5. Totale bedrijfsopbrengsten

5. Totale bedrijfsopbrengsten

Omzet

Onderstaande tabel bevat de omzet voor het jaar beëindigd op 31 december 2016 en 2015 samen:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Erkenning van niet-terugvorderbare upfront betalingen

30.257

26.419

Succesbetalingen

81.784

3.835

Opbrengsten uit doorrekening van kosten

9.699

3.807

Overige omzet

7.777

5.501

Totale omzet

129.519

39.563

De totale omzet steeg met €90,0 miljoen, of 227%, tot €129,5 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016, komende van €39,6 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015. Deze toename was voornamelijk het gevolg van een significante toename van succesbetalingen, zoals hieronder verder toegelicht.

Erkende opbrengsten uit niet-terugvorderbare upfront betalingen in 2015 hadden betrekking op de samenwerkingsovereenkomst met AbbVie inzake cystic fibrosis getekend in september 2013 en de overeenkomst met AbbVie getekend in februari 2012 met betrekking tot ons filgotinib programma (inclusief het addendum getekend in maart 2013). Deze upfront betalingen waren volledig in het resultaat opgenomen per einde augustus 2015.

In september 2015 besloot AbbVie haar optie niet uit te oefenen, wat leidde tot de beëindiging van ons samenwerkingsakkoord inzake filgotinib en bijgevolg ook van de periode van onze betrokkenheid. Er zijn voor ons geen uitstaande verplichtingen inzake deze beëindigde samenwerking met betrekking tot ons filgotinib programma.

Op 16 december 2015 zijn we een wereldwijde samenwerking aangegaan met Gilead Sciences, Inc. voor de ontwikkeling en commercialisatie van de selectieve JAK1-remmer filgotinib voor ontstekingsziektes. Op 19 januari 2016 hebben we de closing afgerond van de wereldwijde samenwerking met Gilead, waarbij Gilead $425 miljoen (€392 miljoen) geïnvesteerd heeft in Galapagos NV door in te schrijven op nieuwe aandelen tegen een prijs van €58 per aandeel, inclusief uitgiftepremie. Als gevolg hiervan werd Gilead eigenaar van 6.760.701 aandelen van Galapagos NV, wat 14,75% vertegenwoordigde van het toenmalig aantal uitstaande aandelenkapitaal van Galapagos NV. We hebben tevens een licentievergoeding van $300 miljoen ontvangen en bovendien kunnen we nog tot $695 miljoen aan bijkomende1In 2016 werd reeds voor $60 miljoen aan ontwikkeling succesbetalingen behaald en betaald door Gilead. ontwikkeling en regulatory succesbetalingen en tot $600 miljoen aan verkoop gerelateerde succesbetalingen ontvangen, plus royalty’s op omzet, trapsgewijs oplopend vanaf 20%, en een winstdeling in de co-promotie landen. Verder worden de ontwikkelingskosten van het product onder licentie 20-80 verdeeld. Galapagos zal m.a.w. 20% van alle ontwikkelingskosten dragen. Aangezien we geen statutaire belastbare basis verwachten in de nabije toekomst, hebben we geen bijkomende uitgestelde belastingvordering opgenomen naar aanleiding van het ondertekenen van dit nieuw samenwerkingsakkoord.

De globale samenwerking met Gilead voorziet in onze continue betrokkenheid daar we bepaalde R&D activiteiten in de ontwikkelingsfase van het filgotinib programma zullen uitvoeren. Daarom oordeelde het management dat de upfront betaling van $300 miljoen (of €275,6 miljoen) ontvangen van Gilead in januari 2016 erkend moet worden op basis van de kosten opgelopen voor dit project, volgens de percentage of completion methode. Voor het jaar eindigend op 31 december 2016 werd €25,6 miljoen van deze upfront betaling in omzet opgenomen.

Als gevolg van deze overeenkomst met Gilead erkenden wij een uitgestelde opbrengst en een overeenkomstig vlottend afgeleid financieel actief van €39 miljoen bij ondertekening van de share subscription agreement met Gilead, zoals vereist door IAS 39. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de toelichting 8 verder in dit verslag. De uitgestelde opbrengst zal erkend worden op basis van de kosten opgelopen voor het project volgens de percentage of completion methode, samen met de upfront betaling. Voor het jaar eindigend op 31 december 2016 werd €3,6 miljoen in omzet opgenomen.

In 2016 tekende Galapagos een licentieovereenkomst met ThromboGenics voor een integrin antagonist (voorheen bekend als GLPG0187), waarvoor een upfront betaling van €1 miljoen werd gefactureerd en volledig in resultaat werd genomen, daar Galapagos geen verdere betrokkenheid of verplichting heeft in dit contract.

Onderstaande tabel vat de erkenning van upfront betalingen voor de jaren beëindigd op 31 december 2016 en 2015 samen:

 

Ontvangen upfront

Ontvangen upfront

Datum van ontvangst

Erkende omzet, jaareinde 31 december 2016

Erkende omzet, jaareinde 31 december 2015

Uitstaand saldo van de uitgestelde opbrengsten per 31 december 2016

Overeenkomst

(in duizenden $)

(in duizenden €)

 

(in duizenden €)

(*)

uitgestelde opbrengst van €39 miljoen opgenomen bij ondertekening van het akkoord met Gilead over de inschrijving op aandelen, zoals vereist door IAS 39

AbbVie samenwerkingsovereenkomst voor CF

$45.000

€34.001

september 2013

 

€11.401

 

AbbVie samenwerkingsovereenkomst voor RA en CD (filgotinib)

$150.000

€111.582

februari 2012

 

€12.045

 

Eerste amendement aan AbbVie samenwerkingsovereenkomst voor RA en CD (filgotinib)

$20.000

€15.619

maart 2013

 

€2.973

 

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib

$300.000

€275.558

januari 2016

€25.621

 

€249.937

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib

N.A.

€39,003 (*)

januari 2016

€3.626

 

€35.376

ThromboGenics licentie-overeenkomst voor integrin antagonists

N.A.

€1.000

april 2016

€1.000

 

 

Sirion Biotech licentie-overeenkomst voor RNA interferentie (RNAi) technologieën

N.A.

€10

juni 2016

€10

 

 

Totale erkenning van niet terugbetaalbare upfront betalingen

 

 

 

€30.257

€26.419

€285.314

Succesbetalingen stegen aanzienlijk met €77,9 miljoen, tot €81,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 in vergelijking met €3,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015. Succesbetalingen erkend in 2016 werden ontvangen in het kader van het filgotinib programma met Gilead inzake de ziekte van Crohn en UC, en het cystic fibrosis programma met AbbVie.

Opbrengsten uit de doorrekening van kosten stegen met €5,9 miljoen of 155%, tot €9,7 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2016 in vergelijking met €3,8 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2015. Dit was te wijten aan hogere terugbetaalde kosten in het CF programma met AbbVie en het filgotinib programma met Gilead (dit programma werd in 2015 uitgevoerd met AbbVie). De terugbetaling van bepaalde kosten van onderzoek en ontwikkeling in het jaar eindigend op 31 december 2016 kaderden in de ontwikkelingsactiviteiten uitgevoerd naar aanleiding van Galapagos’ samenwerkingsovereenkomsten met AbbVie voor het CF programma voor €5,9 miljoen en met Gilead voor het filgotinib programma voor €3,5 miljoen.

De overige omzet nam toe met €2,3 miljoen, ofwel 41%, tot €7,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 ten opzichte van €5,5 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015, voornamelijk als gevolg van hogere opbrengsten uit fee-for-service-activiteiten.

Overige opbrengsten

Onderstaande tabel vat de overige opbrengsten voor het jaar geëindigd op 31 december 2016 en 2015 samen:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Opbrengsten uit subsidies

2.329

3.095

Overige opbrengsten

19.764

17.922

Totaal overige opbrengsten

22.093

21.017

De totaal overige opbrengsten waren samengesteld uit opbrengsten uit subsidies en overige opbrengsten en stegen met €1,1 miljoen, ofwel 5%, van €21,0 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 naar €22,1 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016.

De opbrengsten uit subsidies daalden met €0,8 miljoen, ofwel 25%, van €3,1 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 naar €2,3 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2016. De meerderheid van deze subsidie gerelateerde opbrengsten waren subsidies van een Vlaams agentschap, wat ongeveer neerkwam op 88% van alle gerapporteerde opbrengsten uit subsidies in 2016 (2015: 94%). In veel gevallen bevatten deze clausules die ons verplichten om een aantal jaar aanwezig te blijven in de regio en te investeren volgens vooraf afgesproken budgetten.

De afname van opbrengsten uit subsidies werd meer dan gecompenseerd door een toename van de overige opbrengsten met €1,8 miljoen of 10%, van €17,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 naar €19,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016. De overige opbrengsten waren hoofdzakelijk samengesteld uit:

  • Opbrengsten uit een innovatie-ondersteunende regeling van de Franse regering, die €9,5 miljoen van de overige opbrengsten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 vertegenwoordigden ten opzichte van €8,7 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015
  • Opbrengsten uit Belgische R&D steunmaatregelen met betrekking tot gemaakte kosten van onderzoek en ontwikkeling, die €5,8 miljoen vertegenwoordigden van de overige opbrengsten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 ten opzichte van €5,3 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015
  • Fiscale kortingen op bedrijfsvoorheffing met betrekking tot R&D personeel in België en Nederland, wat neerkwam op €3,8 miljoen van de overige opbrengsten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 ten opzichte van €3,0 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015.

1 In 2016 werd reeds voor $60 miljoen aan ontwikkeling succesbetalingen behaald en betaald door Gilead.