Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige jaarrekening

Resultatenrekening

 

 

 

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Omzet

161.957

59.871

Geproduceerde vaste activa

125.083

118.010

Andere bedrijfsopbrengsten

16.283

15.196

 

 

 

Bedrijfsopbrengsten

303.322

193.076

 

 

 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

(4.278)

(4.441)

Diensten en diverse goederen

(119.319)

(131.678)

Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen

(16.551)

(15.684)

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

(203.524)

(82.597)

Andere bedrijfskosten

(6.365)

(8.471)

 

 

 

Bedrijfswinst / verlies (–)

(46.714)

(49.795)

 

 

 

Financiële opbrengsten

8.891

1.551

Financiële kosten

(1.530)

(1.247)

 

 

 

Winst / verlies (–) uit de gewone bedrijfsuitvoering, voor belastingen

(39.354)

(49.491)

 

 

 

Uitzonderlijke opbrengsten

 

0

Uitzonderlijke kosten

(5.855)

(13.510)

 

 

 

Winst / verlies (–) voor belastingen

(45.209)

(63.001)

 

 

 

Belastingen

(19)

 

 

 

 

Te verwerken winst / verlies (–) van het boekjaar

(45.228)

(63.001)

 

 

 

Overgedragen verlies van het vorige boekjaar

(132.756)

(69.756)

 

 

 

Te verwerken saldo

(177.984)

(132.756)

Balans

 

 

 

 

31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Activa

 

 

 

 

 

Vaste activa

115.053

192.641

Immateriële vaste activa

71.640

154.455

Materiële vaste activa

4.200

3.379

Financiële vaste activa

39.212

34.807

 

 

 

Vlottende activa

1.024.868

375.857

Voorraden en bestellingen in uitvoering

296

317

Vorderingen op ten hoogste één jaar

18.576

8.034

Over te dragen kosten

1.123

469

Verkregen opbrengsten

32.283

27.626

Geldbeleggingen en liquide middelen

972.591

339.411

Totaal activa

1.139.920

568.498

 

 

 

Eigen vermogen en schulden

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

783.252

434.758

Aandelenkapitaal

250.187

211.389

Uitgiftepremies

709.025

351.442

Overgedragen verlies

(177.984)

(132.756)

Kapitaalsubsidies

2.025

4.683

 

 

 

Schulden

356.667

133.740

Schulden op meer dan één jaar

1.292

1.234

Leasingschulden en soortgelijke schulden (lange termijn)

9

63

Overige langlopende verplichtingen

1.283

1.171

Schulden op ten hoogste één jaar

355.375

132.506

Handels- en overige schulden

73.315

56.466

Leasingschulden en soortgelijke schulden (korte termijn)

54

52

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

3.785

3.619

Toe te rekenen kosten

537

369

Over te dragen opbrengsten

277.683

72.000

Totaal eigen vermogen en schulden

1.139.920

568.498

De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV werd opgesteld in overeenstemming met de Belgische boekhoudregels, alsmede met de wettelijke en reglementaire voorschriften. Ze toont een negatief resultaat. Het boekjaar 2016 werd afgesloten met een verlies van €45,2 miljoen, vergeleken met een verlies van €63,0 miljoen in 2015. Over het algemeen is het resultaat van Galapagos NV in grote mate beïnvloed door het feit dat met ingang van boekjaar 2010, Galapagos NV sommige van haar R&D uitgaven kapitaliseert alsook andere inkomsten die in aanmerking komen voor een dergelijke activering onder Belgische boekhoudstandaarden. Deze kapitalisatie beïnvloedt het nettoresultaat van Galapagos NV in negatieve zin met €29,9 miljoen in 2016, vergeleken met een positief effect van €55,0 miljoen in 2015. De enkelvoudige jaarrekening van Galapagos NV toont gecumuleerde verliezen van €178,0 miljoen per 31 december 2016. We verwijzen naar de Continuïteitsverklaring voor de rechtvaardiging van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit.