Bruto remuneratie van alle andere

Globale bruto remuneratie van alle andere Directiecomitéleden van Galapagos NV voor boekjaar 2014

  1. Basis salarissen (vast): €723.107.
  2. Variabele remuneraties (bonussen): gezien het aantal van de criteria van het Senior Management Bonus Plan die recht gaven op een bonus (met name de bedrijfsdoelstellingen voor 2014) die werden behaald, werd een totale bonus van €200.000 (zijnde 60% van het totale mogelijke bonusbedrag voor de begunstigden die op 31 december 2014 in dienst waren) toegekend voor het jaar 2014, waarvan 50% in het begin van januari 2015 werd betaald en de overige 50% werd uitgesteld voor een periode van 3 jaar. Daarnaast werd een totaalbedrag van €34.686 uitbetaald aan Dhr. Smith als uitzonderlijke speciale bonus voor zijn cruciale rol bij de verkoop van de service activiteiten van de Groep. Er werd geen prestatie gerelateerde bonus toegekend voor 2011 aangezien drie van de vijf bedrijfsdoelstellingen voor 2011 niet werden behaald. Bijgevolg werd geen uitgesteld gedeelte van de bonus voor 2011 uitbetaald in 2014.
  3. Pensioenen: €118.610.
  4. Overige componenten van de remuneraties: bedrijfswagens, betalingen voor verzekeringen voor invaliditeit en gezondheidszorgen en andere voordelen van alle aard, voor in totaal €31.078.

De gedelegeerd in deze rubriek omvatten de gebruikelijke betalingen verricht ten titel van remuneratie en voordelen voor Dhr. David Smith en Dhr. Guillaume Jetten, die beiden niet langer deel uitmaken van het Directiecomité, en dit tot de datum van de beëindiging van hun mandaat als lid van het Directiecomité, zijnde respectievelijk tot 1 april 2014 en tot 1 mei 2014.

In zijn vergadering van 17 december 2014 heeft de Raad van Bestuur, op voorstel van het Benoemings- en Remuneratiecomité, beslist om salarisverhogingen door te voeren vanaf 2015 voor de andere leden van het Directiecomité, globaal genomen in lijn met de verhogingen toegekend in voorgaande jaren en gebaseerd op individuele prestaties en rekening houdend met relevante benchmarks. De principes die werden toegepast voor deze verhogingen waren in lijn met het hiervoren beschreven Remuneratiebeleid.