20. Overige reserves

20. Overige reserves

Actuariële en andere winsten of verliezen erkend in andere elementen van het totaalresultaat

(in duizenden €)

2016

2015

Op 1 januari

(18)

(220)

Winst of verlies (–) op toegezegde-pensioenregeling erkend in andere elementen van het totaalresultaat

(583)

202

Verlies op financieel actief beschikbaar voor verkoop erkend in andere elementen van het totaalresultaat

(399)

 

Overige reserves op 31 december

(1.000)

(18)

De overige reserves bestonden uit (1) een negatief saldo van €601 duizend (2015: €18 duizend) gerelateerd aan de herwaardering van de toegezegde pensioenverplichting geboekt via andere elementen van het totaalresultaat in lijn met IAS19R; (2) een negatief saldo van €399 duizend (2015 : nil), ten gevolge van een aanpassing van de reële waarde van het eigenvermogensinstrument beschikbaar voor verkoop aangekocht in 2016 (zie toelichting 14).

Afgeleide financiële instrumenten: valutaderivaten

Wij gebruiken niet actief valutaderivaten om geplande toekomstige kasstromen in te dekken. Op balansdatum is de totale onderliggende waarde van de uitstaande vreemde valuta contracten waarvoor wij ons verbonden hebben nihil (2015: nihil).

De marktwaarde van onze valutaderivaten op 31 december 2016 was nihil (2015: nihil).

Wij gebruiken onze uitstaande schuld in vreemde valuta niet als een indekkingsinstrument voor de wisselkoersresultaten van onze buitenlandse dochterondernemingen.

Zie toelichting 33 voor verdere informatie hoe wij financiële risico’s beheren.