500)

 

432.240

 

2013 (B)

18/09/2013

17/09/2021

15,18

30.000

 

 

 

 

30.000

 

2014

25/07/2014

24/07/2022

14,54

556.660

 

 

(20.000)

 

536.660

 

2014 (B)

14/10/2014

13/10/2022

11,93

150.000

 

 

 

 

150.000

 

2015

30/04/2015

29/04/2023

28,75

532.053

 

 

(15.000)

 

517.053

 

2015 (B)

22/12/2015

21/12/2023

49

 

399.000

 

 

 

399.000

 

2015 RMV

22/12/2015

21/12/2023

49

 

97.500

 

 

 

97.500

 

2016

01/06/2016

31/05/2024

46,1

 

514.250

 

 

 

514.250

 

2016 RMV

01/06/2016

31/05/2024

46,1

 

120.000

 

 

 

120.000

 

Totaal

 

 

 

2.805.692

1.130.750

(419.035)

(48.500)

(2.500)

3.466.407

669.704

 

Warrants

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs (€)

Uitstaande per 31 december 2014

3.590.853

12,06

Uitoefenbaar per 31 december 2014

1.355.213

 

 

 

 

Toegekend tijdens het jaar

532.053

 

Verbeurd tijdens het jaar

(72.500)

 

Uitgeoefend tijdens het jaar

(1.244.714)

 

Vervallen tijdens het jaar

 

 

Uitstaande per 31 december 2015

2.805.692

16,22

Uitoefenbaar per 31 december 2015

720.749

 

 

 

 

Toegekend tijdens het jaar

1.130.750

 

Verbeurd tijdens het jaar

(48.500)

 

Uitgeoefend tijdens het jaar

(419.035)

 

Vervallen tijdens het jaar

(2.500)

 

Uitstaande per 31 december 2016

3.466.407

27,06

Uitoefenbaar per 31 december 2016

669.704

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de waardering van de warrants.

Warrantplannen

 

2016

2016 RMV

2015 (B)

2015 RMV

2015

 

1 juni

1 juni

22 december

22 december

30 april

Uitoefenprijs (€)

46,10

46,10

49,00

49,00

28,75

Aandelenkoers op de datum van aanvaarding (€)

48,71

47,63

39,85

39,78

46,09

Reële waarde op datum van aanvaarding (€)

21,95

21,16

15,41

15,39

26,05

Geschatte volatiliteit (%)

40,7

40,7

41,1

41,1

39,2

Looptijd tot vervaldatum (in jaren)

8

8

8

8

8

Risicovrije rentevoet (%)

0

0

0,24

0,28

0,39

Verwachte dividenden

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

De uitoefenprijs van de warrants wordt bepaald op grond van de toepasselijke bepalingen van het Belgisch Wetboek van vennootschappen.

De geschatte volatiliteit wordt berekend op basis van de historische volatiliteit van de koers van het aandeel over de verwachte levensduur van de warrants, gevalideerd op basis van de volatiliteit van een representatieve biotech index.

De verjaringstijd van de warrant wordt berekend als de geschatte duur tot uitoefening, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de plannen.

De warrants werden verwerkt in overeenstemming met de IFRS 2 Op aandelen gebaseerde vergoedingen. IFRS 2 werd toegepast voor alle warrants aangeboden na 7 november 2002.

Onze warrantkost bedroeg €11.034 duizend in 2016 (2015: €5.036 duizend).

De volgende tabel geeft een overzicht van de uitstaande warrants per categorie warranthouders op 31 december 2016 en 2015.

 

31 december

(in aantal warrants)

2016

2015

Niet-uitvoerende bestuurders

165.240

115.730

Directiecomité

1.676.874

1.376.874

Overige

1.624.293

1.313.088

Totaal uitstaande warranten

3.466.407

2.805.692

De uitstaande warrants op het einde van het boekjaar hebben een gemiddelde uitoefenprijs van €27,06 (2015: €16,22) en een gewogen gemiddelde resterende levensduur van 1.482 dagen (2015: 1.469 dagen).