31. Verbonden partijen

31. Verbonden partijen

Verhouding tot en verrichtingen met entiteiten die (gezamenlijke) controle hebben over, of significante invloed hebben op, Galapagos

Er zijn geen aandeelhouders of andere enititeiten die, alleen of gezamenlijk, controle hebben over of significante invloed uitoefenen op Galapagos.

Verhouding tot en verrichtingen met dochtervennootschappen

Zie toelichting 32 voor een overzicht van de geconsolideerde vennootschappen van de groep, die elk volledige dochtervennootschappen zijn van Galapagos NV.

Groepstransacties tussen Galapagos NV en haar dochterondernemingen, en tussen de dochterondernemingen onderling, werden geëlimineerd in de consolidatie en worden niet opgenomen in deze toelichting.

Verhouding tot en verrichtingen met het topmanagement

Ons topmanagement is samengesteld uit de leden van ons directiecomité en de leden van onze raad van bestuur. Alle bedragen vermeld in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op uitgaven opgenomen in de jaarrekening van het betreffende boekjaar.

Bezoldiging van het topmanagement

Op 31 december 2016 bestond het directiecomité uit vier leden: Dhr. Onno van de Stolpe, Dhr. Bart Filius, Dr. Piet Wigerinck en Dr. Andre Hoekema. Op 31 december 2016 bestond de raad van bestuur uit acht leden: Dhr. Onno van de Stolpe, Dr. Raj Parekh, Dr. Werner Cautreels, Dr. Harrold van Barlingen, Dhr. Howard Rowe, Mw. Katrine Bosley, Dr. Christine Mummery en Dr. Mary Kerr.

Alleen de CEO is lid van het directiecomité en van de raad van bestuur. De CEO ontvangt geen bijzondere vergoeding voor zijn werk in de raad van bestuur, aangezien dit deel uitmaakt van zijn totaal bezoldigingspakket in zijn hoedanigheid van lid van het directiecomité.

In het verleden werd de voorzitter van de raad van bestuur, Dr. Parekh, geen vergoeding toegekend zoals de andere bestuurders. Tussen 1 augustus 2005 en 30 april 2016 ontving Dr. Parekh een jaarlijkse vergoeding van £50 duizend op basis van een consultancy overeenkomst met zijn managementvennootschap, Parekh Enterprises Ltd., voor zijn specifieke opdracht om ons bij te staan inzake strategische positionering, financiering en overnames. Sinds 1 mei 2016 wordt Dr. Parekh op dezelfde wijze vergoed voor zijn mandaat als bestuurder zoals de andere bestuurders.

Het vergoedingspakket van de leden van het topmanagement omvat:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €, behalve voor aantal warrants)

2016

2015

(*)

Omvat voor directieleden: salarissen, werkgeversbijdragen sociale zekerheid, andere kortetermijn voordelen; omvat voor bestuurders: bezoldiging, andere kortetermijn voordelen.

(^)

Gedurende de eerste vier maanden van 2016 werd Dr. Parekh niet bezoldigd voor de uitoefening van zijn mandaat; hij werd echter vergoed op basis van een consultancy overeenkomst met zijn managementvennootschap, Parekh Enterprises Ltd. (consultancy fee van €20 duizend in 2016).

(°)

Enkel directieleden krijgen voordelen bij uitdiensttreding.

(#)

Dr. Mummery vervoegde de raad van bestuur op 30 september 2015.

(##)

Dr. Kerr vervoegde de raad van bestuur op 26 juli 2016.

Voordelen op korte termijn (*)

 

 

Leden van het directiecomité als een groep

3.124

2.937

Raj Parekh (^)

73

Harrold van Barlingen

47

40

Howard Rowe

50

40

Werner Cautreels

56

45

Katrine Bosley

45

40

Christine Mummery (#)

43

10

Mary Kerr (##)

18

Voordelen bij uitdiensttreding (°)

228

215

Totaal voordelen exclusief warrants

3.683

3.327

Aantal warrants aangeboden in het jaar

 

 

Leden van het directiecomité als een groep

515.000

175.000

Raj Parekh

30.000

5.400

Harrold van Barlingen

15.000

2.520

Howard Rowe

15.000

2.520

Werner Cautreels

15.000

3.780

Katrine Bosley

15.000

2.520

Christine Mummery (#)

15.000

Mary Kerr (##)

Totaal aantal warrants aangeboden in het jaar

620.000

191.740

Korte termijn werknemersvoordelen en bestuurdersvergoedingen

De leden van het directiecomité werken voltijds voor ons.

Aan de vier leden van het directiecomité (inclusief de CEO) die in functie waren in de loop van 2016 is een totaalbedrag van €1.291,84 duizend betaald als remuneratie, en ze hebben een totaalbedrag van €1.747,21 duizend ontvangen als bonus (2015: €1.245,5 duizend als remuneratie en €1.629,5 duizend als bonus). Het totaalbedrag van de bonussen voor 2016 was samengesteld uit twee delen: (i) een totale bonus ten bedrage van totaal €573,05 duizend, zijnde 50% van de prestatiebonus voor 2016 (betaald in het begin van januari 2017), waarbij het overige gedeelte van 50% uitgesteld is gedurende 3 jaar en (ii) een totaalbedrag van €1.174,17 duizend als uitgesteld deel van de prestatiebonus voor 2013 (betaald in het begin van januari 2017). Het totaalbedrag van de bonussen voor 2015 was samengesteld uit drie 3 delen: (i) een totale bonus ten bedrage van totaal €488,5 duizend, zijnde 50% van de prestatiebonus voor 2015 (betaald in het begin van januari 2016), waarbij het overige gedeelte van 50% uitgesteld is gedurende 3 jaar, (ii) een totaalbedrag van €628,5 duizend als uitgesteld deel van de prestatiebonus voor 2012 (betaald in het begin van januari 2016) en (iii) een totaalbedrag van €512,5 duizend, zijnde 50% van de uitzonderlijke bonus die werd toegekend voor de succesvolle notering op NASDAQ (betaald in juni 2015), waarbij het overige gedeelte van 50% uitgesteld is gedurende 3 jaar.

Andere componenten van de bezoldiging van de leden van het directiecomité zijn o.a. bijdragen aan onze hospitalisatieverzekeringen, bedrijfswagens, fiscale adviesverlening en sommige voordelen in natura met beperkte waarde.

Krachtens beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering van 26 april 2016, ontving Dr. Parekh €70 duizend (of een totaal van €90 duizend indien de €20 duizend ontvangen aan consultancy vergoedingen voor de eerste vier maanden van 2016 in rekening worden gebracht: €80 duizend als voorzitter van de raad van bestuur, en €10 duizend als voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité), ontving Dr. Cautreels €55 duizend (€40 duizend als niet-uitvoerende bestuurder, €10 duizend als voorzitter van het auditcomité en €5 duizend als lid van het benoemings- en remuneratiecomité), ontvingen Mw. Bosley, Dhr. Rowe en Dr. Van Barlingen elk €45 duizend (€40 duizend als niet-uitvoerende bestuurder en €5 duizend als lid van het benoemings- en remuneratiecomité of auditcomité) en ontving Dr. Mummery €40 duizend als niet-uitvoerende bestuurder. Dr Kerr, die werd benoemd als niet-uitvoerende bestuurder met ingang vanaf 26 juli 2016, ontving €17 duizend als vergoeding voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het resterende deel van 2016 krachtens de beslissing van de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 26 juli 2016. Krachtens een volmacht die werd toegekend door de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 28 april 2015, heeft de raad van bestuur, na bespreking met het benoemings- en remuneratiecomité, de toewijzing van de totale jaarlijkse bezoldiging voor de bestuurders voor 2015 als volgt vastgesteld: (a) jaarlijkse bezoldiging voor elke niet-uitvoerende bestuurder (Dr. Cautreels, Dr. Van Barlingen, Dhr. Rowe en Mw. Bosley): €40 duizend; en (b) bijkomende bezoldiging voor de voorzitter van het auditcomité (Dr. Cautreels): €5 duizend. Dr. Mummery, die benoemd werd vanaf 30 september 2015, kreeg een bezoldiging van €10 duizend toegekend voor de uitvoering van haar mandaat gedurende het laatste kwartaal van 2015.

De stijging in de bestuurdersvergoedingen is te wijten aan de toename van het aantal bestuurders en het besluit van de jaarlijkse algemene vergadering van 26 april 2016 tot verhoging van het bedrag van de vergoedingen betaald aan de bestuurders, waarbij ook werd rekening gehouden met hun mandaten als voorzitter van de raad van bestuur, voorzitter van een comité of lid van een comité. Verder ontving Dr. Parekh in de loop van 2015 en de eerste vier maanden van 2016 geen vergoeding voor zijn mandaat als bestuurder, maar werd hij tot 30 april 2016 enkel vergoed op basis van een consultancy overeenkomst. Tot slot werd in 2016 een totaalbedrag van €14,5 duizend betaald als overige korte-termijn voordelen voor niet-uitvoerende bestuurders (2015: €4,95 duizend). Deze voordelen hadden betrekking op diensten betreffende fiscale adviesverlening.

Vergoeding na uitdiensttreding

De vergoedingen na uitdiensttreding zijn toegekend aan de leden van het directiecomité op basis van afzonderlijke pensioenregelingen, waaronder pensioenplannen, levensverzekeringen na uitdiensttreding en bijkomende individuele pensioenpremies.

Ontslagvergoedingen

De arbeids- en managementovereenkomsten van de leden van het directiecomité voorzien niet in ontslagvergoedingen. Ze bevatten geen opzegtermijnen van langer dan 6 maanden. Galapagos heeft echter verbintenissen aangegaan met de leden van het directiecomité waarin wordt bepaald dat zij recht hebben op een ontslagvergoeding van 12 maanden salaris voor de CEO en negen maanden salaris voor de andere leden van het directiecomité in geval van een controlewijziging over Galapagos NV.

Warrants toegekend in 2016

In 2016 werden 60.000 warrants toegekend aan onafhankelijke bestuurders (2015: 8.820) en werden 45.000 warrants toegekend aan de andere niet-uitvoerende bestuurders (2015: 7.920). De toename kan worden verklaard door het feit dat de uiteindelijke aanvaarding en uitgifte van de warrants onder Warrantplan 2015 (B) hebben plaatsgevonden in 2016, en dat deze worden beschouwd als warrants toegekend in 2016 samen met de warrants die werden toegekend onder Warrantplan 2016. Op voorstel van ons benoemings- en remuneratiecomité heeft de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 22 december 2015 bijkomende warrants aangeboden aan onze bestuurders onder Warrantplan 2015 (B), in het licht van een onafhankelijke benchmarking en aanbeveling van een externe adviseur, ingevolge de groei van de vennootschap en de Amerikaanse notering op Nasdaq in 2015.

Overige

Er zijn geen leningen, quasi-leningen of andere garanties gegeven door Galapagos NV of enige van haar dochtervennootschappen aan leden van de raad van bestuur en van het directiecomité. We hebben geen andere verrichtingen afgesloten met ons topmanagement dan deze die hierboven worden beschreven met betrekking tot de vergoedingen voor de uitoefening van hun mandaten als leden van het directiecomité en de raad van bestuur.