25. Voorzieningen

25. Voorzieningen

(in duizenden €)

Voordelen bij uitdiensttreding (Lange Termijn)

Overige voorzieningen (Lange Termijn)

Totaal

Beginsaldo per 1 januari 2016

8

47

55

Voorzieningen aangelegd in de loop van het boekjaar

10

10

Aanwendingen van voorzieningen

(2)

(2)

Omrekeningsverschillen

0

0

1

Eindsaldo per 31 december 2016

6

57

63

De voorzieningen bleven stabiel in 2016 ten belope van €0,1 miljoen.