Organisatie, structuur, en operaties

Risico’s gerelateerd aan Galapagos’ organisatie, structuur en werking

Galapagos’ toekomstige succes is afhankelijk van haar vermogen om de leden van het Directiecomité te behouden en gekwalificeerd personeel aan te trekken, te behouden en te motiveren. Als Galapagos niet succesvol is in het aantrekken en behouden van hooggekwalificeerd personeel, is het mogelijk niet in staat om haar strategie succesvol te implementeren. Adequate verlonings- en incentiveschema’s en het delen van kennis binnen Galapagos met personeel op sleutelposities verkleinen dit risico. In het recente verleden heeft Galapagos steeds succes gehad in het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel.

Risico’s voortkomend uit onbehoorlijk gedrag van werknemers, agenten, onderaannemers of medewerkers kunnen een negatieve invloed hebben op onze reputatie en op onze activiteiten, vooruitzichten, bedrijfsresultaten en financiële toestand. Onze IT-systemen kunnen ernstig verstoord geraken wat een ongunstige invloed kan hebben op ons bedrijf. Voortzetting van ononderbroken functioneren van ons IT-systeem is cruciaal voor het succes van onze business strategie en bedrijfsvoering. Een herstelplan voor data is geïmplementeerd, evenals een systeem voor het onderscheppen van stroomstoringen. Firewalls en virusscanners bieden een extra en adequate bescherming. Personeel van Galapagos moet zich houden aan de continuïteitsplannen en procedures met betrekking tot toegangsrechten en de installatie van de verschillende programma’s. Onderbreking van de bedrijfsvoering kan ons vertraging opleveren in het proces van het ontwikkelen van onze kandidaat-producten. Dit risico heeft een hoge potentiële impact, maar wordt beperkt door beleidsmaatregelen en procedures, zoals de bewaking van de gebouwen, de jaarlijkse loonopslag en bonussen, en maandelijkse management meetings.

Galapagos kan worden onderworpen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen inzake milieu, gezondheid en veiligheid en kan worden onderworpen aan boetes, straffen of andere maatregelen, als het niet voldoet aan dergelijke wet- of regelgevingen of kan daarnaast kosten oplopen die een negatieve invloed hebben op het succes van de bedrijfsvoering. Het zeer beperkt gebruik van gevaarlijke materialen, het bestaan van strikte veiligheids- en gezondheidsprocedures en regelmatige inspectie van de veiligheid alsook veiligheidsdagen, verlagen gevoelig de mogelijke gevolgen en de geschatte waarschijnlijkheid van het risico. Bovendien stelt de Groep kwaliteits-, milieu-, gezondheids- en veiligheidsmanagers te werk, die op de voet de veiligheid in laboratoria verzekeren en continu streven naar kwaliteit en veiligheid.

Galapagos’ samenwerkingsovereenkomsten met onze strategische partners kunnen van Galapagos een aantrekkelijk doelwit maken voor mogelijke acquisities onder bepaalde omstandigheden. Dit is te wijten aan de structuur van deze samenwerkingsovereenkomsten met onze strategische partners, waardoor zij er de voorkeur aan zouden kunnen geven om Galapagos over te nemen in plaats van de succesbetalingen en royalty’s te betalen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst, wat extra onzekerheid zou kunnen brengen voor onze bedrijfsontwikkeling en toekomstsvooruitzichten.

Het is mogelijk dat Galapagos in de toekomst strategische overnames doet en eventuele moeilijkheden bij de integratie van dergelijke overnames zouden een negatief effect kunnen hebben op de aandelenkoers van Galapagos en op de bedrijfsresultaten en de resultaten van onze activiteiten. Galapagos kan bedrijven en producten die een aanvulling of uitbreiding van haar bestaande activiteiten betekenen verwerven. Galapagos is mogelijks niet in staat om alle verworven activiteiten succesvol te integreren en de verworven activiteiten op rendabele manier uit te baten.

Integratie van elk nieuw verworven bedrijf kan duur en tijdrovend zijn. Integratie-inspanningen vereisen vaak een aanzienlijke hoeveelheid tijd, plaatsen een aanzienlijke druk op het management, op de operationele en financiële middelen, kunnen leiden tot verlies van personeel op sleutelposities en zouden moeilijker of duurder kunnen blijken dan Galapagos voorspeld had. Als onderdeel van haar inspanningen om bedrijven, activiteiten of kandidaat-producten te verwerven of andere significante transacties aan te gaan, doet Galapagos zakelijke, juridische en financiële due diligence met als doel materiële risico’s van de betrokken transacties te identificeren en te evalueren. Ondanks haar inspanningen kan het zijn dat Galapagos uiteindelijk niet succesvol zou zijn bij het vaststellen of evalueren van al deze risico’s en als gevolg daarvan zou Galapagos misschien niet de beoogde voordelen van de transactie kunnen realiseren.

Als Galapagos niet in staat is om overgedragen fiscale verliezen te gebruiken om toekomstige belastbare inkomsten te verminderen of niet kan profiteren van gunstige fiscale wetgevingen, kan de bedrijfsvoering van Galapagos, het bedrijfsresultaat en financiële toestand sterk worden aangetast. Galapagos kan belastingkosten, met inbegrip van boetes oplopen, te wijten aan het falen van fiscale planning of als gevolg van de betwisting door de belastingdienst van transfer pricing overeenkomsten. Eventuele wijzigingen in de Belgische en internationale fiscale wetgeving of de interpretatie van deze wetgeving door de fiscale autoriteiten kunnen de activiteiten van de Groep, de financiële toestand en de resultaten beïnvloeden. Dergelijke potentiële veranderingen en hun impact worden zorgvuldig opgevolgd door het management en haar adviseurs.

Als een bedrijf dat actief is in onderzoek en ontwikkeling in België en Frankrijk, heeft Galapagos geprofiteerd van bepaalde onderzoeks- en ontwikkelingssteunmaatregelen. Indien de Belgische en / of de Franse regering beslist om deze steunmaatregelen te elimineren of te verminderen in omvang of in mate (wat op elk mogelijk moment zou kunnen beslist worden), zou dit de resultaten van de activiteiten van Galapagos negatief kunnen beïnvloeden. Galapagos verwacht ook in de toekomst voordeel te verkrijgen uit het initiatief voor aftrek voor inkomsten uit octrooien in België. Indien er echter onverwachte of ongunstige wijzigingen zijn in het Belgische initiatief rond de aftrek voor octrooi-inkomsten, of Galapagos zou niet in staat zijn om in aanmerking te komen voor dergelijke gunstige fiscale wetgeving, kunnen haar activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand hieronder lijden.

Galapagos heeft, tot op heden, een aantal technologische innovatiesubsidies ontvangen, met betrekking tot diverse onderzoeksprogramma’s die de steun genieten vanuit een agentschap van de Vlaamse overheid om de technologische innovatie in Vlaanderen te ondersteunen. Als Galapagos niet voldoet aan haar contractuele verplichtingen met betrekking tot de toepasselijke technologische innovatie subsidieovereenkomsten, kan Galapagos gedwongen worden om alle of een deel van de ontvangen subsidies terug te betalen. Dergelijke terugbetaling zou een negatieve impact kunnen hebben op het vermogen van Galapagos om haar onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten te financieren.

Galapagos stelt jaarlijks een gedetailleerd budget op dat wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur voor nazicht en goedkeuring. De prestaties van de Groep ten opzichte van het budget worden continu bewaakt door het Directiecomité en worden ten minste eenmaal per kwartaal met de Raad van Bestuur besproken. Voor de opmaak van haar financiële informatie heeft de Groep processen en methoden ontwikkeld ter voorbereiding van de geconsolideerde jaarrekening voor haar jaarlijkse en halfjaarlijkse rapportering en frequentere rapportering indien nodig. De management rapporteringssystemen van de Groep - dat een geavanceerd geïntegreerd ERP-systeem omhelst – stelt Galapagos in staat om consistente financiële en operationele informatie te genereren, waardoor het beheer van de resultaten van de Groep op dagelijkse basis kan gebeuren.