Statutaire resultaten van Galapagos NV

Overzicht statutaire resultaten van Galapagos NV

Dit overzicht heeft alleen betrekking op de niet-geconsolideerde statutaire resultaten van Galapagos NV. Deze resultaten maken deel uit van het geconsolideerde resultaat zoals besproken in de brief van het management.

De bedrijfsopbrengsten van Galapagos NV bedroegen in 2016 €303,3 miljoen ten opzichte van €193,1 miljoen in 2015. Deze stijging was vooral toe te schrijven aan de omzet (met name R&D opbrengsten) die gestegen is met €102,1 miljoen, hoofdzakelijk gedragen door toegenomen succesbetalingen. Bovendien hebben de opbrengsten uit intern gegenereerde immateriële vaste activa – zijnde geactiveerde R&D uitgaven – voor €7,1 miljoen meer bijgedragen tot de bedrijfsopbrengsten dan in het voorgaande jaar. De overige bedrijfsopbrengsten bedroegen €16,3 miljoen, inclusief €4,7 miljoen erkende subsidies voor R&D projecten, €2,7 miljoen doorrekeningen aan dochtervennootschappen en €5,8 miljoen erkende fiscale tegemoetkomingen voor investeringen in immateriële vaste activa.

De bedrijfskosten van 2016 bedroegen €350,0 miljoen ten opzichte van €242,9 miljoen in 2015. Aankopen van verbruiksgoederen zijn licht gedaald van €4,4 miljoen in 2015 tot €4,3 miljoen in 2016. De diensten en diverse goederen zijn gedaald tot €119,3 miljoen in vergelijking met €131,7 miljoen in 2015, voornamelijk als gevolg van €19,4 miljoen eenmalige kosten in 2015 gerelateerd aan de wereldwijde uitgifte van gewone aandelen op 19 mei 2015 (NASDAQ IPO), deels gecompenseerd door toegenomen interne onderaanneming voor onze preklinische studies en klinische proeven, alsook gestegen kosten voor ingehuurd personeel.

Personeelskosten in 2016 bedroegen €16,6 miljoen ten opzichte van €15,7 miljoen in 2015. Het aantal personeelsleden bij Galapagos NV op het einde van 2016 bedraagt 154, exclusief ingehuurd personeel.

De afschrijvingen stegen tot €203,5 miljoen in 2016, vergeleken met €82,6 miljoen in 2015. Dit was te wijten aan geboekte afschrijvingen op de intern gekapitaliseerde immateriële activa in 2013, 2014, 2015 en 2016, waarbij de intern gegenereerde immateriële activa gekapitaliseerd in 2016 volledig afgeschreven werden in 2016, wat de substantiële toename verklaarde.

In 2016 zijn de financiële opbrengsten van Galapagos NV aanzienlijk toegenomen tot €8,9 miljoen ten opzichte van €1,6 miljoen in 2015 en zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan gestegen wisselkoerswinsten op U.S. dollar. De financiële kosten bedroegen €1,5 miljoen ten opzichte van €1,2 miljoen in 2015.

Buitengewone kosten bedroegen €5,9 miljoen in 2016, ten opzichte van €13,5 miljoen in 2015, en bestonden voornamelijk uit buitengewone afschrijvingen van gekapitaliseerde R&D kosten met betrekking tot beëindigde overeenkomsten of programma’s die op non-actief staan (€5,4 miljoen in 2016, vergeleken met €13,2 miljoen in 2015).

Belastingen in 2016 (€19 duizend) hadden voornamelijk betrekking op een aanpassing van inkomstenbelasting op het resultaat van vorige boekjaren. Er zijn in 2015 geen belastingen op het resultaat geregistreerd.

Galapagos NV activeert haar gemaakte R&D uitgaven in de mate dat de geactiveerde kosten niet hoger liggen dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of de toekomstige economische voordelen voor de entiteit. De mogelijkheid om de geactiveerde bedragen terug te verdienen hangt af van assumpties (bijv. toekomstige piekverkopen, marktaandeel, verkoopprijs, ratio’s met betrekking tot de succesvolle afronding van de verschillende R&D fasen), die zeer veel beoordeling en inschattingen vergen. Galapagos is afhankelijk van de uitkomst van deze onzekere factoren die buiten de controle vallen van de entiteit (bijv. de testresultaten). De verwezenlijking van deze assumpties is hoogst belangrijk en kan de realiseerbaarheid van de geactiveerde bedragen beïnvloeden. De netto-boekwaarde van de geactiveerde R&D kosten bedroeg €70,8 miljoen in 2016 ten opzichte van €153,0 miljoen in 2015. De drijfveer voor deze aanzienlijke daling was een boekhoudkundige wijziging in 2016 waardoor geactiveerde R&D uitgaven vanaf 2016 volledig worden afgeschreven in het boekjaar zelf. R&D uitgaven geactiveerd in vorige jaren worden nog steeds afgeschreven over een periode van 3 jaar.

De investeringen in vaste activa in 2016 bedroegen €1,9 miljoen exclusief de intern gegenereerde activa. Ze bestonden voornamelijk uit nieuwe laboratorium- en IT-apparatuur, alsmede investeringen in immateriële vaste activa, zijnde de ontwikkeling van software.

De kaspositie van Galapagos NV op het einde van 2016 bedroeg €972,6 miljoen.

De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV, die u ter goedkeuring wordt voorgelegd, werd opgesteld in overeenstemming met de Belgische boekhoudregels, alsmede met de wettelijke en reglementaire voorschriften. Ze toont een negatief resultaat. Het boekjaar 2016 werd afgesloten met een verlies van €45,2 miljoen, vergeleken met een verlies van €63,0 miljoen in 2015. Over het algemeen is het resultaat van Galapagos NV in grote mate beïnvloed door het feit dat, met ingang van boekjaar 2010, Galapagos NV sommige van haar R&D uitgaven activeert, alsook andere inkomsten die in aanmerking komen voor een dergelijke activering onder Belgische boekhoudstandaarden. Deze activering beïnvloedt het nettoresultaat van Galapagos NV in negatieve zin met €29,9 miljoen in 2016, vergeleken met een positief effect van €55,0 miljoen in 2015. De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV toont gecumuleerde verliezen van €178,0 miljoen per 31 december 2016. We verwijzen naar de Continuïteitsverklaring hierboven voor de rechtvaardiging van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit.

In 2016 maakten noch Galapagos NV, noch haar dochtervennootschappen direct of actief gebruik van financiële instrumenten, zoals hedging. Per jaareinde 2015 bestond er evenwel een ingebed financieel instrument in de voorwaarden van het Gilead contract (zie toelichting 8 in de geconsolideerde jaarrekening). Dit ingebed financieel instrument is verlopen op 19 januari 2016 op het moment van voltooiing van de transactie (zijnde de datum van de notariële akte die de kapitaalsverhoging heeft vastgesteld).