10. Belastingen

10. Belastingen

De volgende tabel geeft een overzicht van de belastingen erkend in de resultatenrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 en 2015:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Belastingen

(466)

(215)

Uitgestelde belastingen

231

1.433

Totaal belastingen

(235)

1.218

Belastingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016, zijnde €0,5 miljoen en voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015, zijnde €0,2 miljoen, waren gerelateerd aan dochterondernemingen die werken op een cost plus basis.

De uitgestelde belastingen opgenomen in 2016 en 2015 voor een bedrag van respectievelijk €0,2 miljoen en €1,4 miljoen hadden beide betrekking op dochterondernemingen die opereren op een cost plus basis.

Belastingverplichtingen

De volgende tabel geeft een overzicht van de belastingverplichtingen op 31 december 2016 en 2015:

 

31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Te betalen belastingen

1.022

2.583

Totaal belastingverplichtingen

1.022

2.583

De belastingverplichtingen bedroegen €2,6 miljoen op 31 december 2015 en hadden voornamelijk betrekking op de erkenning van belastingverplichtingen voor twee dochterondernemingen die opereren op een cost plus basis. Deze verplichtingen werden gedeeltelijk opgezet als gevolg van een fiscale controle van de jaren 2008 tot 2011 en van een aanbevolen belastingaanpassing van €1,9 miljoen in contanten en een vermindering van de overgedragen fiscale verliezen met €19,5 miljoen. Gezien deze claim en het mogelijke risico werd er in 2014 een schuld geboekt onder belastingverplichtingen van €1,3 miljoen en werden de vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling verminderd met €0,6 miljoen. De belastingaanpassing werd verrekend in contanten in het vierde kwartaal van 2016. Er zijn echter nog steeds discussies gaande inzake deze claim.

Daarnaast waren de belastingen op gerealiseerde meerwaarden op de verkoop van de service divisie in 2014 opgenomen in de belastingverplichtingen per 31 december 2015 voor een bedrag van €0,4 miljoen en deze werden betaald in 2016.

De belastingverplichtingen bedroegen €1,0 miljoen op 31 december 2016 en hadden voornamelijk betrekking op de erkenning van belastingverplichtingen voor twee dochterondernemingen die opereren op een cost plus basis.

Belastingen in de resultatenrekening

De vennootschapsbelasting werd berekend aan 34% (2015: 34%) – het geldende belastingtarief in België – op de geschatte belastbare winst van het boekjaar. Het toegepaste belastingtarief voor andere rechtsgebieden was het belastingtarief dat in deze respectieve territoriale rechtsgebieden op het geschatte belastbare resultaat van het boekjaar van toepassing is.

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Winst/verlies (–) voor belastingen

54.246

(119.627)

Verwachte belastingen, berekend door toepassing van het Belgische statutaire belastingstarief (34%) op de boekhoudkundige winst/verlies (–) (theoretisch)

18.438

(40.661)

Belastingkosten/opbrengsten (–) in de resultatenrekening (effectief)

235

(1.218)

Te verklaren verschil in belastingkosten/opbrengsten

(18.203)

39.444

 

 

 

Impact van belastingtarieven in andere jurisdicties

163

328

Impact van niet-belastbare opbrengsten

(27.399)

(5.934)

Impact van consolidatie correctie zonder fiscale impact

2

57

Impact van niet-aftrekbare kosten

4.387

12.378

Impact van erkenning van eerdere niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

(421)

(1.307)

Impact van opname en terugname van fiscale verliezen

(655)

(597)

Impact van onder- of overwaardering van provisies in vorige periodes

 

58

Impact van niet-erkenning van eerdere niet opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

5.720

34.783

Impact van belastingkrediet voor R&D

 

(322)

Totaal verklaringen

(18.203)

39.444

Het belangrijkste verschil tussen de theoretische belasting en de effectieve belastingdruk voor het boekjaar 2016 en 2015 werd vooral verklaard door de niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen op overgedragen fiscale verliezen waarvoor wij conservatief oordelen dat het niet waarschijnlijk is dat deze in de nabije toekomst zullen worden gerealiseerd.

Niet-belastbare opbrengsten voor de boekjaren eindigend op 31 december 2016 en 2015 omvatten niet-belastbare subsidies en belastingkredieten. Niet-belastbare opbrengsten in 2016 omvatten ook de financiële opbrengst ten gevolge van de reële waarde aanpassing van de share subscription agreement.