Verklaring door de raad van bestuur

Verklaring door de raad van bestuur

De raad van bestuur van Galapagos NV, vertegenwoordigd door al zijn leden, verklaart dat, voor zover hij op de hoogte is, de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening werden opgemaakt conform de toepasselijke standaarden voor financiële rapporteringen, dat zij een waarheidsgetrouw en eerlijk beeld geven van het vermogen, de financiële positie en de resultaten van Galapagos per 31 december 2016.

De raad van bestuur van Galapagos NV, vertegenwoordigd door al zijn leden, verklaart verder dat, voor zover hij op de hoogte is, dit verslag aan de aandeelhouders over het boekjaar eindigend op 31 december 2016, een waarheidsgetrouw en eerlijk beeld geeft over de ontwikkeling, resultaten en positie van Galapagos en over de belangrijkste risico’s en onzekerheden waarmee Galapagos geconfronteerd wordt.

De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering voorstellen van besluiten voorleggen om de jaarrekening over het boekjaar 2016 goed te keuren, alsmede om kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 december 2016.

Mechelen, 21 maart 2017

Namens de raad van bestuur

Onno van de Stolpe
CEO

Raj Parekh
Voorzitter